Kääzzkõõzz

Kååʹdd tuâjjan lij jäʹrjsted da puuʹtʼted kääzzkõõzzid kååʹdd aassjid. Kååʹdd tuâjaid vueiʹtet jueʹǩǩed lääʹjjmeâldlaž da kååʹdd jiõccses väʹlddem tuâjaid.

Kååʹddveʹrǧǧpõrtt da puõccu snimldõõǥǥâst

Kåʹdd da vaaldâšm
Tuâjjlažkåʹdd
Konseʹrnnraajâs
Tuʹmmstõktuâjj
Påʹrddǩeeʹrj da äʹššliist
Tääll
Taʹrjjõsraukkmõõžž

Jälstummuš da pirrõs
Kääʹvvtummuš
Uuʹlec, muõrrǩeeʹdd da jååttlõk
Raajjmõš
Toont
Energia- da čääʹcchuâll
Njeäʹššhuâll
Vuåkrraazzâlm
Pirrõs-suõjjlummuš

Peâmmʼmõš da škooultõs
Ouddpeâmm
Vuâđđmättʼtõs da lookkjiškooul
Ämmtallaš škooultõs
Nuõrituâjj
Meerlažškooul

Kulttuur da âsttäiʹǧǧ
Ǩeʹrjjpõõrt
Kulttuurkääzzkõõzz
Jieʹllikartt-teatter Aaslak
Liikkeempääiʹǩ
Muʹzeei
Ohjjuum liikkummuš

Tiõrvâsvuõttkääzzkõõzz
Vuõssveäʹǩǩ da kååccmõš
Dåhttar vuâsttavälddmõõžž
Puõccihoiʹddjeei vuâsttavälddmõõžž
Tiõrvâsvuõtthoiʹddjeei vuâsttavälddmõõžž
Tiõrvâsvuõttkõõskõõzz puõccisââʹjj
Škooul- da mättʼtõõttâmtiõrvâsvuõtthuâll
Fysioterapia
Laboratorio
Rõntgen
Miõlltiõrvâsvuõttkääzzkõõzz
Särnnamterapia
Vuäpstõk-kääzzkõõzz
Njääʹlm tiõrvâsvuõtthuâll
Žeevaitälkkmõš

Sosiaalkääzzkõõzz
Vuõrâsoummi sosiaaltuâjj
Päʹrnnpiârrji kääzzkõõzz
Päärnaisuõjjlummuš
Piârvuõiggâdvuõđlaž kääzzkõõzz
Ââʹǩǩoummi kääzzkõõzz
Peäʹnechuâll
Lääʹmeskääzzkõõzz
Šõddâmvâkksaž oummi kääzzkõõzz

Tuâjj da põrggmõš
Tuâjjpääiʹǩ
Mäddvuʹvddkääzzkõõzz

Aanar konseʹrnnõhttõõzzi kääzzkõõzz
Kåʹddõhttâm
Jäärnaǩstroiʹttel
Vuässõsõhttõõzz
Foond

Uuʹd maacctõõzz!
Vaaldâšmjuâǥǥas
Čuõvtemjuâǥǥas
Sosiaal- da tiõrvâsvuõttjuâǥǥas
Teeknlaž juâǥǥas
Aalmilaž, seiddõõzz kuõskki maacctõs
AVI
Kååʹdd kääzzkõõzz da neʹttseeid

 

Print icon print page
share page: