Kunnanjohtajan katsaus vuoden 2023 tilinpäätökseen

24.06.2024

Kunnanjohtajan katsaus


Linkki: Inarin kunnan tilinpäätös vuodelta 2023

 

Vuosi 2023 oli Inarin kunnassa taloudellisesti tarkasteltuna onnistunut. Vaikka koko kansantalouden näkökulmasta korkojen ja yleisen kustannustason nousu sekä Suomen edelleen jatkunut velkaantuminen ovat aiheuttaneet haasteita, eivät näiden muutosten vaikutukset ole ainakaan toistaiseksi realisoituneet Inarin kunnan alueella. Matkailun elpyminen on ollut vahvaa ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia on pystytty kompensoimaan muilla tuotoilla. On kuitenkin hyvä muistaa, että yleisellä tasolla hyvin sujuneesta vuodesta huolimatta yksittäisille yrityksille ja kuntalaisille muutokset ovat voineet aiheuttaa suuriakin vaikeuksia.

Inarin kunnan väkiluku kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 78 asukkaan verran, ollen joulukuun lopussa 7125. Vallitseva asuntopula rajoittaa edelleen alueemme väestön kehitystä merkittävästi. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ongelman ratkaisu on kuitenkin lyhyellä ja keskipitkälläkin aikavälillä vaikeaa. Työllisyys on kehittynyt suotuisaan suuntaan jo kolmen viime vuoden ajan. Työttömien osuus on vähentynyt vuoden 2020 17,8 %:n tasosta viime vuoden 10,3 %:iin. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut laskusuunnassa. Monin paikoin onkin käytännössä pulaa osaavasta työvoimasta.

Verotulojen kertymä viime tilikaudella oli yhteensä noin 18,8 milj. euroa. Kunnallisveroa kertyi noin 1,9 milj. euroa enemmän ja kiinteistöveroa noin 0,3 milj. euroa enemmän kuin oli arvioitu. Yhteisöveron tuotto toteutui lähes 0,5 milj. euroa pienempänä kuin oli arvioitu. Verotulot kokonaisuutena toteutuivat noin 1,7 milj. euroa suurempina kuin oli arvioitu. Valtionosuuksia kertyi vuonna 2023 suunnitelman mukaisesti noin 10 milj. euroa.

Nettoinvestoinnit toteutuivat 1,4 milj. euron tasolla, mikä oli noin 2,4 milj. euroa arvioitua vähemmän. Tämä johtui pääosin siitä, että lukion rakennukseen ja Ivalon vuoropäiväkotiin tehdyt muutokset toteutettiin alkuperäistä suunnitelmaa pienempinä käyttötaloudesta.

Kunnan tilikausi oli noin 2,35 milj. euroa ylijäämäinen, mikä on huomattava ylitys talousarvioon nähden. Tilikauden hyvään tulokseen vaikuttivat verotulojen arvioitua parempi kehitys, suurehkot maanmyyntivoitot ja henkilöstömenojen alitus.  Kunnan kumulatiivinen ylijäämä kasvoi vuonna 2023 noin 21,3 milj. euron tasolle.

Myös Inarin kuntakonsernin kokonaistulos vuodelta 2023 oli kohtuullisen hyvä. Ylijäämää kertyi noin 1,9 milj. euroa ja konsernin kumulatiivinen ylijäämä päätyi noin 36 milj. euron tasolle. Viime vuosi oli edellisen vuoden tapaan kunnan suurimmalle tytäryhtiölle Inergia Oy:lle haasteellinen Venäjän hyökkäyssodan ja kohonneen kustannustason takia.

Kokonaisuutena tarkastellen Inarin kunnan taloudellinen tilanne on vakaa ja kertyneet ylijäämät antavat tarvittaessa kuntataloudelle pelivaraa selvitä myös taloudellisesti vaikeammista ajoista. Tältä osin tulevaisuus näyttää vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta valoisalta.

Lopuksi haluan kiittää Inarin kunnan henkilöstöä ja luottamushenkilöitä hyvästä työstä vuonna 2023!

Tommi Kasurinen
Kunnanjohtaja

Inarin kuntastrategia

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: