Näin saamen kielten viikolla haluamme nostaa esiin Inarin kunnassa tapahtuvaa saamenkielistä harrastustoimintaa. Tässä t...

22.10.2020

Näin saamen kielten viikolla haluamme nostaa esiin Inarin kunnassa tapahtuvaa saamenkielistä harrastustoimintaa. Tässä terveiset Inarin seurakunnasta: ”Hei ja hyvää saamen kielten viikkoa! Olen Viivi Törmänen, Inarin seurakunnan nuorisotyönohjaaja. Aloitin pohjoissaamen opiskelun Ivalon lukiossa kolme vuotta sitten, mutta se jäi kesken. Siksi olen iloinen, että voin nyt osallistua erityisesti kirkon työntekijöille räätälöityyn pohjoissaamen kielikoulutukseen. Koulutus alkoi e...lokuussa ja päättyy toukokuussa 2021. Se on järjestetty Oulun hiippakunnan, Kirkkohallituksen ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen yhteistyönä ja on suunnattu saamelaisten kotiseutualueen seurakuntien työntekijöille. Minusta on tärkeää, että lapset ja nuoret voivat kohdata saamenkielentaitoisen työntekijän myös vapaa-ajalla ja harrastuksissa. Tällä hetkellä käytän työssäni saamea lasten ja nuorten kanssa sen minkä osaan. Esimerkiksi seurakunnan iltapäiväkerhossa teemme yhdessä läksyjä ja Vintillä olemme alkaneet kääntää kylttejä ja ohjelappuja pohjois- ja inarinsaameksi. Sámás muinna! Seurakunnan partiotyöntekijänä olen myös todella iloinen siitä, että toimimme taustayhteisönä lippukunnalle, jossa on aktiivista toimintaa saamen kielillä. Tällä hetkellä mukana on pohjois- ja inarinsaamenkielisiä lapsia ja materiaalia on käännetty kaikille kolmelle saamen kielelle. Partio-ohjelma löytyy netistä inarinsaameksi: https://partio-ohjelma.fi/smn/ Saamenkielinen toiminta keskittyy tällä hetkellä Inariin, jossa kokoontumispaikkana on seurakuntakoti. Ivalossa ryhmien kokoontumispaikkana on Työväentalo. Uudet johtajat ovat oikein tervetulleita mukaan Inarin Tunturisusien toimintaan! Lisätietoja partiosta voi tiedustella sähköpostitse inarintunturisudet@gmail.com” ** Návt sämikielâi ohhoost mij halijdep pajediđ oovdân Aanaar kieldâ sämikielâlii ääigiájánâstooimâ. Taa tiervuođah Aanaar servikoddeest: ”Hei já pyeri sämikielâi okko! Mun lam Viivi Törmänen, Aanaar servikode nuorâipargostivrejeijee. Mun algâttim tavesämikielâ uápuid Avveel luvâttuvâst kuulmâ ive tassaaš, mutâ tot paasij kooskân. Tondiet mun lam ilolâš, ete mun puávtám tääl uásálistiđ eromâšávt kirho pargeid vuávájum tavesämikielâ kielâškovliimân. Škovlim aalgij porgemáánust já nohá vyesimáánust 2021. Tot lii uárnejum Oulu pispekode, Kirkkohaldâttâs já Säämi máttááttâskuávdáá oovtâstpargon já lii čuosâttum sämmilij päikkikuávlu servikuudij pargeid. Muu mielâst lii tehálâš, ete párnááh já nuorah pyehtih teivâđ sämikielâ mättee pargeiguin meid astoääigi já ääigiájánâsâi ooleest. Tääl mun kiävtám pargostân sämikielâ párnáiguin já nuorâiguin ton verd ko máátám. Ovdâmerkkân servikode eehidpeivikerhoost mij porgâp oovtâst liävsuid já Vinttist mij lep jurgâlškuáttám koolbâid já ravvuid tavesämi- já anarâškielân. Sámás muinna! Servikode várdámpargen mun lam meid tuođâi ilolâš tast, ete mij toimâp tuáváášsiärvádâhhân lippukoodán, mast lii aktiivlâš toimâ sämikielân. Tääl mieldi láá tavesämi- já anarâškielâliih párnááh já materiaal lii jurgâlum puoh kuulmâ sämikielân. Várdámohjelm kávnoo neetist anarâškielân: https://partio-ohjelma.fi/smn/ Sämikielâlii tooimâ kuávdáš lii tääl Anarist, kost čokkânemsaijeen lii servikoddepäikki. Avelist juávhui čokkânemsaje lii Työväentalo. Uđđâ jođetteijeeh láá pyereest tiervâpuáttim mieldi Inarin Tunturisudet -tooimân! Lasetiäđuid várdámtooimâst puáhtá tiäđuštâllâđ šleđgâpoostâ peht inarintunturisudet@gmail.com” ** Ná sámegielaid vahkus hálidit loktet ovdan Anára gielddas ordnejuvvon sámegielat astoáiggedoaimmaid. Dás dearvvuođat Anára searvegottis: ”Dearvva ja buori sámegielaid vahku! Mun lean Viivi Törmänen, Anára searvegotte nuoraidbargi. Mun lean álggahan lohkat davvisámegiela Avvila logahagas golbma jagi dassái, muhto dat bázii gaskan. Danin lean hui ilolaš go sáhtán dál oassálastit davvisámegiela skuvlejumpái mii lea dárkkuhuvvon erenoamažit searvegottiid bargiide. Skuvlejupmi lea álgán borgemánus ja dat bistá miessemánnui 2021. Skuvlejupmi lea Oulu bismagotti, Girkoráđđehusa ja Sámi oahpahusguovddáža oktasašbargu ja lea ráhkaduvvon namalassii justa sáme ruovttuguovllu searvegotte bargiide. Mu mielas lea dehálaš, ahte mánát ja nuorat sáhttet sámástit searvegottebargiin maiddái asttoáigge doaimmain. Mun sámástan mánáiguin ja nuoraiguin dađi mielde go máhtán. Ovdamearkkan searvegotte astoáiggeklubbas mii dahkat leavssuid ovttas ja Vinttis mii leat álgán jorgalit plákahtaid ja bagadusláhpuid davvisámegillii ja anárasgillii. Sámas muinna! Searvegotti iskárdoaibmabargin lean maid hui ilolaš ahte mii leat duogášorganisašuvdna leavgagoddái, mii ordne aktiiva doaimma maiddái sámegillii. Dál mielde leat davvisámegielat ja anárašgielat mánát ja materiála lea jorgaluvvon golmma sámegillii. Iskárlihkadusa prográmma gávdno neahtás anárašgillii https://partio-ohjelma.fi/smn/ Sámegielat doaibma lea dál sajáiduvvan Anáriii, gos čoahkkananbáikin lea searvegottedállu. Avvilis joavkkut čoahkkanit Työväen dállui. Ođđa jođiheaddjit leat hui buresboahtin fárrui Anára Duottargumppiid doaimmaide! Lassidieđuid iskárlihkadusas sáhttá jearahallat e-poastta bokte inarintunturisudet@gmail.com” ** Nääiʹt sääʹmǩiõli neäʹttlest haaʹleep puʹhtted ouʹdde måkam sääʹmǩiõllsaž staarjõsvuäittmõõžž Aanar kååʹdd vuuʹdest käuʹnnʼje. Täʹst pueʹtte tiõrvʼvuõđ Aanar luteerlaž sieʹbrrkååʹddest: “Tiõrv da šiõǥǥ sääʹmǩiõli neäʹttel! Mon leäm Viivi Törmänen, Aanar sieʹbrrkååʹdd nuõrituâioʹhjjeei. Aʹltteem tâʹvvsääʹmǩiõl mättʼtõõttmõõžž Âʹvvel lookkjiškooulâst kolmm eeʹjj mââiårra, leâša tõt åårnai. Tõʹnt rämmšam, što ââʹn vuäitam mättʼtõõttâd jeäʹrben ceerkav tuâjjlai vääras jäʹrjstum tâʹvvsääʹmǩiõlškooultõõzzâst. Škooultõs aaʹlji påʹrǧǧmannust da tõt poott vueʹssmannust 2021. Tõn lie õhttsažtuâjjan jäʹrjstam Oulu aaʹrhelkåʹdd, Ceerkavhalltõs da Sääʹm škooultemkõõskõs, da tõt lij jäʹrjstum sääʹmvuuʹd sieʹbrrkååʹddi tuâjjlaid. Muu miõlâst lij vääžnai, što pääʹrn da nuõr vueiʹtte vueiʹnnlõõttâd sääʹmǩiõllsaž tuâjjlain luõvâsääiʹjest da staarjõõzzin še. Ââʹn âânam tuâjstan tâʹvvsääʹmǩiõl pääʹrnaivuiʹm da nuõrivuiʹm nuʹtt jiânnai ko silttääm. Ouddmiârkkân sieʹbrrkååʹdd jeäʹǩǩespeiʹvvkruuggâst tueʹjjeep õõutsââʹjest leeksid da Vintist leäp jåårǥlâʹtškuättam kõõlbid da vuäʹppõspõmmjid tâʹvv- da aanarsääʹmǩiõʹlid. Säämast muin! Sieʹbrrkååʹdd partiotuâjjlõʹžžen leäm še sami leklvaž tõʹst, što toiʹmmjep tuâǥǥasõutstõʹssen lippkådda, koʹst lij aktiivlaž tåimm sääʹmǩiõlin. Ââʹn mieʹldd lie tâʹvv- da aanarsääʹmǩiõllsaž pääʹrn da materiaal lij jåårǥlõttum puk kolmm sääʹmǩiõlid. Partio- programm lij aanarsääʹmǩiõʹlle interneeʹttast: https://partio-ohjelma.fi/smn/ Sääʹmǩiõllsaž tåimm lij ââʹn Aanrest, koʹst noorõõđat sieʹbrrkåʹddpõõrtâst. Âʹvvlest joouk noorâʹtte Tuâjjoummuipõõrtâst. Ođđ jååʹđteei lie tuõđi tiõrvpuättam mieʹldd Aanar Tuõddârkuuʹmpi toimmu! Lââʹssteâđ partiost vuäitt teâđstõõllâd e-pååštin: inarintunturisudet@gmail.com”

Tietoa osallistumismahdollisuuksista

Osallisuuskeskus Ainola avattu Ivalossa

Kohtaamis- ja tapahtumapaikka avoinna arkisin klo 9.00 – 14.00.

Ainola järjestöjen varattavissa

Palvelut

Lapsiperheet

Inari on ihana, turvallinen ja yhteisöllinen paikka elää lasten kanssa

Lue lisää lapsiperheiden palveluista

Yhteistyössä

Ajankohtaisvirta

[DESCRIPTION]
[]