Veäʹǩǩvuõđ õhttõõzzid, õutstõõzzid da jeeʹres tåimmjeeʹjid


Kååʹdd miõttâm veäʹǩǩvuõđin tuärjjeet aanarlaž õhttõs- da meerlažtåimmjummuž di smeʹllkââʹttet kåʹddniiʹǩǩid õhttsallaš tåimmjummša.

Veäʹǩǩvuõđid vueiʹtet miõttâd aanarlaž leʹbe Aanrest tåimmjeei õhttõõzzid, foondid, õutstõõzzid da persoonid. Kåʹdd meâtt veäʹǩǩvuõđid piirieeʹjji ââʹnnemnalla åårrai mieʹrrtieʹǧǧi raamin. Šuurmõs vueʹss kååʹdd veäʹǩǩvuõđin miõđat õhttsaž veäʹǩǩvuõttooccmõõžžâst, kååʹtt riâžžât juõʹǩǩ eeʹjj alggeeʹjjest. 
Õhttsaž veäʹǩǩvuõttooccmõõžžâst miõttâmnalla åårrai veäʹǩǩvuõđ lie

  • takaiveäʹǩǩvuõtt rekisterõsttum õhttõõzz leʹbe foond puk eeʹjj toimmjummša (lokku vääʹldeel vuâđđtoimmjummuš, šõddmõõžž, haʹŋǩǩõõzz, haʹŋǩǩummšid dj. meärröözzi meâldlaž toimmjummuš).
  • tillʼlõvvum veäʹǩǩvuõtt šõddmõõžž, haʹŋǩǩummuž leʹbe jeeʹres õʹhttešt šõõddi tåimmjummuž čõõđtem diõtt. Vueiʹtet miõttâd teʹl, jõs oocci ij ooʒʒ leʹbe vuäǯǯ takaiveäʹǩǩvuõđ.
  • sijddõhttõõzz veäʹǩǩvuõtt Aanrest toimmjeei rekisterõsttum sijddõhttõõzz puk eeʹjj tåimmjummša.

Lââʹssen õhttsaž veäʹǩǩvuõttooccâm mâŋŋa kåʹdd vuäitt miõttâd juätkkjeei ooccmõõžžâst tuʹmmjemvärrsaž veäʹǩǩvuõđ nåkkam šõddmõõžž, haʹŋǩǩummuž, haʹŋǩǩõõzz leʹbe jeeʹres õʹhttešt šõõddi tåimmjummuž čõõđtummša, koozz ij leäkku vuâđđtõllum määinain leämmaš vueitlvaž ooccâd veäʹǩǩvuõđ õhttsaž veäʹǩǩvuõttooccmõõžžâst.

Õʹhtte veäʹǩǩvuõđ ooccja vueiʹtet takainalla miõttâd pâi õõutnallšem veäʹǩǩvuõđ. Sijddõhttõõzzid vueiʹtet vuâđđtõllum määinain miõttâd sijddõhttõõzz veäʹǩǩvuõđ lââʹssen tillʼlõvvum veäʹǩǩvuõđ leʹbe tuʹmmjemvärrsaž veäʹǩǩvuõđ.
 
Veäʹǩǩvuõttvueʹjjid čiõʹlǧǧeet tääʹrǩben (lääddas) kååʹdd veäʹǩǩvuõttvuäʹppõõzzâst.

Print icon print page
share page: