Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on turvata elintarvikkeiden terveydellinen laatu.
Valvonta kattaa elintarvikkeiden valmistuksen, varastoinnin, kuljetuksen, myynnin, käsittelyn ja tarjoilun.

Käytännön valvontatyön toteuttavat kunnan terveydensuojelutarkastajat tarkastamalla elintarvikehuoneistoja ja elintarvikkeita. Tarkastuskäynneillä elintarvikevalvojat tarkastavat muun muassa yrityksen yleistä hygieniatasoa, elintarvikkeiden lämpötiloja ja pakkausmerkintöjä. Ruokavirasto laatii ohjeet kunnille valvontatulosten arviointiin.

Valvontatietojen julkaisemisella pyritään lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä sekä antamaan kuluttajille tietoa valintojensa tueksi. Tavoitteena on myös lisätä elintarvikevalvonnan tunnettavuutta ja vaikuttavuutta. Elintarvikealan yrityksille avautuu samalla mahdollisuus kertoa kuluttajille, että oma toiminta on kunnossa.

Myös toiminnanharjoittajat itse valvovat toimintaansa omavalvonnalla. Elintarvikevalvonta puolestaan valvoo ja ohjaa omavalvontaa.

Lisätietoa elintarvikevalvonnasta löydät Elintarvikelaista (297/2021), Ruokavirastosta sekä Inarin kunnan ympäristöyksikön valvontasuunnitelmasta vuodelle 2021. Valvontasuunnitelma päivitetään ja hyväksytään vuosittain.


Rekisteröity elintarviketoiminta


Elintarvikealan toimijan on tehtävä ilmoitus elintarviketoiminnasta toiminnan rekisteröintiä varten toimivaltaisen valvontaviranomaisen tarjoamaan sähköiseen palveluun tai toimitettava tiedot muulla tavoin toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Lisäksi toiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta ei tarvitse kuitenkaan tehdä, jos toiminta ja siihen liittyvät riskit ovat vähäisiä ja:
1) elintarviketoiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta;
2) kyseessä on yksityinen henkilö; tai
3) toimintaa ei voi pitää elinkeinon harjoittamisena.

Toimivaltainen valvontaviranomainen käsittelee ilmoituksen ja tallentaa tiedot elintarviketoiminnan rekisteröinnistä ympäristöterveydenhuollon keskitettyyn toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmään ja ilmoittaa toimijalle tietojen tallentamisesta sähköisesti tai muulla vastaavalla tavalla. Ruokavirasto antaa tarkemmat määräykset tietojen tallentamisesta.

 

Hyväksytty elintarvikehuoneisto

Elintarvikealan toimijan, jonka harjoittamalta elintarviketoiminnalta eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklan 2 kohdan mukaan edellytetään elintarvikehuoneiston hyväksymistä, on poiketen siitä, mitä 10 §:ssä säädetään, haettava toimivaltaiselta valvontaviranomaiselta elintarvikehuoneiston hyväksymistä ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Lisäksi toiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.


Elintarvikkeiden tilapäinen myynti

Elintarvikkeiden tilapäisestä tai ajoittain toistuvasta myynnistä tiedotetaan paikalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Myynnistä voi tiedottaa tapahtuman järjestäjä tai yksittäinen elintarvikkeiden myyjä omasta toiminnastaan.
 
Vähäinen elintarvikkeiden myynti ei edellytä ilmoituksen tekemistä silloin, kun toiminta on vähäriskistä ja kyseessä on yksityinen henkilö tai vähäinen myynti muun toiminnan ohella. Vähäriskiseksi valmistukseksi katsotaan esimerkiksi kuivakakkujen paistaminen kotona sekä kypsän tuotteen, kuten makkaran kuumennus suoraan tarjottavaksi. Vähäriskisiä elintarvikkeita ovat esim. valmiit tuotteet, jotka eivät ole helposti pilaantuvia, eli säilyvät huoneen lämmössä. Ilmoitusvelvollisuudesta säädetään elintarvikelaissa (23/2006, 13 §).


Esimerkkejä ilmoitusvelvollisuudesta vapautetusta myynnistä silloin, kun toiminta on vähäriskistä:

 • Hyväntekeväisyyteen liittyvä, ei-ammattimainen kuten harrastekerhojen, seurakuntien ja koulujen sekä yksityishenkilöiden tilapäinen, vähäinen ja vähäriskinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu ei edellytä ilmoitusta.
 • Luonnonvaraisten kasvien ja sienien poimiminen, ei edellytä ilmoitusta, vaikka tarkoituksena olisi näiden tuotteiden myyminen kulutukseen
 • Alkutuotannon tuotteiden vähäisen luovutuksen suoraan kuluttajalle tai vähittäismyyntiin katsotaan kuuluvan alkutuotantoon, eikä tällaisesta myynnistä tarvitse tehdä erillistä myynti-ilmoitusta.
 • Yksityisen henkilön elintarvikkeiden myynti tai toiminta, jota ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena, ei edellytä ilmoituksen tekemistä, jos riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä.

 Lihan tai kalan jalostaminen myyntiin esim. graavaamalla tai etukäteen savustamalla ja jäähdyttämällä ennen tuotteen myyntiä ei ole vähäriskistä elintarvikkeiden valmistusta. Myös alkutuotannon tuotteiden jalostaminen ammattimaiseen vähittäismyyntiin on ilmoitettavaa toimintaa. Myytävien elintarvikkeiden lisäksi asiakaskunnan laajuus vaikuttaa riskin määrään. Mikäli kyse on elintarvikkeiden tarjoilusta suuressa yleisötilaisuudessa, tiedotetaan myynnistä ilmoituksella elintarvikkeiden myynnistä yleisötilaisuudessa.


Elintarvikevalvonnan hakemus-ja ilmoituslomakkeet löydät ao. linkistä:

Omavalvonta

Elintarvikealan ja kontaktimateriaalialan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että toiminta täyttää elintarvikesäännöksissä asetetut vaatimukset. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella.

Elintarvikealan toimijan tuodessa eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 8 artiklassa tarkoitettujen salmonellaa koskevien erityistakuiden piiriin kuuluvia elintarvikkeita Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta Suomeen, omavalvontaan on sisällyttävä kyseisiä elintarvikkeita koskeva näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma salmonellan varalta.

Hygieniapassi

Pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita elintarvikehuoneistossa käsittelevällä henkilöllä on oltava elintarvikehygieenistä osaamista osoittava Ruokaviraston hyväksymän mallin mukainen hygieniapassi, jos hän on työskennellyt pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä edellyttävissä tehtävissä vähintään kolme kuukautta.


Rekisteröity alkutuotanto

Alkutuotannon toimijan on tehtävä ilmoitus elintarvikkeiden alkutuotannosta toiminnan rekisteröintiä varten toimivaltaisen valvontaviranomaisen tarjoamaan sähköiseen palveluun tai toimitettava tiedot muulla tavoin toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Lisäksi toiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle.

Alkutuotantoa ovat esimerkiksi:
 • maidon- ja munantuotanto
 • lihakarjan kasvatus
 • kalastus ja kalanviljely
 • kasvisten, hedelmien, viljan ja sienten viljely
 • hunajantuotanto
 • luonnonvaraisten marjojen ja sienten keräily
 • metsästys Luonnovaraisen riistan myynti

Toimijoiden tulee tutkituttaa käytettävä talousvesi, jos käytössä on oma kaivo.

Ruokamyrkytykset
 

Ruokamyrkytys tarkoittaa elintarvikkeesta tai juomavedestä johtunutta sairastumista.

Ruokamyrkytyksestä aiheutuvia yleisiä oireita ovat mm. pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu, ripuli ja kuumeilu. Oireet ilmenevät 2-12 tunnin jälkeen ruokamyrkytyksen aiheuttaneen tuotteen nauttimisesta. Ruokamyrkytyksen syynä on yleensä elintarvikkeiden riittämätön kuumennus, liian hidas jäähdytys, säilytys liian lämpimässä tai puhtauden laiminlyönti.

Jos epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen, ilmoita siitä mahdollisimman nopeasti terveydensuojelutarkastajalle tai virka-ajan ulkopuolella terveyskeskukseen.

Yrityksen tulee ilmoittaa ruokamyrkytysepäilystä välittömästi terveystarkastajalle.

Sekä yritykset että kuluttajat voivat tehdä ns. sairastumisilmoituksen Ympäristöterveydenhuollon sähköisen ilmoituspalvelu, Ilpan kautta:
Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu

 

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: