Inarin kirkonkylän uuden koulun alustava suunnittelu käyntiin

05.05.2021

Inarin kirkonkylän uuden koulun rakentamiseksi on talousarviossa vuodelle 2021 varattu 80 000 euron suunnittelumääräraha. Kunnanhallitus päätti 3.5.2021 kokouksessaan käynnistää Inarin uuden koulun toteuttamisen alustavan suunnittelun Inarin nykyisen koulun ton­til­le huomioiden liikennejärjestelyt ja rakentamisen jaksotus. Varsinaiset rakentamiseen liittyvät päätökset on tarkoitus val­mis­te­lla syksylle 2021.

Kouluhankkeen valmistelussa on pohdittu eri sijoitusvaihtoehtoja kir­kon­ky­läl­lä. Esillä ovat olleet Juutuanvaaran alue, Saarikoskentien toinen puoli ny­kyis­tä koulua vastapäätä ja nykyinen koulun paikka. Muitakin mah­dol­li­suuk­sia on käyty läpi. Nykyistä koulun tonttia puoltavat kaava, keskeinen si­jain­ti, hyvä liikenneturvallisuus ja erinomainen maisema. Haasteena ovat ny­kyi­set koulurakennukset, jotka tulee purkaa rakentamisen tieltä.

 Valmisteluvaiheessa on jo aiemmin kartoitettu hankkeen laajuutta. Vuoden  2020 aikana kuultiin sekä ky­lä­läi­siä, yhteisöjä, henkilöstöä että oppilaita. Kunnanhallitus päätti, että suun­nit­te­luun otetaan tilakokonaisuuksina mukaan yhtenäiskoulu, va­paa-ai­ka­toi­mi mukaan lukien liikuntatilat, jakelukeittiö sekä sosiaali- ja ter­veys­toi­men tarvitsemat tilat arvioidulta kokonaisalaltaan noin 3000-3500 kerrosneliötä

Urakan kokonaishinnaksi on arvioitu noin 8,5 mil­joo­naa euroa. Kiinnostuneiden rakentajien selvittämiseksi koulun ra­ken­ta­mi­ses­ta tässä kokoluokassa on tarkoitus toteuttaa markkinakartoitus, tehdä taloudelliset painelaskelmat hankkeeseen liit­tyen sekä kartoittaa hankkeen toteuttamisen vaatimat asiantuntijatarpeet.

Inarin koulun suunnittelukokousten muistioita voi seurata Inarin koulun sivulla: Inarin uuden koulun suunnittelu

Lisätietoja:

Ilkka Korhonen
sivistysjohtaja

Toni K.Laine
kunnanjohtaja

 

 

                                           

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: