Kunnanjohtajan katsaus talousarvioon 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelmaan 2021-2023

04.11.2020

Kunnanjohtajan katsaus


Tästä pääset lukemaan: Inarin kunnan talousarvion vuodelle 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2021-2023 (pdf) Asia käsitellään valtuuston kokouksessa torstaina 12.11.2020


Vuoteen 2021 siirrytään erittäin poikkeuksellisissa oloissa. Kuntatalouden tilanne on erittäin heikolla tolalla koko valtakunnassa ja koronakriisin vaikutukset heijastuvat voimakkaasti kuntatalouden ennakoitavuuteen ja kehitysnäkymiin. Inarin kunnan osalta verotuloja arvioidaan kertyvän 29,750 Me euroa ja valtionosuuksia ennakoidaan kertyvän vuonna 2021 noin 26,664 Me.

Tulevat vuodet näyttäytyvät taloudellisesti varsin haasteellisina ja Inarin kunnan osalta erityisesti verotulojen kehitys on pitkälti sidonnainen aluetalouden elpymiseen. Tästä syystä talousarvio 2021 sekä suunnitteluvuodet ovat tarkkuustasoltaan varsin heikot.

Koko kunnan osalta vuosikatteeksi arvioidaan tällä hetkellä noin 3,5 Me. Vuosikate on talousarviossa asettumassa noin 3 Me tasolle. Inarin kunta jatkaa talousarviossa ylimääräisten 0,5 Me /vuosi alaskirjausten tekemistä kohdistuen vanhoihin koulurakennuksiin. Alaskirjausohjelmaa on muutettu siten, että myös tuloksen osalta heikommalle vuodelle 2022 alustavasti tarkoitettu kirjaus siirretään ensi vuodelle ja ohjelmaa jatkettaneen vuonna 2023 riippuen vuoden 2020 tuloksesta.

Investointien osalta vuonna 2021 investointitasoa karsitaan hieman, koska suunnitteluvuosien investointikuormasta on tulossa raskas, syynä mm. kouluinvestointien jatkaminen. Suunnitteluvuosien investointitaso on noin 6 Me vuonna 2022 sekä noin 7 Me vuonna 2023.

Rahoituksen osalta talousarvioon sisältyy lainaa vuodelle 2021 1,5 Me, joka kohdistuu sekä Tilapalvelu liikelaitoksen, että kunnan investointien rahoitukseen. Kassatilanteen osalta arvio on, että kassa säilyy edelleen kohtalaisen vahvana vielä ensi vuonna, kun taas suunnitteluvuosien osalta kassan tilanne heikkenee. Tavoitteena on edelleen säilyttää veroprosentit ennallaan mahdollisimman pitkälle, vaikka kunnan taloudellisesta tilanteesta on muodostumassa haastava. Tilapäisesti tilannetta helpottanee valtion tukipaketti kunnille, joka Inarin kunnan osalta merkitsee mm. yhteisöveron jako-osuuden kasvua sekä yhteensä 3,286 Me lisäystä kunnan ensi vuoden valtionosuuksiin.

Tilikauden tuloksen vuodelta 2021 ennakoidaan muodostuvan ylijäämäiseksi noin 0,669 Me. Suunnitteluvuosien osalta tilanne vaikuttaa erityisen heikolta vuonna 2022, jolloin alijäämää ennakoidaan kertyvän noin 1,773 Me, pääasiallisena syynä koulujen purkuihin liittyvät kustannukset. Tuloksen ennakoidaan jälleen muuttuvan +/- nollan tasolle vuonna 2023, mikäli menokehitys pysyy aisoissa sekä kunnan verotulokertymä alkaa normalisoitua. Erityisesti on huomioitava, että Ivalon koulukeskukseen liittyvät leasing-vuokrat ja ylläpitosopimuksen mukaiset maksut alkavat juosta vuonna 2022.

Investointitarpeet kiinteistöihin ovat edelleen merkittäviä ja mm. uuden koulun suunnittelu Inariin on käynnistetty. Edelleen valmisteilla oleva sote-uudistus myös vaikeuttaa merkittävästi talouden ennakointia sekä investointien että käyttötalouden suunnittelun osalta.

Vaikka positiivisia tekijöitä taloudellisesta näkökulmasta on tällä hetkellä vaikea löytää, Inarin kunta on kuitenkin suhteellisen hyvässä asemassa vastaanottamassa koronaviruksen talouteen tuoman iskun pitkäaikaisen hyvän talouskehityksen vuoksi. Lisäksi julkisessa rakentamisessa kunnassa tällä hetkellä meneillään olevat kymmenien miljoonien investoinnit pitävät osittain talouden pyöriä pyörimässä. Viruksen saaminen hallintaan on ensisijaisen tärkeää Inarin talouden näkökulmasta, mutta tähän kunta ei luonnollisesti voi vaikuttaa, vaan ensisijainen tarve on sopeutua vallitsevaan tilanteeseen. Investoinnit kuntaan ja työpaikkakehityksen saaminen takaisin positiiviselle uralle ovat ensisijaisen tärkeitä välittömästi, kun koronan aikaansaama epävarmuustilanne on poistumassa.

Toni K. Laine
kunnanjohtaja

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: