Inarin kunnan osallisuus- ja tervetulo-ohjelma

 
Inarin osallisuus- ja tervetulo-ohjelma kokoaa yhteen Inarin kunnassa jo olemassa olevat osallisuuskeinot ja kuntalaisten osallistumismahdollisuudet. Olemassa olevien keinojen lisäksi osallisuusohjelmassa linjataan tulevaisuuden tavoitteita ja kehittämiskohteita osallisuuteen liittyen.Tervetulo-ohjelma puolestaan kuvaa uusien inarilaisten osallisuutta ja sitouttamista kuntaan ja yhteisöön.

Osallisuus- ja tervetulo-ohjelma on Inarin kuntastrategiaa tukeva työkalu. Kuntastrategia hyväksyttiin syksyllä 2019 ja siinä yhdeksi toimenpiteeksi mainitaan osallisuus- ja tervetulo-ohjelman laatiminen. Yksi kuntastrategian painopistealueista on Inarin voimakas identiteetti ja yhteisö. Painopistealueen alle on määritelty seuraavat tavoitteet, jotka kuvaavat osallisuuden edistämistä:

”Aktiiviset kuntayhteisömme luovat paikallista eloisuutta, tapahtumia ja mahdollisuuksia harrastaa kaikille kuntalaisille”
”Parannamme inarilaisten vaikuttamismahdollisuuksia ja osallisuutta kunnan toimintaan.”
 

Osallisuus- ja tervetulo-ohjelma rakennettiin yhteistyössä kuntalaisten ja eri sidosryhmien kanssa:

  • Alkuvuonna 2022 osallisuuskysely, johon saimme kuntalaisilta yli 230 vastausta. Kysely laadittiin suomeksi, sekä pohjois-, inarin-, ja koltansaameksi.
  • Työpajojen sarja toukokuussa 2022. Nuorille, työikäisille, sekä ikäihmisille järjestettiin omat työpajat, joissa pohdimme sekä kyselystä nousseita osallisuuden haasteita, että myös osallistujien omia kokemuksia osallisuudesta.
  • Neljäs työpaja toukokuussa 2022 oli kunnan avaintoimijoille, jonne kutsuttiin kunnan työntekijöitä, sekä luottamushenkilöitä. Työpajassa pohdittiin, minkälaisia osallisuuden kokeiluja voitaisiin lähteä toteuttamaan osana osallisuusohjelman rakentamista. Työpajat fasilitoi palvelumuotoilutoimisto Arctic Factory Rovaniemeltä.
  • Elokuussa 2022 osallisuusohjelma ja siihen valitut toimenpiteet viimeisteltiin työpajassa, johon kutsuttiin kunnan luottamustoimijat, työntekijöitä, sekä vaikuttamistoimielinten jäsenet.
  • Marraskuussa ohjelma oli nähtävillä kunnan verkkosivuilla, sekä siihen pyydettiin lausuntoja eri sidosryhmiltä, kuten saamelaiskäräjiltä ja kunnan yhdistyksiltä.

Inarin kunnanvaltuusto hyväksyi osallisuusohjelman kokouksessaan 08.12.2022.

Lue tästä koko osallisuus- ja tervetulo-ohjelma


Inarin osallisuusprofiilit

 
Inarin osallisuusprofiilit on luotu kuvastamaan Inarin kuntalaisia osallisuuden näkökulmasta. Leikkimieliset profiilit ovat ikäänkuin kärjistyksiä eri ikäisistä inarilaisista. Ĺöydätko profiileista itsesi tai jonkun tuttavasi?
 
Profiilit on kuvattu yhden samaistuttavan henkilöitymän muodossa, joka edustaa tämän mukaista laajempaa ryhmää. Profiilit avaavat sekä nk. demografisia tekijöitä kuten ikä, sukupuoli ja ammatti/koulutus sekä nk. sosiografisia eli käyttäytymistä ohjaavia tekijöitä tarkasteltuna osallisuuden näkökulmasta. Keskeisimpänä tekijänä on käytetty ikäjaottelua, mikä vaikuttaa merkittävästi suhtautumiseen ja käyttäytymiseen osallisuuden kannalta. Ikäryhmät on jaoteltu kolmeen pääryhmään: “Nuoret” (15-29 v.), “Keski-ikäiset” (30-64 v.) ja “Ikäihmiset”(65+ v.).
 
Osallisuusprofiilit on muodostettu osana Open Agenda -hankkeen sisältämää palvelumuotoiluprosessia Inarin kunnan ja muotoilutoimisto Arctic Factory:n yhteistyössä. Aineistona on hyödynnetty myös tätä edeltäviä kyselyitä. Näiden mukaisesti alkuvuonna 2022 toteutettiin osallisuuskysely (suomeksi, pohjois-, inarin-, ja koltansaameksi), johon saatiin yli 230 vastausta. Lisäksi taustamateriaalina on hyödynnetty kunnan 2021 toteuttamaa laajempaa hyvinvointikyselyä. Touko–elokuussa 2022 järjestettiin viiden työpajan sarja. Nuorille, työikäisille, sekä ikäihmisille järjestettiin omat työpajat, joissa kartoitettiin osallistujien sekä näiden lähipiirin kokemuksia osallisuudesta sekä reflektoitiin kyselyistä nousseita teemoja. Lisäksi kunnan avaintoimijoita, kunnan työntekijöitä sekä luottamushenkilöitä, osallistettiin
kahteen työpajaan, missä osaltaan reflektoitiin ja validoitiin alustavia profiileja. Tämän ymmärryksen myötä jalostettiin “lopulliset” osallisuusprofiilit. 
 
Osallisuusprofiilien tavoitteena on auttaa ymmärtämään ja samaistumaan osallisuuden kokemukseen eri kuntalaisten näkökulmista. Profiloinnit ovat näin jossain määrin tarkoituksella kärjistettyjä yleistyksiä/yhdistelmiä tyypillisestä tunnistetusta henkilöitymästä. Profiilien sisällä ja välillä voi olla useampiakin tunnistettavia alaprofiileja sekä luonnollisia yksilöllisiä eroavaisuuksia esimerkiksi sukupuolen,
persoonallisuuden, kielen ja taustojen myötä, joiden pohjalta voi muodostua merkittäviäkin käyttäytymiseroja Profiileja tulee hyödyntää suuntaa antavina, konkretiaa tuovina, ajatuksia herättelevinä sekä päätöksiä tukevina, mutta EI ehdottoman määrittävinä työkaluina varsinaisen osallisuusohjelman ja käytännön toimenpiteiden rinnalla.
 
 
 
Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: