Poikkeaminen MRL 171-174 §

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä. Rakennusta ja rakennelmaa ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa, ranta-asemakaavaa, yleiskaavaa tai vastoin rantayleiskaavaa. Maisemaa muuttava toimenpide saattaa myös edellyttää poikkeamispäätöksen hakemista.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Poikkeamislupahakemuksen käsittelyaika on noin 1-2 kk, mikäli kaikki tarvittavat asiakirjat ovat kunnossa.

Kun olet saanut kunnanhallituksen päätöksen poikkeamisluvasta:

Päätöksen ohessa on valitusosoitus ja lupaanne koskeva julkipanoilmoitus. Julkipanoilmoituksesta näette ajan, jolloin lupapäätös on nähtävillä (ilmoituksen alalaidassa).

Kun ilmoituksen viimeinen nähtävilläolopäivä on mennyt, voitte pyytää Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta tietoa, onko päätöksestä valitettu. Pyynnön voi tehdä joko postitse tai sähköpostitse, joka on nopeampi keino. Tietopyynnössä täytyy olla koko päätös joko sähköpostin liitteenä tai kirjeessä, koska hallinto-oikeus merkitsee leimalla onko päätöksestä valitettu vai ei.

Yhteystiedot Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle ovat:

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Tärkeää on, että lähetätte Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle saamanne päätöksen kokonaisuudessaan, siis mukaan valitusosoitus ja julkipanoilmoitus sekä ote päätöksestä.

Lisätietoja antavat:

Toimistosihteeri Tarja Kaivosoja, p. 040 678 1311 tai sähköposti tarja.kaivosoja@inari.fi  

Rakennustarkastaja Vesa Pietikäinen, p. 040 770 5173 tai sähköposti vesa.pietikainen@inari.fi

 Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 §

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen (MRL 16 §). Ranta-alueilla sijaitsevat hankkeet harkitaan poikkeamismenettelynä ( MRL 72 §).

Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista. Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. 

JÄTÄ HAKEMUKSESI SÄHKÖISESTI  LUPAPISTE  TAI PAPERISENA.

Tarvittavat kaavakkeet:

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuskaavake
Naapurinkuulemiskaavake

 

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: