Ouddpeâmmkääzzkõõzz

Aanar kåʹdd taʹrjjad ouddpeâmm pukid päärnaid, kook jie veâl leäkku mättõõlǥtemâkksa. Vuõiggâdvuõtt ouddpiõmmu älgg, ko puärrsiteäʹǧǧpââʹjj poott, da juätkkai tõn räjja, ko päärnaž alttad vuâđđmättʼtõõzz.

Aanar kååʹdd ouddpeâmm toiʹmmjemjurddjen lij taʹrjjeed päärnže šiõǥǥ da staansõs håiddpääiʹǩ, koʹst päärnaž määšš da kååʹtt tuärjjad päärna tääʹssteäddsaž šõddmõõžž, ouddnummuž da mättjummuž.

Ouddpeâmmkääzzkõõzzid koʹlle päärnai lääʹdd- da sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm, nuõrttsääʹmǩiõllsaž ǩiõllpieʹsstoiʹmmjummuš, aanarsääʹmǩiõllsaž ǩiõllpieʹsstoiʹmmjummuš (1.8.2021 ääʹljeeʹl), dommhååid tuärjjõs da kåʹddlââʹss di Suâlčiõʹlj vuuʹd ouddmättʼtõs.

Ouddpeâmmjååʹđteei, teʹl. 040 744 1259

Kääzzkõsohjjummuš
 

Koontârpiisar Merja Kukkala, teʹl. 040 702 4414, email: merja.kukkala@inari.fi

 • Ouddpeâmm äʹššneǩmääus                 


Koontârpiisar Riitta Hilli, teʹl. 040 726 3553, email: riitta.hilli@inari.fi

 • Ouddpeâmm laasktõs    
   

Ouddpeâmmjååʹđteei Pirkko Saarela, teʹl. 040 744 1259, email: pirkko.saarela@inari.fi

 • Âʹvvel, Aanar da Suâlčiõʹlj peiʹvvpõõrt
 • Päärna dommhååid tuärjjõõzz kåʹddlââʹss
   

Ouddpeâmmjuâkkaz jååʹđteei Krista Känsälä, teʹl. 040 744 1210, email: krista.kansala@inari.fi

 • Piârpeiʹvvhåidd, Päivänsini
 • Čeʹvetjääuʹr joukkpiârpeiʹvvpõrtt
 • Nuõrttsääʹmǩiõl da aanarsääʹmǩiõl ǩiõllpieʹzz.

 

Tän päʹrnnpiârrji kääzzkõõzz -brosyyrâst kaaunak teâđ Aanar kååʹdd vuuʹdest toiʹmmjeei kääzzkõõzzin.

PÁÁRNÁŠPERRUI PALVÂLUSAH AANAAR KIELDÂST

MÁNNÁBEARRAŠIID BÁLVALUSAT ANÁRA GIELDDAS

PÄʹRNNPIÂRRJI KÄÄZZKÕÕZZ AANAR KÅÅʹDDEST

Print icon print page
share page: