Ohjeet rakennusluvan hakemista varten

Inarin kunnalla on käytössä sähköinen rakennuslupien hakemisjärjestelmä www.lupapiste.fi

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen lupakäsittelyyn on varattava aikaa 2-4 kuukautta.

Täydellinen lupa-asiakirja kaikkine tarvittavine liitteineen, kuten myös hakijan suorittama naapurien kuuleminen nopeuttaa luvan käsittelyä.

Tarvittavat asiakirjat ja selvitykset:

1. Rakennuslupahakemus Lomake ke 6666 (169 kt, pdf) sekä rakennushankeilmoitus (RH I) VRK:n  lomake (pdf)
2. Rakennuspaikan hallinta-asiakirja
3. Kaupparekisteriote (yrityksiltä ja yhteisöiltä)
4. Kaavaote tai rekisterikartta 1:10 000
5. Asemapiirros 1:500 tai 1:1 000
6. Rakennuspiirustukset (pohja, julkisivut, leikkaus ja hormi) 1:100 tai 1:50
7. Naapurin kuuleminen Lomake ke 6696  (209 kt, pdf)
8. Rakennuksen energiaselvitys (E-luku)
9. Työnjohtajahakemus Lomake 6696 (104 kt, pdf)
10. LVI-suunnitelmat pyydettäessä 1:50
11. Suunnitelma jätevesien käsittelystä

 1. RAKENNUSLUPAHAKEMUS (2 KPL) SEKÄ RAKENNUSHANKEILMOITUS (RH I)
Rakennuslupahakemuksen allekirjoittavat kaikki ne henkilöt, jotka on mainittu omistajaksi lainhuudossa, kauppakirjassa tai vuokrasopimuksessa. Hakemuksen voi allekirjoittaa valtakirjalla myös toinen henkilö. Rakennushankeilmoitus (RH I) täytetään jokaisesta rakennuksesta erikseen.
2. RAKENNUSPAIKAN HALLINTA-ASIAKIRJA 1 KPL
Hallintaselvitys voidaan osoittaa lainhuutotodistuksella tai sen jäljennöksellä. Lainhuutotodistuksen saa (maksullinen) Ivalon maanmittaustoimistosta (p. 020 690 673), Inarin kunnasta, maistraatista tai Lapin käräjäoikeudelta. Todistus ei saa olla 3 kk vanhempi. Hallinta-oikeuden voi selvittää myös kauppa-, lahja- ja luovutuskirjalla mikäli lainhuutotodistus ei ole mahdollinen tai vuokrasopimuksella.

3. KAUPPAREKISTERIOTE 1 KPL
Kaupparekisteriote tulee toimittaa silloin, kun hakijana on yritys tai yhdistys.
4. KAAVAOTE TAI REKISTERIKARTTA 2 KPL
Asema-, ranta- tai yleiskaava-alueella sijaitsevan rakennuspaikan osalta oikeaksi todistetun kaavaotteen (maksullinen) saa tekniseltä osastolta suunnitteluavustaja Päivi Semenoffilta (p. 016 687259).
Kaava-alueiden ulkopuolisille rakennuspaikoille tarvittavan rekisterikarttaotteen saa (maksullinen) Ivalon maanmittaustoimistosta osoite: Kaamostie 6, 99800 Ivalo.
5. ASEMAPIIRROS 3 KPL (piirustuksissa oltava nimiöt)
Asemapiirroksesta tulee käydä ilmi:
- uudisrakennuksen sijainti, äärimitat ja etäisyydet rajoista, rakennuksista tai tunnetuista pisteistä sekä mahdollisesti tontilla jo olevat ja purettavat rakennukset sekä rakennelmat
- teknisen ja muun huollon järjestely, kuten vesijohto, viemärit ja jätehuollon järjestely
- pihamaan järjestely, kuten ajo- ja kulkutiet, autopaikat, leikki- ja oleskelualueet sekä kuivatus- ja tuuletuspaikat
- korkeussuhteet, tarvittaessa korkeuskäyrin esitettynä, kasvillisuus ja pihan pintamateriaalit rakentamisen jälkeen sekä pohjoissuuntanuoli
- rakennuspaikan rajat ja tarvittaessa niiden pituudet sekä naapurikiinteistöjen tunnukset ja tarvittaessa nimet
- kerrosalalaskelma.
6. RAKENNUSPIIRUSTUKSET 3 SARJAA (piirustuksissa oltava nimiöt)
-
pohjapiirros, johon on merkittävä rakennuksen ulkomitat, huoneiden käyttötarkoitus ja ilmastoinnin järjestely
-
julkisivupiirrokset, pintamateriaalit ja värit
-
leikkauspiirros, josta ilmenee lattian, räystään ja harjan korkeus maanpinnan suhteen sekä huonekorkeudet
-
hormileikkauspiirros, liittyvät rakenteet
-
rakenneselvitys alapohjan, ulkoseinien sekä yläpohjan rakenteista materiaalivahvuuksineen.
Selvityksen voi tehdä myös erillisenä.
7. NAAPURIN KUULEMINEN (MRL 133 § 12 mom.)
Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapurille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa (jos useampi omistaja tai haltija, on kaikkia kuultava). Naapurin kuulemislomakkeita saa rakennusvalvontatoimistosta tai www.inari.fi. Jos kunta suorittaa kuulemisen, peritään siitä rakennuslupamaksutaksan mukaisesti 74,00 €/naapuri (jokaiselta omistajalta tai haltijalta).
8. RAKENNUKSEN ENERGIASELVITYS 1 KPL (selvityksen laatii yleensä pääsuunnittelija)
- Rakennukset, joille energiaselvitystä ja –todistusta ei tarvita on määritelty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C3.
9. TYÖNJOHTAJAHAKEMUS 2 KPL
Ennen rakennustyöhön ryhtymistä on rakennuttajan hankittava vastaava työnjohtaja sekä tarvittaessa KVV- ja IV-työnjohtaja. 
 10. LVI-SUUNNITELMAT (toimitettava tarvittaessa)
11. SUUNNITELMA JÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ 2 SARJAA
Rakennettaessa viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolelle lupahakemukseen on liitettävä asetuksen 542/2003 mukainen jätevesijärjestelmän suunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää selvitys kiinteistön ympäristöolosuhteista (maaperä, pintavesi- ja pohjavesiolosuhteet), kuvaus jätevesijärjestelmän rakenteesta (leikkauskuvat ja korkotiedot), mitoituksesta, toimintaperiaatteesta, puhdistustuloksesta sekä ympäristöön joutuvasta kuormituksesta. Jätevesijärjestelmään kuuluvat rakenteet on merkittävä asemapiirrokseen. Viemärilaitoksen toiminta-alueella kiinteistö on liitettävä viemäriverkostoon. Tärkeää tietoa löytyy mm. linkistä: www.jätevesi.fi

 Jokaisella rakennetulla kiinteistöllä tulisi olla jo nyt "Selvitys jätevesijärjestelmästä". Selvitys on toimitettava huolellisesti täytettynä rakennus- tai toimenpideluvan yhteydessä. Selvitys on eri asia kuin suunnitelma, mutta selvitys on pohjatietona siihen kuinka jätevesijärjestelmää on parannettava. Selvityslomake löytyy linkistä: www.ymparisto.fi/default.asp