Inarin kunnan tilinpäätös hyväksyttiin valtuustossa- Vuoden 2021 tilikausi 2,5 miljoonaa ylijäämäinen

23.06.2022

Lue tästä Inarin kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2021
LINKKI: Inarin kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2021 
LINKKI: Valtuuston 23.6.epävirallinen päätösluettelo

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Vuodesta 2021 muodostui Inarissa taloudellisesti elpymisen ja maltillisen kasvun tielle palaamisen vuosi. Paikallishallintoa kokonaisuutena katsottaessa valtion kuntatalouteen kohdistamat koronatukitoimet jatkuivat edelleen, mutta pienempinä kuin v. 2020. Vaikka koronapandemia edelleen heijastui aluetalouteen vaikealla tavalla, taloudellinen tulos muodostui Inarissa ennakoitua paremmaksi. Erityisesti matkailun elpyminen on ollut jopa yllättävän nopeaa vuonna 2021.

Merkittävää vuonna 2021 oli myös väkiluvun runsas kasvu suotuisan työpaikkakehityksen sekä mm. monipaikkaisuusilmiön myötä, mikä nosti kunnan väkiluvun jälleen yli 7000 asukkaan. Vuonna 2021 Inari oli suhteellisesti Suomen 5. nopeiten väkiluvultaan kasvanut kunta. Kehitys vaikutti luonnollisesti jälleen myös asuntopulan pahenemiseen entisestään. Asuntorakentamisen lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet ovatkin keskiössä vuoden 2022 toiminnassa ja viitteitä rakentamisen lähtemisestä liikkeelle on ilmassa.

Verotulot ylittyivät arvioituun nähden noin 0,5 Me. Merkittävimmät ylitykset olivat yhteisöverossa (0,8 Me) sekä kiinteistöverossa (0,2 Me). Yhteisöveron tuottoa nosti vuonna 2021 10 % -yksikön korotus kuntien jako-osuuteen. Kunnallisveron tuotto sen sijaan jäi arvioidusta noin 0,6 Me. Kunnan lainakanta pysyi pitkälti ennallaan, väestönkasvun seurauksena lainakanta/asukas –tunnusluku kuitenkin pieneni.

Valtionosuuksia kertyi noin 0,5 Me arvioitua vähemmän, mutta toisaalta koronaan liittyviä tukia noin 1 Me, tiliöityjen koronakulujen ollessa noin 651te.

Nettoinvestoinnit toteutuivat n. 1 milj. euron tasolla ja siten, n. 1,4 milj. euroa pienempinä kuin talousarviossa. Syynä alitukseen olivat mm. omaisuuden myyntitulot, maanmyyntitulot sekä sosiaali- ja terveydenhuollon irtaimiston myyntitulot.
Kunnan osalta tilikauden tulokseksi vuodelta 2021 muodostui n. 2,5 Me, mikä on talousarvioon (0,24 Me) nähden huomattavasti parempi tulos. Merkittäviä kustannusalituksia talousarvioon nähden syntyi erityisesti sivistystoimessa sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Taseeseen kertynyt ylijäämä kasvoi vuonna 2021 yli 17 Me tasolle. Alaskirjausohjelmaa kyettiin jatkamaan heikkokuntoisten rakennusten osalta suunnitellusti.

Työllisyyden osalta vuosi 2021 meni kokonaisuutena hieman parempaan suuntaan, työttömyyden asettu-essa vuoden lopussa noin 10,8 % tasolle, vuoden keskiarvon ollessa kuitenkin edelleen varsin korkea, noin 14,7 %. Pitkäaikaistyöttömyys säilyi edelleen varsin korkeana, avoimia työpaikkoja on kunnan alueella ollut jatkuvasti auki varsin runsaasti ja moni toimiala kärsii työvoimapulasta.

Inarin kuntakonsernin osalta tulos vuodelta 2021 oli kohtuullisen hyvä. Kuntakonsernin ylijäämäksi muodostui vuodelta 2021 n. 2,775 milj. euroa. Vuosi oli jälleen kunnan suurimmalle tytäryhtiölle Inergia Oy:lle haasteellinen. Inergia kuitenkin suoriutui vuodesta kohtuullisen hyvin olosuhteisiin nähden, Inergiakonsernin tuloksen asettuessa noin 1 Me tasolle. Positiivisena voidaan pitää erityisesti asiakasmäärien hyvää kehitystä, mikä luo vakautta tulevaisuutta ajatellen. Yleisesti Inarin kuntakonsernin haasteena on edelleen erityisesti kiinteistöjen korjausvelka, jota kuitenkin pyritään kuromaan systemaattisesti kiinni.

Kokonaisuutena vuosi 2021 oli kaiken kaikkiaan erittäin haasteellinen ja kuormittava koko konsernin henkilöstölle poikkeavan tilanteen jatkuessa, mutta Inarin kunta ja kuntakonserni selvisivät kuitenkin toisesta koronavuodesta varsin hyvin talouden- ja toiminnan näkökulmista katsottuna.

Haluan lämpimästi kiittää osaavaa henkilöstöämme ja luottamushenkilöitämme vuodesta 2021.


Toni K. Laine
kunnanjohtaja


Arvio tulevasta kehityksestä

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueille vuonna 2023 tulee olemaan merkittävä muutos monella tasolla, mutta Inarin kunnan osalta sen taloudelliset vaikutukset jäänevät kunnan osalta vähäisiksi. Pandemian aluetalousvaikutusten vähentyessä, uusia huolia tuo kuitenkin Venäjän hyökkäys Ukrainaan, jolla on todennäköisesti kauaskantoisia taloudellisia vaikutuksia. Vaikutuksia on toistaiseksi vaikea arvioida kansantalouden sekä myös Inarin aluetalouden näkökulmista. Suomen Pankki kuitenkin ennustaa, että talouskasvu tulee merkittävästi hidastumaan aiempiin näkymiin verrattuna ja inflaation kiihtymisen riski on olemassa. Suomen asema turvallisena investointiympäristönä ja matkailijoiden kokema turvallisuus ovat tekijöitä, jotka voivat heijastua myös Inarin aluetalouteen, vaikka tilanne onkin tällä hetkellä kaikin tavoin normaali. Kaikilta osin lienee todennäköistä, että turvallisuustilanne ja kauppasuhteet Euroopassa eivät palaudu entiselleen lähivuosien aikana. Tilanne heijastuu luonnollisesti myös inflaationa, vaikuttaen erityisesti energian hintaan ja siten lähes kaikkeen kunnalliseen toimintaan ja elinkeinotoimintaan kohonneiden kustannuksien muodossa.

Investointien osalta Inari kiinnostaa ja useita, erityisesti matkailuun liittyviä hankkeita on vireillä. Rakenta-miskustannusten kehitystä on kuitenkin vaikea arvioida. Tiedossa on, että mikäli rakentamiskustannukset säilyvät korkealla tasolla, sillä on heijastusvaikutuksia hankkeiden toteuttamisaikatauluun. Kokonaisuutena Inarin ja kuntakonsernin taloudellinen tilanne on vakaa, mutta kunnasta riippumattomilla tekijöillä saattaa olla merkittäviä vaikutuksia tulevaisuuden näkymiin. Korkojen nousua on ennakoitu ja kunnan tuleekin tarkastella korkosuojauksen riittävyyttä vuoden 2022 aikana. Vaikka yleisellä tasolla paikallishallinnon menojen kasvu hidastuu v. 2022 pandemian vähitellen helpottaessa, voidaan rahoitusaseman myös ennustaa heikentyvän voimakkaasti, kun määräaikaisten tukitoimien vaikutus pienenee tai päättyy. Oma vaikutuksensa on myös tulevilla palkkaratkaisuilla, jotka eivät tätä kirjoitettaessa ole vielä arvioitavissa.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: