Rakennusluvan hakeminen

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MÄÄRITTELEMIÄ LUPIA OVAT:

 • rakennuslupa
 • toimenpidelupa
 • purkamislupa
 • maisematyölupa
 • ilmoitusmenettely.


Rakennusvalvontaan voitte olla yhteydessä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa luvanvaraisuuden selvittämiseksi.

JÄTÄ HAKEMUKSESI:

SÄHKÖISESTI LUPAPISTE

 tai

PAPERILLA Lomake ke 6666  (HAKEMUS) + RH lomake (RAKENNUSHANKEILMOITUS).
HUOM! Paperisena toimitetuista hakemuksista peritään erillinen skannausmaksu. Toimenpideluvat 100 e ja rakennusluvat 150 e.

Rakennuslupahakemuksen allekirjoittavat tai sähköiseen hakemukseen rekisteröityvät kaikki ne henkilöt, jotka on mainittu omistajaksi lainhuudossa, kauppakirjassa tai vuokrasopimuksessa. Hakemuksen voi allekirjoittaa valtakirjalla myös toinen henkilö.

Hakemukseen liitettävät asiakirjat, suunnitelmat ja mahdolliset lisäselvitykset määritetään hankekohtaisesti. Täydellinen lupahakemus kaikkine tarvittavine liitteineen, kuten myös hakijan suorittama naapurien kuuleminen nopeuttavat luvan käsittelyä.

HAKEMUKSEEN LIITETTÄVÄT ASIAKIRJAT:

 • Vuokrasopimus, kauppakirja tms. todistus rakennuspaikan hallintaoikeudesta, mikäli hakijalla ei ole voimassa olevaa lainhuutoa kiinteistöstä
 • Naapurien kuuleminen Lomake ke 6696
 • Työnjohtajahakemus Lomake ke 6698
 • Asemapiirros 1:500 tai 1:1 000, sekä lähestymiskartta mikäli rakennuspaikka on osa suurempaa palstaa 1:5 000 tai 1:10 000
 • Pääpiirustukset: pohja, julkisivut, leikkaus ja hormi 1:100 tai 1:50
 • Energiaselvitys ja energiatodistus
 • Suunnitelma jätevesien käsittelystä mikäli rakennusta ei liitetä viemäriverkkoon.
 • Kaupparekisteriote (yrityksiltä ja yhteisöiltä)


NAAPURIEN KUULEMINEN (MRL 133 § 12 mom.)

Rakennuslupahakemukseen tulee littää allekirjoitetut naapureiden kuulemiset. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa (jos useampi omistaja tai haltija, on kaikkia kuultava). Naapurin kuulemislomakkeita saa rakennusvalvontatoimistosta tai www.inari.fi. Jos kunta suorittaa kuulemisen, peritään siitä rakennuslupamaksutaksan mukaisesti 74,00 €/naapuri (jokaiselta omistajalta tai haltijalta).

TYÖNJOHTAJAHAKEMUS TAI -ILMOITUS 2 KPL

Ennen rakennustyöhön ryhtymistä on rakennuttajan nimitettävä vastaava työnjohtaja sekä tarvittaessa KVV- ja IV-työnjohtaja.

ASEMAPIIRROKSESSA (3 kpl) ESITETÄÄN:

 • uudisrakennuksen sijainti, äärimitat ja etäisyydet rajoista, rakennuksista tai tunnetuista pisteistä sekä mahdollisesti tontilla jo olevat tai purettavat rakennukset sekä  rakennelmat
 • teknisen ja muun huollon järjestely, kuten vesijohto, viemärit ja jätehuollon järjestely
 • pihamaan järjestely, kuten ajo- ja kulkutiet, autopaikat, leikki- ja oleskelualueet sekä kuivatus- ja tuuletuspaikat
 • korkeussuhteet, tarvittaessa korkeuskäyrin esitettynä, kasvillisuus ja pihan pintamateriaalit rakentamisen jälkeen sekä pohjoissuuntanuoli
 • rakennuspaikan rajat ja tarvittaessa niiden pituudet sekä naapurikiinteistöjen tunnukset ja tarvittaessa nimet
 • kerrosalalaskelma.

PÄÄPIIRUSTUKSISSA (3 sarjaa) ESITETÄÄN:

 • pohjapiirros, johon on merkittävä rakennuksen ulkomitat, huoneiden käyttötarkoitus ja ilmastoinnin järjestely
 • julkisivupiirrokset, pintamateriaalit ja värit
 • leikkauspiirros, josta ilmenee lattian, räystään ja harjan korkeus maanpinnan suhteen sekä huonekorkeudet
 • hormileikkauspiirros, liittyvät rakenteet
 • rakenneselvitys alapohjan, ulkoseinien sekä yläpohjan rakenteista materiaalivahvuuksineen.

RAKENNUKSEN ENERGIASELVITYS 1 KPL

Rakennukset, joille energiaselvitystä ja -todistusta ei tarvita on määritelty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C3.

SUUNNITELMA JÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ 2 SARJAA

Viemärilaitoksen toiminta-alueella kiinteistö on liitettävä viemäriverkostoon. Toiminta-alueet voi tarkistaa kunnan karttapalvelusta: KARTTAPALVELU valitsemalla sivun vasemmasta palkista näkymäksi Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet.

Vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen: Inarin Lapin Vesi Oy

Rakennettaessa viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolelle lupahakemukseen on liitettävä jätevesiasetuksen (157/2017) mukainen jätevesijärjestelmän suunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää selvitys kiinteistön ympäristöolosuhteista (maaperä, pintavesi- ja pohjavesiolosuhteet), kuvaus jätevesijärjestelmän rakenteesta (leikkauskuvat ja korkotiedot), mitoituksesta, toimintaperiaatteesta, puhdistustuloksesta sekä ympäristöön joutuvasta kuormituksesta. Jätevesijärjestelmään kuuluvat rakenteet on merkittävä asemapiirrokseen. Tärkeää tietoa löytyy esimerkiksi linkistä: VESIENSUOJELU ja JÄTEVESITIETO

Jokaisella rakennetulla kiinteistöllä tulisi olla jo nyt "Selvitys jätevesijärjestelmästä". Selvitys on toimitettava huolellisesti täytettynä rakennus- tai toimenpideluvan yhteydessä. Selvitys on eri asia kuin suunnitelma, mutta selvitys on pohjatietona siihen kuinka jätevesijärjestelmää on parannettava. Selvityslomake löytyy linkistä: SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ.


 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: