Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Terveyden edistämisestä säädetään kuntalain (410/2015) 1 §:ssä ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:ssä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on aktiivista ja tavoitteellista ennaltaehkäisevää työtä, jota tehdään kaikessa kunnan toiminnassa. Erilaisilla toimenpiteillä tuetan kuntalaisten työ- ja toimintakykyä, edistetään ja ylläpidetään hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta, turvallisuutta ja osallisuutta, vahvistetaan mielenterveyttä, pyritään kaventamaan väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja sekä ehkäistään sairauksia, tapaturmia, väkivaltaa ja syrjäytymistä.

Inarissa kunnanvaltuusto on asettanut valtuustokaudelle 2017 - 2020 seuraavat painopisteet ja tavoitteet:

1. Terveellinen ja turvallinen ympäristö
- Hyvä arjen turvallisuus
- Esteetön ja turvallinen asumis-, kasvu- ja liikuntaympäristö
- Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy

2. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen
- Syrjäytymisen ehkäisy ja sosiaalisen turvallisuuden vahvistaminen
- Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen
- Yhteisöllisyyden lisääminen, yhdessä tekeminen ja osallisuuden edistäminen

3. Terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen
- Liikunnan lisääminen kohderyhmälle sopivalla tavalla
- Terveysneuvonta kaiken ikäisille
- Päihteiden käytön vähentäminen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä

Inarissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukee poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä, joka vastaa kokoonpanoltaan kunnan johtoryhmää. Työryhmä johtaa ja käsittelee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista suunnittelua, kehittämistä ja toimeenpanoa, asettaa hyvinvointitavoitteita ja seuraa niiden toteutumista sekä raportoi luottamushenkilöille kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta ja kunnan palveluiden toimivuudesta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmään on nimetty hallintojohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinojohtaja, viestintä- ja yhteistoimintapäällikkö, talouspäällikkö ja hyvinvointikoordinaattori. Työryhmän puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän muistiot ovat nähtävissä Työryhmien asiakirjat -sivulla.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Hyvinvointikertomus ja on kunnan eri toimialojen yhdessä laatima tietopaketti kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Hyvinvointikertomuksessa ja -suunnitelmassa luodaan katsaus kuntalaisten hyvinvointiin, asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvia hyvinvointitavoitteita sekä määritellään niitä tukevia toimenpiteitä.

Lakisääteinen laaja hyvinvointikertomus valmistellaan kerran valtuustokaudessa. Laajan hyvinvointikertomuksen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan ja kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta raportoidaan vuosittain hyvinvointikertomuksen vuosiraportissa.

Hyvinvointikertomus liittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet kiinteästi kunnan talouden ja toiminnan suunnitteluun. Tätä kuvataan hyte-työn vuosikellossa.

Laaja hyvinvointikertomus 2017 - 2020 sekä hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019 ja hyvinvointisuunnitelma 2021 löytyvät Toiminnan järjestämiseen liittyvät asiakirjat -sivulta.

 

Lisätietoja kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä antaa hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelainen, verena.kortelainen@inari.fi, puh. 040 626 1018.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: