Poikkeaminen MRL 171-174 §

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä. Rakennusta ja rakennelmaa ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa, ranta-asemakaavaa, yleiskaavaa tai vastoin rantayleiskaavaa. Maisemaa muuttava toimenpide saattaa myös edellyttää poikkeamispäätöksen hakemista.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Poikkeamislupahakemuksen käsittelyaika on noin 2-4 kk. Kesäkautena pidempi. 

Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 §

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen (MRL 16 §). Ranta-alueilla sijaitsevat hankkeet harkitaan poikkeamismenettelynä ( MRL 72 §).

Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista. Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. 

JÄTÄ HAKEMUKSESI SÄHKÖISESTI  LUPAPISTE  TAI PAPERISENA.

Tarvittavat kaavakkeet:

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuskaavake
Naapurinkuulemiskaavake

Lisätietoja antavat:
Tekninen johtaja vs. Reetta-Mari Tammela, p. 040 655 1611, reetta-mari.tammela@inari.fi
Rakennustarkastaja Vesa Pietikäinen, p. 040 770 5173, vesa.pietikainen@inari.fi

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: