Saamen kielistrategia-hanketyöntekijän Anna Lumikiven blogikirjoitus julkaistiin Saamelaisten kansallispäivän kunniaksi...

05.02.2021

Saamen kielistrategia-hanketyöntekijän Anna Lumikiven blogikirjoitus julkaistiin Saamelaisten kansallispäivän kunniaksi myös kaikilla Suomessa ja Inarin kunnassa puhutuilla kolmella saamenkielellä. Lue blogista tarkemmin hankkeen kuulumisista. "Tässä aluksi muutoksia, jotka tulevat voimaan kansallispäivän aattona, perjantaina 5.2.: • Inarin kunnan verkkosivuille on lisätty yhteystietoihin saamea puhuvien henkilöiden nimen viereen pieni saamenlippu. Lipun tarkoitus on osoittaa..., keiden kunnan työntekijöiden kanssa voit asioida saameksi, ja millä saamen kielellä. Kun siirrät hiiriosoittimen (nuoli) lipun kohdalle, näet tekstin, joka ilmoittaa, mitä saamen kieltä tämä henkilö puhuu. • Inarin kunnan verkkosivuille on lisätty erillinen lista saamenkielisestä henkilöstöstä toimialoittain. • Inarin kunnan verkkosivuille on lisätty toimialakohtaiset palautelomakkeet kaikilla kolmella saamenkielellä." ** Säämi kielâstrategia-hahâpargee Anna Lumikivi blogičaalâ almostui Sämmilij aalmugpeeivi kunnen meid puoh Suomâst já Aanaar kieldâst sarnum sämikielân. Luuvâ blogist eenâb tast, ete mii haahân kulloo. "Täst vistig nubástusah, moh puátih vuáimán aalmugpeeivi ááptu, vástuppeeivi 5.2.: • Aanaar kieldâ viermisijđoid lii lasettum ohtâvuotâtiäđoid sämikielâ sárnoo ulmui noomâ paaldân uccâ sämilippu. Liipu tárguttâs lii čäittiđ, ete kiäi kieldâ pargeiguin tun puávtáh ášástâllâđ sämikielân, já mon sämikielân. Ko tun sirdáh säplig njuolâ liipu puotâ, te tun uáináh teevstâ, mii almoot, ete mon sämikielâ tot olmooš sárnu. • Aanaar kieldâ viermisijđoid lii lasettum sierâ listo sämikielâlijn ulmuin toimâsuorgij mield. • Aanaar kieldâ viermisijđoid láá lasettum toimâsuorgij macâttâsluámáttuvah puoh kuulmâ sämikielân." ** Sámi giellastrategiija – prošeaktabargi Anna Lumikivi bloggačálus almmustahttui Sámiid álbmotbeaivve gudnin maiddái Suomas ja Anára gielddas hállon buot golmmain sámegielain. Loga bloggas dárkilabbot prošeavtta ságaid birra. "Dás vuos álggos nuppástusat, mat bohtet fápmui álbmotbeaivve ruohttan, bearjadaga 5.2.: • Anára gieldda neahttasiidduide lea lasihuvvon oktavuođadieđuide sámegiela hálli olbmuid nama báldii smávva sámeleavga. Leavgga dárkkuhussan lea čájehit, geaid gieldda bargiiguin sáhtát doibmet áššiidat sámegillii, ja mainna sámegielain. Go sirddát sáhpána njuola leavgga ala, oainnát teavstta, mii almmuha, man sámegiela dát olmmoš hállá. • Anára gieldda neahttasiidduide lea lasihuvvon sierra listá sámegielat bargiin doaibmasurggiid mielde. • Anára gieldda neahttasiidduide leat lasihuvvon doaibmasurggiid mielde máhcahatskovit buot golmmain sámegielain." ** Sääʹm ǩiõllstrategia haʹŋǩǩõstuâjjla Anna Lumikivi blogiǩeeʹrjtõõzz õlmstõʹtteš saaʹmi meersažpeeiʹv cisttân še pukin Lääʹddjânnmest da Aanar kååʹddest mainstum koolmin sääʹmǩiõlin. Looǥǥ blogist tääʹrǩben haʹŋǩǩõõzz kuullmõõžžin. "Täʹst vuõššân muttâz, kookk puäʹtte viõʹǩǩe meersažpeeiʹv käänan, piâtnâc 5.2.: • Aanar kååʹdd neʹttseeidain õhttvuõtt-teâđaid lie lââʹzztum sääʹmǩiõl mainsteei oummui nõõm paʹldde siõm sääʹmliipp. Liipp jurddjen lij čuäʹjted, ǩeäi kååʹdd tuâjjlaivuiʹm vuäitak äʹššeed säämas, da koonn sääʹmǩiõʹlle. Ko seerdak kursoor (njuõl) liipp puõtt, vuäinak teeʹkst, kååʹtt iʹlmmat, koonn sääʹmǩiõl tät ooumaž maainast. • Aanar kååʹdd neʹttseeidaid lij lââʹzztum pååđ listt sääʹmǩiõllsaž tuâjjlažkååʹddest toiʹmmsuõʹrji meâldlânji. • Aanar kååʹdd neʹttseeidaid lie lââʹzztum toiʹmmsueʹrj meâldla maacctõslomaakk pukin koolmin sääʹmǩiõlin."

Tietoa osallistumismahdollisuuksista

Osallisuuskeskus Ainola avattu Ivalossa

Kohtaamis- ja tapahtumapaikka avoinna arkisin klo 9.00 – 14.00.

Ainola järjestöjen varattavissa

Palvelut

Lapsiperheet

Inari on ihana, turvallinen ja yhteisöllinen paikka elää lasten kanssa

Lue lisää lapsiperheiden palveluista

Yhteistyössä

Ajankohtaisvirta

[DESCRIPTION]
[]