Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on turvata elintarvikkeiden terveydellinen laatu.
Valvonta kattaa elintarvikkeiden valmistuksen, varastoinnin, kuljetuksen, myynnin, käsittelyn ja tarjoilun.

Käytännön valvontatyön toteuttavat kunnan terveydensuojelutarkastajat tarkastamalla elintarvikehuoneistoja ja elintarvikkeita. Tarkastuskäynneillä elintarvikevalvojat tarkastavat muun muassa yrityksen yleistä hygieniatasoa, elintarvikkeiden lämpötiloja ja pakkausmerkintöjä. Ruokavirasto laatii ohjeet kunnille valvontatulosten arviointiin.

Valvontatietojen julkaisemisella pyritään lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä sekä antamaan kuluttajille tietoa valintojensa tueksi. Tavoitteena on myös lisätä elintarvikevalvonnan tunnettavuutta ja vaikuttavuutta. Elintarvikealan yrityksille avautuu samalla mahdollisuus kertoa kuluttajille, että oma toiminta on kunnossa.

Myös toiminnanharjoittajat itse valvovat toimintaansa omavalvonnalla. Elintarvikevalvonta puolestaan valvoo ja ohjaa omavalvontaa.

Lisätietoa elintarvikevalvonnasta löydät Elintarvikelaista, Ruokavirastosta sekä Inarin kunnan ympäristöyksikön valvontasuunnitelmasta vuodelle 2020. Valvontasuunnitelma päivitetään ja hyväksytään vuosittain.


 
Ilmoitus elintarvikehuoneiston perustamisesta   
 

Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta elintarvikelain 13 §:ssä säädetylle valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista (ilmoitettu elintarvikehuoneisto).

 

Elintarvikehuoneistoja koskevat ilmoitukset käsittelee elintarvikehuoneiston sijaintikunnan valvontaviranomainen. Ilmoituksen liikkuvasta elintarvikehuoneistosta, sekä sellaisesta elintarvikehuoneistosta, jossa harjoitettavan toiminnan tarkoitus on pelkästään elintarvikkeiden kuljetus tai säilyttäminen yhdessä tai useammassa kuljetusajoneuvossa tai kontissa, käsittelee sen kunnan valvontaviranomainen, jonka alueella toiminta aloitetaan tai jonka alueella elintarvikehuoneiston toiminnasta on aikaisemmin ilmoitettu.

 

Laitoksen hyväksyminen


Elintarvikealan toimijan, joka harjoittaa toimintaa, jolta eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaan edellytetään elintarvikehuoneiston hyväksymistä, on 1 momentista poiketen haettava elintarvikehuoneiston hyväksymistä laitokseksi 15 §:ssä säädetyltä valvontaviranomaiselta ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista.


Toiminnan keskeyttäminen, toiminnan lopettaminen ja toimijan vaihdos

Toiminnan olennaista muuttamista koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen olennaista muutosta. Toimijan vaihtumisesta sekä toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava viipymättä

Elintarvikkeiden tilapäinen myynti

Elintarvikkeiden tilapäisestä tai ajoittain toistuvasta myynnistä tiedotetaan paikalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Myynnistä voi tiedottaa tapahtuman järjestäjä tai yksittäinen elintarvikkeiden myyjä omasta toiminnastaan.
 
Vähäinen elintarvikkeiden myynti ei edellytä ilmoituksen tekemistä silloin, kun toiminta on vähäriskistä ja kyseessä on yksityinen henkilö tai vähäinen myynti muun toiminnan ohella. Vähäriskiseksi valmistukseksi katsotaan esimerkiksi kuivakakkujen paistaminen kotona sekä kypsän tuotteen, kuten makkaran kuumennus suoraan tarjottavaksi. Vähäriskisiä elintarvikkeita ovat esim. valmiit tuotteet, jotka eivät ole helposti pilaantuvia, eli säilyvät huoneen lämmössä. Ilmoitusvelvollisuudesta säädetään elintarvikelaissa (23/2006, 13 §).


Esimerkkejä ilmoitusvelvollisuudesta vapautetusta myynnistä silloin, kun toiminta on vähäriskistä:

 • Hyväntekeväisyyteen liittyvä, ei-ammattimainen kuten harrastekerhojen, seurakuntien ja koulujen sekä yksityishenkilöiden tilapäinen, vähäinen ja vähäriskinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu ei edellytä ilmoitusta.
 • Luonnonvaraisten kasvien ja sienien poimiminen, ei edellytä ilmoitusta, vaikka tarkoituksena olisi näiden tuotteiden myyminen kulutukseen
 • Alkutuotannon tuotteiden vähäisen luovutuksen suoraan kuluttajalle tai vähittäismyyntiin katsotaan kuuluvan alkutuotantoon, eikä tällaisesta myynnistä tarvitse tehdä erillistä myynti-ilmoitusta.
 • Yksityisen henkilön elintarvikkeiden myynti tai toiminta, jota ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena, ei edellytä ilmoituksen tekemistä, jos riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä.

 Lihan tai kalan jalostaminen myyntiin esim. graavaamalla tai etukäteen savustamalla ja jäähdyttämällä ennen tuotteen myyntiä ei ole vähäriskistä elintarvikkeiden valmistusta. Myös alkutuotannon tuotteiden jalostaminen ammattimaiseen vähittäismyyntiin on ilmoitettavaa toimintaa. Myytävien elintarvikkeiden lisäksi asiakaskunnan laajuus vaikuttaa riskin määrään. Mikäli kyse on elintarvikkeiden tarjoilusta suuressa yleisötilaisuudessa, tiedotetaan myynnistä ilmoituksella elintarvikkeiden myynnistä yleisötilaisuudessa.


Elintarvikevalvonnan hakemus-ja ilmoituslomakkeet löydät ao. linkistä:

Omavalvonta
 

Elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma omavalvonnasta (omavalvontasuunnitelma), noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa. Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata elintarvikelain 19 §:ssä tarkoitetut kriittiset kohdat ja niihin liittyvien riskien hallinta. Omavalvontasuunnitelmaa ei kuitenkaan edellytetä alkutuotantopaikoilta.

 

Omavalvontasuunnitelmaan tulee tarvittaessa liittää näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma sekä tieto laboratorioista, joissa omavalvonnassa otettavat näytteet tutkitaan. Elintarvikealan toimijan on pidettävä omavalvontasuunnitelma ajan tasalla.

 
Omavalvonta on mm.
 • työtapojen valvontaa
 • laitteiden, välineiden ja pintojen puhtauden valvontaa
 • raaka-aineiden tuoreuden ja tuotteiden ulkoisen laadun valvontaa
 • merkintöjen valvontaa
 • säilytys-, jäähdytys-, ja kuumennuslämpötilojen valvontaa
Lisätietoa omavalvontasuunnitelman laadinnasta ja sisällöstä saat terveydensuojelutarkastajalta.

Hygieniaosaaminen
 
Hygieniaosaaminen on osa omavalvontaa. Työntekijöiden elintarvikehygieenisen osaamisen varmistaminen on elintarvikealan toimijan lakisääteinen velvoite.
Hygieniaosaamistodistus koskee kaikkia elintarvikealalla työskenteleviä, jotka käsittelevät työssään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Todistus vaaditaan 3 kk ammattimaisen työskentelyn jälkeen.
Alkutuotanto
 
Alkutuotannolla tarkoitetaan alkutuotannon tuotteiden tuotantoa, kasvatusta ja viljelyä, myös sadonkorjuuta, lypsämistä ja kaikkia eläintuotannon vaiheita ennen teurastusta.

Alkutuotantoa ovat esimerkiksi:
 • maidon- ja munantuotanto
 • lihakarjan kasvatus
 • kalastus ja kalanviljely
 • kasvisten, hedelmien, viljan ja sienten viljely
 • hunajantuotanto
 • luonnonvaraisten marjojen ja sienten keräily
 • metsästys Luonnovaraisen riistan myynti

Alkutuotanto paikasta on ilmoitettava kunnan elintarvikevalvonnalle.

Toimijoiden tulee tutkituttaa käytettävä talousvesi, jos käytössä on oma kaivo.

Ruokamyrkytykset
 
Ruokamyrkytys tarkoittaa elintarvikkeesta tai juomavedestä johtunutta sairastumista.

Ruokamyrkytyksestä aiheutuvia yleisiä oireita ovat mm. pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu, ripuli ja kuumeilu. Oireet ilmenevät 2-12 tunnin jälkeen ruokamyrkytyksen aiheuttaneen tuotteen nauttimisesta. Ruokamyrkytyksen syynä on yleensä elintarvikkeiden riittämätön kuumennus, liian hidas jäähdytys, säilytys liian lämpimässä tai puhtauden laiminlyönti.

Jos epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen, ilmoita siitä mahdollisimman nopeasti terveydensuojelutarkastajalle tai virka-ajan ulkopuolella terveyskeskukseen.

Yrityksen tulee ilmoittaa ruokamyrkytysepäilystä välittömästi terveystarkastajalle.

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: