Sivistyspalvelut

Valtuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan sivistyslautakunnan toimialaan kuuluvat:

 • perusopetuslain mukainen esi- ja perusopetus
 • perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
 • lukiolain mukainen lukiokoulutus
 • ammatillinen koulutus
 • vapaasta sivistystyöstä ja taiteen perusopetuksesta annettujen lakien mukainen koulutus
 • kirjasto- ja tietopalvelut, kulttuuritoiminta, liikuntatoimi ja nuorisotyö
 • koulujen perustaminen ja lakkauttaminen talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisesti
 • varhaiskasvatus
   

Varhaiskasvatus

Toiminnan keskeisin sisältö

 • Lakisääteisen kunnallisen varhaiskasvatuksen järjestäminen alle kouluikäisille lapsille lapsen omalla äidinkielellä (suomen-, ruotsin- tai saamenkielellä) päiväkoti- tai perhepäivähoitona.
 • Maksuttoman esiopetuksen järjestäminen 6-vuotiaille lapsille Saariselän päiväkodissa.
 • Lasten kotihoidontuki (Kela) ja kotihoidontuen kuntalisä kunnan päättämin ehdoin alle 2-vuotiaille lapsille ja sisaruksille.
 • Inarinsaamenkielisen kielipesätoiminnan ja koltansaamenkielisen kielipesätoiminnan järjestäminen valtionavustusrahoituksella (85%).
 • Koululaisten vuoro- ym. hoidon järjestäminen kunnan päättämin ehdoin 1-2 luokan oppilaille.


Esi- ja perusopetus

Toiminnan keskeisin sisältö

 • Perusopetuslain edellyttämää esi- ja perusopetusta sekä perusopetuksen jälkeistä lisäopetusta annetaan kunnan neljässä koulussa:
 1. Inarin koulu, esiopetus ja perusopetuksen vuosiluokat 1-9
 2. Ivalon ala-asteen koulu, esiopetus ja perusopetuksen vuosiluokat 1-6, erityisopetuksen pienluokka vuosiluokille 1-9
 3. Ivalon yläasteen koulu, perusopetuksen vuosiluokat 7-9 ja lisäopetus
 4. Sevettijärven koulu, esiopetus ja perusopetuksen vuosiluokat 1-9

Esi- ja perusopetuksessa opetuskielinä suomen kielen lisäksi käytetään inarinsaamea, koltansaamea ja pohjoissaamea.

 Lukiokoulutus

Toiminnan keskeisin sisältö

 • Ivalon lukio on yleissivistävä toisen asteen oppilaitos, jossa opiskelu tuottaa opiskelijoille jatko-opintokelpoisuuden korkea-asteen opintoihin.
 • Kotipaikkakunnan oma lukio tukee nuorten kasvua ja identiteetin kehittymistä mm. tarjoamalla mahdollisuuden opiskella inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kieltä äidinkielenä.
 • Ivalon lukio tekee yhteistyötä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa ja yhdessä oppilaitokset tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto.

Vapaa-aikapalvelut

Kansalaisopisto

Inarin kansalaisopiston tehtävänä on toteuttaa asukkaiden tarpeisiin perustuvaa, kaikkien saatavilla olevaa yleissivistävää koulutusta, joka antaa tilaisuuden itsensä omaehtoiseen kehittämiseen, elinikäiseen oppimiseen, opiskelutaitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä tukee fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.
 
Kirjasto

Inarin kunta ylläpitää kirjastoverkkoa, johon kuuluu Ivalossa sijaitseva pääkirjasto, Inarin kirkonkylässä sijaitseva saamelaiskirjasto ja haja-astutusalueita palveleva kirjastoauto. Kirjasto on verkostoitunut osaksi Lapin kirjastoverkkoa ja on aktiivinen kumppani eri toimijoiden kanssa kunnan sisällä. Asiakaslähtöisillä, laadukkailla ja kuntalaisten tarpeita vastaavilla kirjastopalveluilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja ennaltaehkäistään tiedollista ja muuta syrjäytymistä.

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoiminnan keskeinen sisältö on monipuolisen kulttuuritarjonnan tuottaminen kaikenikäisille kuntalaisille yleisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kulttuuritoiminta tukee inarilaisia kulttuurialan harrastajia ja ammattilaisia, tarjoaa kulttuuripalveluita sekä toimii eri kulttuurimuotojen kehittämishankkeissa.
 
Vapaa-aikatoimi (liikunta ja nuoriso)

Vapaa-aikatoimi vastaa yleisistä liikunnan harrastamisen edellytyksistä. Järjestetään kunnan henkilöstön työkykyä ylläpitävää toimintaa mm. taukojumppien ja pienryhmien kautta. Lisäksi järjestetään monipuolista erityisryhmien liikunnanohjausta. 

Nuorisotyö toimii inarilaisten nuorten hyvinvoinnin puolesta käyttäen menetelminä yhteisöllistä nuorisotoimintaa, yksilöllistä tukea sekä moniammatillista ja – yhteisöllistä työotetta. Nuorisotyö toteuttaa etsivää nuorisotyötä ja tukee nuorisovaltuuston toimintaa. Viestintäpaja toimii nuorten työpajana ja nuorisotiedotuksen monipuolisena toimintakeskuksena

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: