Inarin kunnan tilinpäätös 2020 - Kunnanjohtajan katsaus

01.04.2021

Vuoden 2020 Inarin kunnan tilinpäätöksen tulos on noin 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 29.3.2021 tilinpäätöksen esitettäväksi valtuustolle. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 22.4.2021. 


 

Kunnanjohtajan katsaus Kunnanjohtaja Toni K.Laine

Vuosi 2020 oli koronakriisin keskellä talouden kehityksen näkökulmasta monella tapaa erittäin ristiriitainen ja historiallisesti erittäin poikkeava. Kunnallistalouden osalta vuodesta muodostui varsin vahva, valtion voimakkaan elvyttävän finanssipolitiikan myötä kunnallistaloudessa pahimmat kolhut pystyttiin välttämään. Kunnallistalouden suhde aluetalouteen muodostuikin varsin erikoiseksi, paikallisen elinkeinoelämän Inarissa jouduttua merkittäviin vaikeuksiin maahantulorajoitusten myötä. Verotulojen ja toimintamenojen ennakoiminen olikin vuonna 2020 erittäin vaikea tehtävä. Toiminnassa tapahtuneet muutokset erityisesti keväällä 2020 olivat taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittäviä, mitä ovat olleet luonnollisesti myös koronavirusepidemian aiheuttamat suorat ja välilliset kustannukset.

Kuntien pääasiassa hyvät tulokset vahvistavat kuntien taseita. Inarin kohdalla vahvistumisella on suuri merkitys, koska alaskirjauksia vanhoista, korvattavista kiinteistöistä jouduttaneen edelleen jatkamaan uusien investointien myötä. Vaikka päätöksiä kuntien runsaasta tukemisesta on myös kritisoitu, on huomattava, että kunnallistalouden yleinen tila on ollut erittäin heikko jo pitkään, miltä osin Inari on ollut jokseenkin poikkeuskuntia. Yhteiskunnallisen kriisin aikana kunnan toiminta ja palvelut edustavat vakautta ja turvallisuutta kuntalaisille.

Taloudellisia tunnuslukuja tarkasteltaessa, verotulojen osalta pudotus oli pelättyä maltillisempi huolimatta vaikeasta tilanteesta. Kunnallisveroa kertyi n. 0,685 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän, mitä voidaan pitää kohtuullisena paikallisen elinkeinoelämän vaikeudet ja huonon työllisyystilanteen huomioon ottaen. Yhteisöveroissa tuotto oli korotetun jako-osuuden myötä hieman arvioitua enemmän. Kiinteistöveron tuoton heikko kertymä, n. 0,28 milj. euron alitus, puolestaan selittynee verotuksen valmistumiseen liittyvillä seikoilla ja korjaantunee siten lähemmäs arvioitua myöhemmässä vaiheessa. Kokonaisuutena verotuloja kertyi noin 28,24 milj. euroa.

Valtionosuuksissa Inarin kunnassakin näkyi selkeästi valtion tukipaketti peruspalvelujen valtionosuuksiin. Valtionosuuksia kertyi 1,78 milj. euroa arvioitua enemmän, mikä osaltaan kompensoi merkittävästi peruspalvelujen rahoitukseen heikon verotulokertymän myötä kohdistuneita paineita. Kokonaisuutena valtionosuuksia kertyi n. 27,1 milj. euroa.

Selkeänä poikkeaman kunnan tuloksessa vuonna 2020 näkyy myös MedInari Oy:n osakkeiden myynti, josta kirjattiin myyntivoittoa n. 0,73 milj. euroa sekä hieman vajaan sadan tuhannen euron maanmyyntivoitot.

Toimintamenojen osalta toteutumassa oli myös merkittäviä poikkeamia. Esimerkiksi kevään 2020 koronakriisiin reagoinnin seurauksena poikkeukselliset sivistystoimen palveluihin liittyneet järjestelyt olivat osaltaan vaikuttamassa talouden toteutumaan. Varsinaisia suoria koronakuluja kunnassa tiliöitiin myös lähes 700te, merkittävimmän osan koostuessa luonnollisesti sosiaali- ja terveydenhuollon lisämenoista. Talousarvion toteutumaksi koko kunnassa toimintakatteen osalta muodostui 94,7 %. Suunnitelman mukaisten poistojen lisäksi jatkettiin heikkokuntoisiin uusinvestoinneilla korvattaviin rakennukseen kohdistuvia alaskirjauksia suunnitelman mukaisesti.

Investointimenot vuonna 2020 olivat n. 3,2 miljoonaa, mikä on n. 0,7 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Lainaa nostettiin suunnitellusti 2,5 milj. euroa Tilapalvelu -liikelaitokselle ja muihin kunnan investointeihin. Kunnan osalta myös lainakanta väheni hieman vuodesta 2019. Investoinneista merkittävimpänä vuonna 2020 käynnistyi Ivalon uuden koulukeskuksen rakentaminen, joka toteutetaan kiinteistöleasing-elinkaarimallina. Huolimatta hankalasta poikkeustilanteesta, Ivalon koulukeskus tulevaisuusinvestointien lippulaivana kuvastaa inarilaista tulevaisuudenuskoa.

Vaikka elinkeinoelämälle vuosi oli vaikea, kunnan vuosikatteeksi muodostui yli 6 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä tilinpäätöksessä oli 3,375 Me. On kuitenkin huomattava, että ilman valtion merkittäviä tukitoimenpiteitä kunnille sekä kevään 2020 poikkeuksellisia opetus-, ym. järjestelyitä tulos olisi ollut huomattavasti heikompi, kuvaten Inarin aluetalouden vahvaa riippuvuutta kansainvälisistä markkinoista ja kansainvälisestä matkailusta välillisvaikutuksineen.

Kuntakonsernin osalta tuloksessa näkyi myös koronatilanteen aiheuttama erittäin heikko suhdanne, joka koski erityisesti Inergia Oy:tä. Inergia Oy teki 2020 varsin heikon tuloksen, 0,713 milj. euroa, mikä selittyy sähkö-, vesi-, ja lämpötuotteiden myynnin pudottua koronan ja lämpimän vuoden seurauksena voimakkaasti sekä sähkön erittäin alhaisella pörssihinnalla. Koronaviruksen aiheuttamat ongelmat näkyvät selkeästi myös muiden konserniyhtiöiden kohdilla, eikä esimerkiksi kaikille myyntiin aiotuille konsernin kiinteistöille ole ollut epidemian aikana todellista kysyntää matkailuliiketoiminnan ollessa ongelmissa. Tilanteen voidaan kuitenkin olettaa parantuvan nopeasti, mikäli epidemia saadaan hallintaan vuoden 2021 aikana. Korjausvelan purku on jatkunut erityisesti Inarin Kiinteistöt-konsernissa. Salkutuksen perusteella kiinteistöjä on myös myyty.

Kuntakonsernin tilikauden ylijäämäksi tilinpäätöksessä 2020 muodostui n. 2,974 milj. euroa. Konsernin lainakanta kasvoi hieman vuodesta 2019. Konsernivelan kehittymiseen tulee edelleen kiinnittää huomioita, mutta verkostojen ja infrastruktuurin kunnossapidon vaatimat toimet on ehdottomasti kyettävä toteuttamaan.

Aluetalouden osalta merkittävät käänteet koronavirusepidemian myötä olivat valitettavat. Vuoden 2019 positiivinen kehitys ja investointisuunnitelmat kokivat valitettavia takaiskuja vuonna 2020. Työpaikkojen ja työllisyyden heikko kehitys näkyivät myös välittömästi väestökehityksessä, kunnan väkiluvun pudottua kymmenillä asukkailla. Inarin kunnassa työttömyysprosentti vaihteli huomattavasti vuoden 2020 aikana, ollen korkeimmillaan keväällä 2020 n. 25%. Työttömyys on sittemmin laskenut hieman vuoden loppuun, ollen noin 18 %, mutta taso on vuoden lopussakin ollut erittäin korkea verrattuna vuoden 2019 lukemaan, 8,9%. Myös pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi merkittävästi, lähes 50 henkilöllä.

Arvio tulevasta kehityksestä

Huolimatta 2020 vuoden poikkeuksellisuudesta ja edelleen vaikealta näyttävästä vuodesta 2021, tilanne näyttää muuttuvan valoisammaksi koronavirusrokotusten edetessä. Voimakkaan elvytyspolitiikan vaikutus maailmalla ja sen heijastuminen paikallistalouteen on kuitenkin vielä arvoitus. Inarin kunnan elinkeinoelämän kyky nousta jaloilleen vaatii aikaa, mutta positiivisena signaalina myös investointihalukkuus kuntaan on jälleen heräilemässä. Tulevan kehityksen ennustaminen on kuitenkin tällä hetkellä lähes mahdotonta, sillä kysymys talouden kehityssuunnasta on tällä hetkellä sidoksissa pandemian hallintaan Suomessa, mutta myös keskeisillä matkailumarkkina-alueilla maailmalla. Kunnan taloudellisen tulevaisuuden sekä palveluiden ja uusien kiinteistöjen rahoittamiseksi uusien investointien ja työpaikkojen saaminen kuntaan on kuitenkin kriittistä, samoin saavutettavuuden palauttaminen edes entiselle tasolle. Valtion rajun velkaantumisen vaikutuksen myötä kuntatalouteen on kuitenkin pitkällä aikavälillä ennakoitavissa runsaasti paineita valtionosuusjärjestelmän osalta. Lisäksi huomioon on otettava ikääntymisen merkittävä vaikutus kuntatalouteen nykyisen palveluiden järjestämismallin jatkuessa sekä siihen liittyvä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen edelleen epävarma tilanne.

Yhteenvetona on todettava, että Inarin uusi kuntastrategia valmistuikin vuoden 2019 lopulla mitä haasteellisimpaan aikaan. Strategian perusteet ja kunnan vahvuudet ovat kuitenkin kulmakivinä niin vahvat, että niitä ei ole hankalanakaan aikana syytä kyseenalaistaa. Koronavuosi on kuitenkin osoittanut, kuinka haavoittuva Inarin kunnan kaltaisen talouden toiminta on, mikäli globaalille liikkuvuudelle muodostuu esteitä. Kykyä laventaa elinkeinotoimintaa on rajallisesti, sillä esimerkiksi perinteisten teollisuusalojen toiminta-mahdollisuudet Inarissa ovat haasteelliset. Vaikeana koronavuotenakin näkyvissä kuitenkin oli, että tiivis yhteisö selviää hankalistakin tilanteista. Inarin kunnan vetovoima ei ole kadonnut minnekään. Pitämällä lujasti kiinni kansainvälisyydestä, strategiassa määritellystä inarilaisesta toimintatavasta ja nojaamalla vahvaan inarilaiseen identiteettiin ja yhteisöllisyyteen, Inari tulee varmasti kukoistamaan myös pandemian jälkeisenä aikana asuinpaikkana, yritysympäristönä ja vierailukohteena.

Kiitän kuntakonsernin henkilöstöä, johtoryhmää sekä eri tehtävissä toimineita luottamushenkilöitä lämpimästi poikkeuksellisesta vuodesta 2020.

Toni K. Laine
kunnanjohtaja

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: