Tiedotteet ja kuulutukset

Kuntalain 64 §:n mukaiset ilmoitukset saatetaan kuntalaisten tietoon julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla siten kuin erikseen on säädetty sekä mahdollisesti kunnan www-sivuilla kohdassa kuulutukset ja sen lisäksi Inarilainen-lehdessä seuraavin poikkeuksin:


A. Mikäli ilmoitus ei ehdi kuntalaisten luettavaksi hyvissä ajoin lehden harvan ilmestymisen tai muun syyn vuoksi, eikä lehdessä ole voitu ilmoitusta näin ollen julkaista, ei tämä ole esteenä toimenpiteen laillisuuteen nähden.

Jos ilmoitus on kooltaan niin suuri, ettei sitä kustannusten vuoksi ole taloudellista julkaista sanomalehdessä, voidaan ilmoitus toimittaa kuntalaisille muullakin tavoin.

 B. Virkoja ja työsuhteita koskevat hakuilmoitukset niistä annettujen määräysten mukaan.

 C. Viran tai työsuhteen hakuilmoitukset voidaan julkaista Inarilaisessa myöskin lyhennettynä siten, että ilmoituksessa mainitaan mikä virka tai toimi on haettavana ja että ilmoitus on kokonaan julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

 D. Kuntayhtymiä koskevat ilmoitukset julkaistaan ainoastaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

 E. Jos kunnanhallitus tai lautakunta katsoo tarpeelliseksi, voi ilmoituksen julkaista muissakin lehdissä. Ilmoituksen voi saattaa tiedoksi muullakin tavalla kuin julkaisemalla lehdessä.


Kuntalain 29 §:n mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista.

www-sivuilla julkaistaan vuoden sisällä julkaistut tiedotteet.