Inarin kylien neuvosto

Inarin kylien neuvosto on kylien välinen sekä kylien ja kunnan välinen neuvoa antava yhteistyö- ja kehittämiselin. Neuvoston tarkoituksena on edistää kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta ja kylien elinkelpoisuutta sekä toimia asukkaiden yhteisten etujen valvojana ja pyrkiä edistämään kylien asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien edellytyksiä sekä edistää palveluiden säilymistä alueella ja palvelujen saamista alueelle. 

Inarin kylien neuvosto on perustettu 18.10.2011. Inarin kunta on antanut neuvoston käyttöön kokousten sihteerin ja kunta vastaa kokouskuluista. Tällä hetkellä Inarin kylien neuvoston puheenjohtajana toimii Kirsti Kustula ja varapuheenjohtajana Esko Aarnio. Neuvoston sihteerinä ja kokousten koollekutsujana toimii Inarin kunnan kehittämiskoordinaattori. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Inarin kylien neuvosto

 • kartoittaa ja koordinoi kylien tarpeita ja ideoita,
 • osallistuu kyliä koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylien kannalta myönteiseen päätöksentekoon kunnassa ja eri organisaatioissa,
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnalle, viranomaisille ja muille tahoille kyliä koskevissa asioissa,
 • pyrkii vaikuttamaan kyliä koskeviin kunnan tulevaisuuden suunnitelmiin ja kehittämistyöhön,
 • edistää kylien elinkelpoisuutta, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä palveluiden säilyttämisen ja luomisen edellytyksiä parantavia toimenpiteitä,
 • järjestää kokouksia ja tilaisuuksia sekä tapahtumia ja
 • toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Inarin kylien neuvosto on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja alueellisesti tasapuolinen.

Inarin kylien  neuvoston jäsenet ovat kuntamme kyläyhdistykset

Yhdistysten yhteystiedot löydät täältä.

Inarin kylien neuvoston säännöt

1 § Nimi

Kyläneuvoston nimi on Inarin kylien neuvosto ja sen toimialaue on Inarin kunta

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Inarin kylien neuvosto on kylien välinen sekä kylien ja kunnan välinen neuvoa antava yhteistyö- ja kehittämiselin. Neuvoston tarkoituksena on edistää kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta ja kylien elinkelpoisuutta sekä toimia asukkaiden yhteisten etujen valvojana ha pyrkiä edistämään kylien asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien edellytyksiä sekä edistää palveluiden säilymistä alueella ja palvelujen saamista alueelle. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Inarin kylien neuvosto

 • kartoittaa ja koordinoi kylien tarpeita ja ideoita,
 • osallistuu kyliä koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylien kannalta myönteiseen päätöksentekoon kunnassa ja eri organisaatioissa,
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnalle, viranomaisille ja muille tahoille kyliä koskevissa asioissa,
 • pyrkii vaikuttamaan kyliä koskeviin kunnan tulevaisuuden suunnitelmiin ja kehittämistyöhön,
 • edistää kylien elinkelpoisuutta, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä palveluiden säilyttämisen ja luomisen edellytyksiä parantavia toimenpiteitä,
 • järjestää kokouksia ja tilaisuuksia sekä tapahtumia ja
 • toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Inarin kylien neuvosto on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja alueellisesti tasapuolinen. Inarin kylien neuvoston jäsenet ovat valmiita osallistumaan kyläyhdistysten, kylätoimikuntien ja kylien muiden yhdistyksten kokoksiin tuomalla tietoa ja ottamalla vastaan kylien toiveita. 

3 § Inarin kylien neuvoston kokoonpano

Inarin kylien neuvoston kokouksiin osallistuu yksi edustaja kustakin kylästä. Edustaja voi olla kyläyhdistysten, kylätoimikunnan tai muun kylätoimintaa käytännössä kylässä toteuttavan yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri tai muu kylässä sovittu edustaja. Edustajalle valitaan varajäsen. 

Kunta nimeää Inarin kylien neuvostoo kaksi luottamushenkilöjäsentä ja heille varajäsenet. 

Kylien ja kunnan edustajat valitaan Inarin kylien neuvostoon kahdeksi vuodeksi kerrallaan, valtuustokausi huomioiden. Inarin kylien neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Inarin kylien neuvoston sihteeriksi kutsutaan kunnan viranhaltija. 

Inarin kylien neuvosto voi asettaa asioiden valmistelua varten työryhmiä tai kutsua asiantuntijoita niitä hoitamaan. Inarin kylien neuvoston kokouksiin voidaan kutsua tarvittaessa kunnan viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä sekä Leader-toimintaryhmä Leader Pohjoisin Lappi ry:n ja maakunnallisen kyläyhdistys Lappilaiset Kylät ry:n sekä muiden tahojen edustajia kertomaan ajankohtaisista asioista tai neuvottelemaan kylien asioista. 

4 § Inarin kylien neuvoston kokousten koollekutsuminen

Inarin kylien neuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet kylien neuvoston jäsenistä sitä vaatii. Kylien neuvosto on päätösvaltainen kun kokous on kutsuttu koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse ja paikallislehti Inarilaisen Järjestöpalstalla ja vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Elleivät puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole saapuvilla kokouksessa, valitaan siksi kerraksi joku kylien neuvoston jäsenistä puhetta johtamaan. 

Esityslista koootaan sekä kylien että kunnan asioista. Kokouksesta tehdään pöytäkirja, joka toimitetaan kylien neuvoston jäsenten lisäksi myös kunnanhallitukselle. 

5 § Inarin kylien neuvoston kokoukset

Inarin kylien neuvosto pitää vuosittain vähintään neljä varsinaista kokousta ja tarvittaessa kaikille avoimia kokouksia. Kylien neuvoston kokoukset pidetään vuorotellen eri kylissä. Inarin kylien neuvosto pyrkii päätöksissään yksimielisyyteen. 

6 § Toimintasääntöjen muuttaminen ja Inarin kylien neuvoston purkaminen

Päätös toimintasääntöjen muuttamisesta ja Inarin kylien neuvoston purkamisesta on tehtävä kylien neuvoston kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

7 § Kylän eroaminen Inarin kylien neuvostosta

Kylä voi erota Inarin kylien neuvostosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kylien neuvoston puheenjohtajalle. Kylän tulee toimittaa kylien neuvostolle pöytäkirja, jossa eroamisesta on päätetty.

Lisätietoa 

 • Inarin kylien neuvoston puheenjohtaja on Kirsi Kustula Tolosen kyläyhdistyksestä
Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: