Vaaldâšmkääzzkõõzz

Aanar kååʹdd vaaldâšmjuâǥǥas vaʹsttad vuõss-sâjjsânji välddõõzz da kåʹddhalltõõzz taarbšem da kååʹdd õhttsaž vaaldšemvuõđlaž da jeeʹres kääzzkõõzzin. Vaaldšemvuõđlaž õhttsaž kääzzkõõzz lie jm. kååddlaž demokratia teâuddjummuž kuõskki da tõn tuärjjeei tääll- da tåimmplaanmõš, konseʹrnntillǩiõrǥtõõzz ohjjummuš di välddõõzz da kåʹddhalltõõzz taarbšem tuärjjkääzzkõõzz. Vaaldâšmjuâǥǥas âânn huõl še kååʹdd õhttsaž teâttvaldšmest da reâuggsuõjjlummšest. Kåʹddniiʹǩǩi staanvuõđ da pueʹrrvââjjmõõžž kuõskki plaanmõõžž õʹhttesuåvtummuš kooll vaaldâšmjuâǥǥas tuâjaid.


Pueʹrrvââjjmõõžž da tiõrvâsvuõđ oouʹdummuš

Pueʹrrvââjjmõõžž da tiõrvâsvuõđ oouʹdummuš lij aktiivlaž da täävtõõzz meâldlaž ouddǩiõʹtte cõggi tuâjj, koon tuejjeet puk kååʹdd toiʹmmjummšest. Jeeʹresnallšem tååimaivuiʹm tuärjjeet kåʹddniiʹǩǩi reâugg- da toiʹmmjempâstlvažvuõđ, oouʹdeet da tuõʹllʼjet pueʹrrvââjjmõõžž, tiõrvâsvuõđ, staanvuõđ da vuässadvuõđ, raʹvvjet miõlltiõrvâsvuõđ, põõrǥât ǩeeʹʒʒeed narodjoouki kõskksaž pueʹrrvââjjam- da tiõrvâsvuõttjeärtõõzzid di cõõggât puõʒlmid, pååʹmhid, viõkkvääʹld da čårrõõttmõõžž.

Pueʹrrvââjjamkoordinaattor teʹl. 040 626 1018


Sääʹmǩiõllstrategia

Aanar kååʹdd sääʹmǩiõllstrategia priʹmmeš välddõõzzâst 11.6.2020. Tåimmeʹtǩǩõõzzid viiǥǥât tuejjeem tässa 2020–2021.

Täʹst piâzzak lookkâd Aanar kååʹdd sääʹmǩiõllstrategia (ââʹneeʹl seʹst sääʹmvuuʹd kooʹddi õhttsaž ǩiõllstrategia)

Tobdstõõđ še Sääʹmteeʹǧǧ teâđtemseiddõʹsse: Säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ

Print icon print page
share page: