Inarilaisteko 2019

Inarin kulttuuritoimi ottaa vastaan perusteltuja ehdotuksia Inarilaisteko 2019 -palkinnon saajaksi 31.10.2019 saakka. Ehdotusten jättö postitse: Inarin kunta/kulttuuritoimi, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo, sähköpostitse: mirja.karjalainen@inari.fi tai puhelimitse 0407767546.

Inarin kunnan kulttuuritoimi on vuodesta 1978 lähtien luovuttanut vuosittain 1000 euron suuruisen Inarilaisteko -palkinnon kunnan järjestämässä itsenäisyyspäivän juhlassa.

Palkinnon jakoperusteet ovat seuraavat:

Inarilaistekopalkinto myönnetään ensisijaisesti inarilaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminut merkittävästi paikallisen kulttuurin hyväksi. Perustellusta syystä palkinto voidaan myöntää myös henkilölle tai yhteisölle, jonka kotikunta ei ole Inari. Palkinto voidaan tarvittaessa jakaa useampaan osaan.

Yksityiset henkilöt ja yhdistykset voivat tehdä esityksiä palkinnon luovuttamisesta. Esitykset Inarilaisteko-palkinnon saajaksi tehdään Inarin kunnan kulttuurisihteerille. Sivistyslautakunta käsittelee ehdotukset ja tekee valinnan Inarilaisteko-palkinnon saajasta marraskuun kokouksessa.

Inarin kulttuuritoimi
________________________________________

Aanaar kulttuurtoimâ váldá vuástá iävtuttâsâid Aanaarlâštaho 2019 -palhâšume uážžon 31.10.2019 räi. Iävtuttâsâi kyeđđim: poostâ pehti: Inarin kunta/kulttuuritoimi, Piiskuntie 2, 99800 Avveel, šleđgâpostáin: mirja.karjalainen@inari.fi .

Aanaar kieldâ kulttuurtoimâ lii ive 1978 rääjist luovâttâm ihásávt “Inarilaisteko“ -palhâšume kieldâ jiečânâsvuođâpeeivi juhleest.

Palhâšume jyehimvuáđustâsah láá čuávuvááh:

• Aanaarlâštaho lii palhâšume, mii adeluvvoo aanaarlâš ulmui, kote lii merhâšitteht toimâm kulttuur pyerrin.
• Ovtâskâs ulmuuh já seervih pyehtih toohâđ iävtuttâsâid palhâšume luovâtmist. Iävtuttâsah Aanaarlâštaho-palhâšume uážžon tahhojeh Aanaar kulttuurčällei tâi čuovviittâslävdikoodán. Čuovviittâslävdikodde kieđâvuš iävtuttâsâid já taha valjim Aanaarlâštaho-palhâšume uážžost skammâmáánu čuákkimist.
• Palhâšume luovâttuvvoo ihásávt.
• Palhâšume luovâtmist meerrid čuovviittâslävdikodde.
• Palhâšume stuárudâh lii 1000 eurod.
• Palhâšume puáhtá táárbu mield jyehiđ maaŋgâ uásán.

Aanaar kulttuurtoimâ
________________________________________
Anára kulturdoaibma váldá vuostá evttohusaid Anárlašdahku 2019 –bálkkašumi oažžus 31.10.2019 rádjai. Evttohusaid guođđin: boastta fáro: Anára gielda /kulturdoaibma, Piiskuntie 2, 99800 Avvil, šleađgaboastta bokte: mirja.karjalainen@inari.fi .

Anára gieldda kulturdoaibma lea 1978 jagi rájes luohpadan jahkásaččat “Anárlašdahku“ –bálkkašumi gieldda iehčanasvuođa ávvudeami oktavuođas.

Bálkkašumi juohkinvuođustusat leat čuovvovaččat:

• Anárašdahku lea bálkkašupmi, mii addojuvvo anárláš olbmui, guhte lea mearkkašahtti láhkai doaibman kultuvra buorrin.
• Priváhta olbmot ja searvvit sáhttet evttohit bálkkašumi luohpadeamis. Evttohusat Anárlašdahku - bálkkašumi oažžus dahkkojuvvojit Anára kulturčállái dahje čuvgehuslávdegoddái. Čuvgehuslávdegoddi gieđahallá evttohusaid ja vállje Anárlašdahku - bálkkašumi oažžu skábmamánu čoahkkimis.
• Bálkkašupmi luohpaduvvo jahkásaččat.
• Bálkkašumi luohpadeamis mearrida čuvgehuslávdegoddi.
• Bálkkašumi sturrodat lea 1000 euro.
• Bálkkašumi sáhttá dárbbu mielde juohkit máŋgga oassái.

Anára kulturdoaibma

________________________________________
Aanar kultturtuåimm väldd vuâstta e´tǩǩõõzzid Aanartuâjj 2019 –ciist vuäǯǯjen 31.10.2019 räjja.
E´tǩǩõõzzi kue´đđmõš: påå´št mie´ldd: Inarin kunta/kulttuuritoimi, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo, ne´ttpåå´št: mirja.karjalainen@inari.fi .
Aanar kåå´dd kultturtuåimm lij ee´jjest 1978 ääljee´l ouddam piiriee´jji “Aanartuâjj“ – ciist kåå´dd jiijjâsvuõttpeei´v prää´znǩest.


Ciist jue´ǩǩemvuâđ liâ puõ´ttinallšem:
• Aanartuâjj lij cistt, kåå´tt uu´det aanarnekka, kåå´tt lij miârkkšõõvee´l tuåimmjam kulttuur ou´dde.
• Privad oummu da õhttõõzz vuei´tte tuejjeed e´tǩǩõõzzid ciist ouddmõõžžâst. E´tǩǩõõzz Aanartuâjj-ciist vuäǯǯjen tuejjeet Aanar kultturpiizzra le´be čuõvtemlu´vddkådda. Čuõvtemlu´vddkå´dd ǩiõtt’tââll e´tǩǩõõzzid da tuejjad va´lljumuužž Aanartuâjj -ciist vuäǯǯjest skamm’mannu såbbrest.
• Cistt uu´det piiriee´jji.
• Ciist ouddmõõžžâst tu´mmai čuõvtemtuâi lu´vddkå´dd.
• Ciist ärvv lij 1000 eu´rred.
• Taarbše´mmen cistt vuei´tet u´vdded määŋgid vuäǯǯjid.


Aanar kultturtuåimm


Kulttuuritila Kuulaan taidenäyttelytila varattavissa Ivalon keskustassa vuonna 2019. Tule ja varaa teoksillesi ilmainen taidenäyttelytila! Varaukset ja tiedustelut kulttuurisihteeriltä nro 040 7767546 tai mirja.karjalainen@inari.fi


Elokuvateatteri Aslak - digitekniikka ja tunnelmaa retrossa vanhan ajan elokuvateatterissa!

Katso tulevien leffojen tiedot täältä tai elokuvateatteri Aslakin facebook-sivuilta!

Elokuvateatteri Aslak, Ivalontie 18, 99800 IVALO
Lippukassa avataan puoli tuntia ennen näytöstä.

Muutokset ohjelmistoaikatauluissa mahdollisia. Äkilliset muutokset ilmoitetaan Aslakin facebook-sivulla!