Čuõvtemkääzzkõõzz

Välddõõzz priimmâm vaaldâšmvuâkkõõzz mieʹldd čuõvtemluʹvddkååʹdd tåimmsuârgga koʹlle:

 • vuâđđmättʼtõslääʹjj meâldlaž oudd- da vuâđđmättʼtõs
 • vuâđđmättʼtõslääʹjj meâldlaž škooulniiʹǩǩi tueʹles- da jeäʹǩǩespeiʹvvtoiʹmmjummuš
 • lookkjiškooul-lääʹjj meâldlaž lookkjiškooulškooultõs
 • ämmtallaš škooultõs
 • luõvâs čuõvtemtuâjast da čeäppõõzz vuâđđmättʼtõõzzâst uvddum laaʹjji meâldlaž škooultõs
 • ǩeʹrjjpõrtt- da teâttkääzzkõõzz, kulttuurtoiʹmmjummuš, liikkeemtåimm da nuõrituâjj
 • škoouli vuâđđummuš da loopptummuš täällarvvlõõzz da tåimmplaan meâldlânji
 • ouddpeâmm

Ouddpeâmm

Toiʹmmjummuž tääʹrǩmõs siiskõs:

Lääʹjjmeâldlaž kååddlaž ouddpeâmm jäʹrjstummuš vuâlla škooulâkksaž päärnaid päärna jiijjâs jieʹnnǩiõʹlle (lääʹdd-, ruõcc- leʹbe sääʹmǩiõʹlle) peiʹvvpõrtt- leʹbe piârpeiʹvvhåiddan.

Määusteʹmes ouddmättʼtõõzz jäʹrjstummuš 6-ekksaž päärnaid Suâlčiõʹlj peiʹvvpõõrtâst.

Päärnai dommhååid tuärjjõs (Kela) da dommhååid tuärjjõõzz kåʹddlââʹss kååʹdd tuʹmmjem määinain vuâlla 2-ekksaž päärnaid da piârri jeeʹres päärnaid.

Aanarsääʹmǩiõllsaž ǩiõllpieʹsstoiʹmmjummuž (1.8.2021 ääʹljeeʹl) da nuõrttsääʹmǩiõllsaž ǩiõllpieʹsstoiʹmmjummuž jäʹrjstummuš riikkveäʹǩǩvuõtt-teäggtõõzzin (85 %)

Škooulniiʹǩǩi vuârr- da jeeʹres hååid jäʹrjstummuš kååʹdd tuʹmmjem määinain 1.–2. klaass škooulniiʹǩǩid.

Oudd- da vuâđđmättʼtõs

Toiʹmmjummuž tääʹrǩmõs siiskõs:

Vuâđđmättʼtõslääʹjj oudldem oudd- da vuâđđmättʼtõõzz di vuâđđmättʼtõõzz mââipeällsaž lââʹssmättʼtõõzz uuʹdet kååʹdd nelljan škooulâst:

 1. Aanar škooul, ouddmättʼtõs da vuâđđmättʼtõõzz eeʹǩǩ-klaass 1–9, rehtor teʹl. 0400 232 662
 2. Âʹvvel vueʹllškooul, ouddmättʼtõs da vuâđđmättʼtõõzz eeʹǩǩ-klaass 1–6, spesiaalmättʼtõõzz klaassâž eeʹǩǩ-klaassid 1–6, rehtor teʹl. 0400 243 721
 3. Âʹvvel pââibužškooul, vuâđđmättʼtõõzz eeʹǩǩ-klaass 7–9 da lââʹssmättʼtõs, spesiaalmättʼtõõzz klaassâž eeʹǩǩ-klaassid 7–9, rehtor teʹl. 040 561 1357
 4. Čeʹvetjääuʹr škooul, ouddmättʼtõs da vuâđđmättʼtõõzz eeʹǩǩ-klaass 1–9, rehtor teʹl. 040 154 7220

Oudd- da vuâđđmättʼtõõzzâst mättʼtemǩiõllân lääʹddǩiõl lââʹssen ââʹnet aanarsääʹmǩiõl, nuõrttsääʹmǩiõl da tâʹvvsääʹmǩiõl.

Lookkjiškooulškooultõs

Toiʹmmjummuž tääʹrǩmõs siiskõs:

Âʹvvel lookkjiškooul lij takai čuõvteei nuuʹbb tääʹzz mättstrooiʹtel, koʹst mättʼtõõttmõš oudd mättʼtõõttjid juätkkmättʼtõõttâmââʹntemvuõđ õlltääʹzz määttaid.

Dommpäiʹǩǩ-kååʹdd jiijjâs lookkjiškooul tuärjjad nuõri šõddmõõžž da identiteeʹtt ouddnummuž jm. taʹrjjeeʹl vuäittmõõžž mättʼtõõttâd aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmǩiõl jieʹnnǩiõllân.

Âʹvvel lookkjiškooul tuejjad õhttsažtuâj Sääʹm škooultemkõõskõõzzin da õõutveäkka mättstroiʹttel taʹrjjee mättʼtõõttjid vuäittmõõžž čõõđted lookkjiškooul mättjem-meäʹr, pâʹjjmättʼtõõttituʹtǩǩõõzz da ämmtallaš vuâđđtuʹtǩǩõõzz.

Lookkjiškooul rehtor, teʹl. 040 561 1357

 

Âsttäiʹǧǧkääzzkõõzz
 

Meerlažškooul

Aanar meerlažškooul tuâjjan lij uʹvdded aassji taarbid vuâđđõõvvi, pukid vuäǯǯamnallšem, takai čuõvteei škooultõõzz, kååʹtt oudd ooumže vueiʹttemvuõđ jiõččvuâlǥlaž oouʹdummša, jieʹllemâkksaž mättjummša, mättjemtääidai da meerlažvaalmâšvuõđi oouʹdummša di tuärjjad fyyslaž, psyykklaž da sosiaalʼlaž pueʹrrvââjjmõõžž.

Meerlažškooul rehtor, teʹl. 0400 342 520

Ǩeʹrjjpõrtt

Aanar kåʹdd taʹrjjad ǩeʹrjjpõrttkääzzkõõzzid väʹlddǩeʹrjjpõõrtâst Âʹvvlest, Sääʹmǩeʹrjjpõõrtâst Aanar ceerkavsiidâst da ǩeʹrjjaautâst pirr kååʹdd. Aanar kåʹddǩeʹrjjpõrtt lij vueʹssen Lappi ǩeʹrjjpõõrti jooukâst (lä. Lapin kirjasto -kimppa). Ǩeʹrjjpõõrtin lie ođđsmõõvvi aunstõõzz laiʹnnʼjemnalla, gaʹzeâʹtnorldõk, šõddmõõžž da čuäjtõõzz. Ǩeʹrjjpõõrtin vuäitt mättʼtõõttâd da ougglestreâuggad. Ǩeʹrjjpõõrt tuâjjlažkåʹdd reâugg lookkmõõžž oouʹdeem diõtt peiʹvvpõõrti- da škooulivuiʹm.

Ǩeʹrjjpõrtt-tåimmjååʹđteei, teʹl. 040 830 4886

Kulttuurtåimm

Kulttuurtoiʹmmjummuž tääʹrǩmõs toiʹmmjemjuurd lij täʹǩǩeed määŋgpeällsaž kulttuurtaʹrjjummuž juõʹǩǩâkksaž kåʹddniiʹǩǩid takai pueʹrrvââjjmõõžž da maaššâmvuõđ lââʹzztem diõtt. Täävtõssân lij oouʹdeed kulttuur da čeäppõõzz õõutverddsaž vuäǯǯamvuõđ da määŋgpeällsaž âânnmõõžž. Kulttuurtoiʹmmjummuš pârgg innovatiivlânji tuärjjeed Aanar kååʹddest kulttuursueʹrj staarjõõttjid da ämmatniiʹǩǩid di taʹrjjad tiuddeei kulttuurkääzzkõõzzid.

Kulttuurtåimm toiʹmmai aktiivlânji õhttsažtuâjast jeeʹres kulttuurtoiʹmmjeeʹjivuiʹm. Toiʹmmjummuž motivaation toiʹmmai "kulttuur kooll pukid" -juurd. Kulttuurtoiʹmmjummuž jäʹrjstet õhttsažtuâjast pääiklaž toiʹmmjeeʹjivuiʹm lokku vääʹldeeʹl aanarlažvuõđ, väʹlddkååddlažvuõđ da meeraikõskksažvuõđ di ǩiččlõõddeeʹl innovatiivlânji ođđ kulttuurjeäʹlstõõzzid. Aanar kulttuurtåimm jääʹǩǩat lääʹjj kooʹddi kulttuurtoiʹmmjummšest.

Kulttuurtåimm vaʹsttad kååddlaž jieʹllikartt-teatter Aaslak toiʹmmjummšest.

Kulttuurpiisar, teʹl. 040 776 7546

Âsttäiʹǧǧtåimm (liikkeemkääzzkõõzz da nuõrituâjj)

Âsttäiʹǧǧtåimm vaʹsttad takai liikkummuž staarjõõttmõõžž oudldõõzzin. Jäʹrjstet kååʹdd tuâjjlažkååʹdd reâuggpâstlvažvuõđ tuõʹllʼjeei toiʹmmjummuž jm. kõhttliikkummšin (lä. taukojumppa) da siõm jooukivuiʹm. Lââʹssen jäʹrjstet määŋgpeällsaž spesiaaljoouki liikkeemohjjummuž.

Nuõrituâjj toiʹmmai Aanar kååʹdd nuõri pueʹrrvââjjmõõžž peäʹlest ââʹneeʹl mõõntõõllmõššân õhttsallaš nuõritoiʹmmjummuž, nuõr taarbid vuâđđõõvvi tuärj di määŋgämmtallaš da -õhttsallaš tuâjjnääʹl. Nuõrituâjj tuejjad oocci nuõrituâj da tuärjjad nuõrivälddõõzz toiʹmmjummuž. Saaǥǥtempääʹjj toiʹmmai nuõri tuâjjpääʹjjen da nuõriteâđtummuž määŋgpeällsaž toiʹmmjemkõõskõssân.

Âsttäiʹǧǧpiisar, teʹl. 0400 172 304

Print icon print page
share page: