Suâlseäʹlǧǧ

 SUÂLSEÄʹLǦǦ- TURISTtKÕÕSKÕÕZZ EUROOP ČÅʹǨǨPÄÄIʹǨ ÂʹLNN

Suâlčiõʹlj turisttkõõskõs lij Aanar kååʹddest, Väʹlddčuõkku kuâŋŋad, nuʹtt 250 ǩilomettred
Napapiiri åʹrnn tââʹv årra, Suâlčiõʹlj tuõddârvuuʹd da UKK-meermieʹcc paaldâst.
Suâlseäʹlǧǧ lij meerlažkõskksaž, sääʹmjiõggsaž sijdd mooččâs tuõddârluâđ kõõskâst. Tõt lij
räʹjjlânji rajjum da äʹššlaid määŋgpeäʹllsânji kääzzkâʹstti. Suâlseäʹlǧǧ kooll jânnam puäʹrrsumuš
čuõiggâmkõõskõõzzid.
Pirr ävvan tââʹv Euroop šuuʹrmõs tuõddârõllâs, koʹst luâđ puuʹttesvuõtt, mooččâsvuõtt da tuõddri
juõmâsvuõtt ouʹdde sââʹj juâmmjõõvvâd: nuõrttjest lij alggveârlaž Suâlseäʹlǧǧ, viõsttrest
Âʹvveljooǥǥ kåʹllenčuõvvi põõstaijânnam, tââʹvest Lått da Tsarmituõddâr skääid saaujest Sompio
äävjieʹǧǧ.
Tääʹzz mieʹlddsai kääzzkõõzzi, hoteeʹl, restraanti, lääuǥõõttâmpääiʹǩ da määŋgnallšem
virkkõõvvmõõžži lââʹssen Suâlčiõʹljest lij taʹrjjeed luâđast jooʹttja määŋg årra puârast miârkkum
čuõiggâmlaađ da jååʹttemǩeäin. Lââʹssen vuuʹd euʹnnsaž kåʹllhistoor äjšmâtt mäŋggsid.
Lââʹssteâđ: www.saariselka.fi

Print icon print page
share page: