Inarin kunnan ympäristöyksikkö

Inarin kunnan ympäristöyksikkö vastaa Inarin ja Utsjoen kuntien eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja maaseututoimen viranomaistehtävistä.

Ympäristöyksikön toiminnan tavoitteena on turvata Inarin ja Utsjoen asukkaille viihtyisä ja terveellinen elinympäristö sekä säilyttää alueen luonnon toimintakyky ja monimuotoisuus.

Ympäristöyksikön lakisääteisiä tehtäviä ovat:

- eläintautilain ja eläinsuojelulain mukaiset tehtävät
- eläinlääkintähuolto (peruseläinlääkäripalvelut)
- ympäristöterveysvalvonta, johon kuuluvat elintarvikevalvonta, terveydensuojelun valvonta ja tupakkalain valvonta.  
- maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät
- kunnan ympäristönsuojelutehtävät

Ympäristöyksikön yhteisenä toimielimenä on Inarin sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto.

Ajankohtaista


Ympäristöyksikön sijainti ja yhteystiedot

Ympäristöyksikon toimitilat sijaitsevat terveyskeskuksen vieressä ns. eläinlääkärin talossa.

Käyntiosoite: Inarin kunta ympäristöyksikkö, Latutie 1, 99800 Ivalo

Postiosoite: Inarin kunta ympäristöyksikkö, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo

Utsjoella eläinlääkärin vastaanottotila sijaitsee RKTL:n laitoksen yhteydessä. Päivystystapauksia hoidetaan myös eläinlääkäri Marja Nuorgamin osoitteessa Karigasniementie 3955.

Vastuuhenkilöt

Eläinlääkintähuolto

Ajanvaraus arkisin klo. 08-09:00:
Kunnaneläinlääkäri Venla Jyrkinen puh. 0400 398 908 

Kunnaneläinlääkäri Marja Nuorgam puh. 0400 346 812 

Kunnaneläinlääkäri Eva Anunti puh. 0400 291 822

Minna Latva-Somppi (1.10.-31.12.2019) puh. 040 672 4428

Päivystys puh. 0600 1 6633

Maksullinen palvelunumero ja soittaminen numeroon maksaa arkisin klo. 16-08, viikonloppuisin ja arkipyhinä 2,89 €/min + pvm. Päivystys on ainoastaan kiireellisiä sairastapauksia varten.

 

Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu

Ympäristöyksikön johtaja Minna Saramo puh. 0400 662 510
- hallinnolliset tehtävät, elintarvike- ja tupakkalain mukainen valvonta, asumisterveys- ja sisäilma-asiat
- Rakennusterveysasiantuntija Sertifikaattinumero VTT-C-23420-26-17

Terveydensuojelutarkastaja Paula Niskala puh. 040 124 4977 
- terveydensuojelu- tupakka- ja elintarvikevalvonta, asumisterveys- ja sisäilma-asiat

Ympäristötarkastaja Leena Mehtätalo-Khanal puh. 040 546 3218

- kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät

Terveydensuojelutarkastajat tavoittaa puhelimitse varmimmin arkisin klo. 08:00-10:00
sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@inari.fi


Maaseutupalvelut

Maataloussihteeri Minna Pulju puh. 040 357 6077

sähköpostiosoite: maaseututoimi@inari.fi

 


Toimialojen yleisesittely ja linkit toimialojen sivuille:

Eläinlääkintähuolto 

Inarin kunnan ympäristöyksikkö vastaa eläinten terveyden ja sairauden hoidosta ja muusta eläinlääkärin avun antamisesta, eläintautien vastustamisesta ja ennaltaehkäisystä,  eläinsuojeluvalvonnasta sekä tuotantotiloilla tapahtuvasta eläinperäisten elintarvikkeiden alkutuotannon valvonnasta

Löytöeläimet
Eläinsuojelulain mukaisesta kunnalle säädetystä
löytöeläinten säilyttämisestä huolehtii
Nina Lager
puh. 046 563 9585
ma-pe klo 9-19
la-su klo11-19

Eläinlääkintähuolto


Maaseutupalvelut

Maaseututoimi vastaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvista tehtävistä. Pääasiallisina tehtävinä ovat EU:n ja kansallisten maataloustukien hallinnointi, johon kuuluu mm. hakemusten vastaanotto, hakemustietojen tallennus IACS-tietokantaan, eriasteiset tarkastukset ja lisäselvitysten pyynnöt sekä tukien maksatukset ja oikaisuvaatimuskelpoisten päätösten teko.

Maaseututoimen tehtäviin kuuluvat myös sato-, hirvi-, tulva- ja riistavahinkojen arviointi (mm. petoeläinten aiheuttamat vahingot), päätöksenteko ja korvausten maksaminen. Lisäksi annetaan rahoitusneuvontaa, luopumis- ja sukupolvenvaihdoseläkeneuvontaa sekä lausuntoja jätetyistä hakemuksista.

Maaseutupalvelut 


Ympäristöterveydenhuolto

Ihmisen terveyteen vaikuttavat oman perimän ja elämäntapojen lisäksi monet ulkopuoliset tekijät. Tavanomaisen sairauksien hoidon ja terveyden vaalimisen ohella onkin tärkeää pitää huolta siitä, että elinympäristössä olevat tekijät eivät aiheuta haittaa ihmisen terveydelle. Tätä yksilön ja hänen elinympäristönsä terveyden suojelua kutsutaan ympäristöterveydenhuolloksi.

Yleisimpiä ympäristön väestölle aiheuttamia sairauksia ovat mm. vesi- ja ruokamyrkytysepidemiat sekä sisä- ja ulkoilman epäpuhtauksien aiheuttamat hengityselinsairaudet.

Ympäristöterveydenhuollon tehtävät on jaettu valtion ja kuntien kesken. Ympäristöterveysasioista ensisijainen vastuu on kunnilla, jotka huolehtivat ympäristöterveyteen liittyvän lainsäädännön toimeenpanosta omalla alueellaan. Neuvonta- ja valitusasioissa otetaan yhteyttä kunnan ympäristöterveydenhuoltoon.

Kansanterveyslakiin (66/1972) on sisällytetty käsite ympäristöterveydenhuolto. Laissa ympäristöterveydenhuoltoon säädetään kuuluvaksi seuraavat lait:

- terveydensuojelulaki (763/1994) -  muutos  942/2016
- elintarvikelaki (23/2006) - muutos 352/2011
- tupakkalaki (549/2016)

Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallinen valvonta on lakimuutoksen myötä tullut maksulliseksi toiminnanharjoittajille.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmat laaditaan valtakunnallisen valvontaohjelman pohjalta. Uudet alueelliset valvontasuunnitelmat on laadittu ohjelmakaudelle 2015-2019 ja ne on hyväksytty Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaostossa 16.12.2014. Päivitys vuodelle 2017 on hyväksytty 31.1.2017.
 
Päivitys 2018
 
Eri lakien mukaiset valvontasuunnitelmat 2015-19:
Päivitys 2018
Päivitys 2018
Päivitys 2018
Linkit ympäristöterveydenhuollon sivuille:
 

Ympäristönsuojelu
Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö (laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 64/1986).
Kunnan ympäristösuojeluviranomainen toimii ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena.

Ympäristönsuojelu


 


 

 Ympäristöyksikön viranomaispalveluista perittävät maksut

Ympäristöyksikön viranomaispalveluista perittävät maksut 1.12.2016 lähtien