Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Terveyden edistämisestä säädetään kuntalain (410/2015) 1 §:ssä ja lain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 6 §:ssä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on aktiivista ja tavoitteellista ennaltaehkäisevää työtä, jota tehdään kaikessa kunnan toiminnassa. Erilaisilla toimenpiteillä tuetan kuntalaisten työ- ja toimintakykyä, edistetään ja ylläpidetään hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta, turvallisuutta ja osallisuutta, vahvistetaan mielenterveyttä, pyritään kaventamaan väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja sekä ehkäistään sairauksia, tapaturmia, väkivaltaa ja syrjäytymistä.

Inarissa kunnanhallitus on asettanut vuosille 2022 - 2025 seuraavat painopisteet ja tavoitteet:

  • Painopiste 1: Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta suunnitelmallisesti edistävä kunta
  • Painopiste 2: Yhteisöllisyyden, osallisuuden ja omaehtoisen toiminnan tukeminen
  • Painopiste 3: Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ennaltaehkäisevillä ja varhaisen puuttumisen palveluilla
  • Painopiste 4: Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä ympäristö.

Inarin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022 - 2025 hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa 2022.
 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä

Inarissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukee poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä, joka vastaa kokoonpanoltaan kunnan johtoryhmää. Työryhmä johtaa ja käsittelee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista suunnittelua, kehittämistä ja toimeenpanoa, asettaa hyvinvointitavoitteita ja seuraa niiden toteutumista sekä raportoi luottamushenkilöille kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta ja kunnan palveluiden toimivuudesta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmään on nimetty hallintojohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinojohtaja, viestintä- ja yhteistoimintapäällikkö, talouspäällikkö ja hyvinvointikoordinaattori. Työryhmän puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän muistiot ovat nähtävissä Työryhmien asiakirjat -sivulla.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Hyvinvointikertomus ja on kunnan eri toimialojen yhdessä laatima tietopaketti kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Hyvinvointikertomuksessa ja -suunnitelmassa luodaan katsaus kuntalaisten hyvinvointiin, asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvia hyvinvointitavoitteita sekä määritellään niitä tukevia toimenpiteitä.

Lakisääteinen laaja hyvinvointikertomus valmistellaan kerran valtuustokaudessa. Laajan hyvinvointikertomuksen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan ja kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta raportoidaan vuosittain hyvinvointikertomuksen vuosiraportissa.

Hyvinvointikertomus liittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet kiinteästi kunnan talouden ja toiminnan suunnitteluun. Tätä kuvataan hyte-työn vuosikellossa, joka löytyy Toiminnan järjestämiseen liittyvät asiakirjat -sivulta.

Valtuustokauden 2021 - 2025 hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus ja -suunnitelma on valmisteltu kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, Inarin kunnan hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus vuosilta 2017 - 2020 hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa 2021. Ensimmäinen osa sisältää laajan katsauksen kuntalaisten hyvinvoinnin tilaan sekä valtuustokaudelle 2017 - 2020 asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumiseen. Toinen osa, Inarin kunnan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022 - 2025 hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa 2022. Toisessa osassa asetetaan hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet valtuustokaudelle 2021 - 2025.

Aiemmat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiakirjat löytyvät Toiminnan järjestämiseen liittyvät asiakirjat -sivulta.

 

Lisätietoja kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä antaa hyvinvointikoordinaattori.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: