Oummui Aanar

Aanar lij Lääʹddjânnam šuurmõs kåʹdd, kulttuuri lettpäiʹǩǩ da viõkksõs luâđstes. Puäʹđ še ton, kaaun jiijjad oodd da aazzââtt. Tobdstââtt aanarlaž jeällma ǩiiččeeʹl mij videotiõrvvʼvuõđ.

 

Fakta Aanrest

  • Mij aanarla leäʹp nuʹt 7000.
  • Lääʹddjânnam šuurmõs da moččumus kåʹdd. Vuʹvddšorrâdvuõtt lij pâʹjjel 17 000 km2 da tõʹst čääʹʒʒ pâʹjjel 2000 km2.
  • Vaaldšemvuõđlaž kõõskõs lij Âʹvvel. Aanar lij viõkksõs tõn siidin.
  • Lääʹddjânnam oʹdinakai nelljǩiõllsaž kåʹdd; lääʹddǩiõll, aanarsääʹmǩiõll, tâʹvvsääʹmǩiõll da nuõrttsääʹmǩiõll
  • Tuâi määŋg sueʹrj siltteeid äʹrbbvuõđlaž ämmti lââʹssen. Jeäʹlstõsturismm da aarktlaž teʹsttjummuštåimm šorran.
  • Turismm da õhttsaž raajj Taarrjânnmin da Ruõššjânnmin tueʹjjee mij aarǥâst meeraikõskksaž.
  • Lääʹddjânnam šuurmõs meermieʹcc, mooččâs Aanarjäuʹrr da veeidas vuuʹd.
  • Õhtt miõllsaž turisttpaaiʹǩin lij Lemmenjooǥǥ meermeäʹcc.
  • Âʹvvlest lij pâi 1.5 čiâss ǩeʹrddem-mäʹtǩǩ Helssna, šiõǥǥ õhttvuõđ maaiʹlme.

Täʹst mij digibrosyyr Aanar - viõusâs luâđstes.

Tääiʹben piâzzak lookkâd päʹrnnpiârrji kääzzkõõzzin Aanrest

Määŋgpeällsânji spoort

Aanrest lie čuõiggâmlaađ friskksmeeid da ǩeâlbbčuõiggjid, jiõŋŋhall da luiʹsttjemǩeeʹdd, âʹlddsporttpääiʹǩ, ǩeâlbǩeeʹdd da jeeʹrestäʹssʼsaž luâđastjååʹttemǩeäin da vuõjjâmpõʹrtt Âʹvvlest di laauǥõõttâmhotell Suâlčiõʹljest

Tääiʹben tåimma määŋg sporttsieʹbrr, kook liikkee kåʹddniiʹǩǩid aktiivlânji. Kaaun jiiʹjjes sieʹbr da puäʹđ mieʹldd!

 

Print icon print page
share page: