Teeknlaž kääzzkõõzz

Teeknlaž tååim tuâjjan lij toiʹmmjeei da staansõs jieʹllempirrõõzz raajjmõš da tuõʹllʼjummuš jälstummuž, reâuggmõõžž da staarjõõttmõõžž vääras. Teeknlaž kääzzkõõzz vaʹsttee kååʹdd peäʹlnn šõddi raajtummšest, raajjmõõžžâst di kuddân ââʹnnem- da ââʹnnemtuâjain.

Sââʹjjkääzzkõs vuäʹmast kååʹdd vuâđđkääzzkõspuuʹtʼtummšest leʹddi ǩidlmid, koid tõt vuoʹkrai jeeʹres vaaldâšmkooʹddid. Sââʹjjkääzzkõs puuʹtat teevvam-, huõllâm- da puʹtstemkääzzkõõzzid måtam veeʹrd jeeʹres kåʹddkonseeʹrn ǩidlmid še tõi ǩidlmi lââʹssen, koid vuäʹmast.

Teeknlaž tååim ââʹlmõs tuʹmmjeei orgaan lij teeknlaž luʹvddkåʹdd, koon tåimmsuârgga koʹlle:

  • aazztemkääʹvvtummuš da pirrõõzz plaanmõš
  • mäddââʹnnem- da raajjâmlääʹjj meâldlaž toiʹmmjummuš raajjâmvuåppâmveʹrǧǧneʹǩǩen
  • jååʹttemčuõkkui, uuʹlci, jäärnaǩpaaiʹǩi, muõrrǩiiʹddi, ǩeäinai djn. vuåppmõš, håiddmõš da raajjmõš di privattčuâǥǥasääʹšš
  • sââʹjjkääzzkõõzz-jäärnaǩstrooiʹtel
  • paaʒʒtõsvuejjamneävvlääʹjj meâldlaž tuâj

Raajjâmvuåppmõš

Raajjâmvuåppmõš ohjjad da vuäʹppast raajjâmhaʹŋǩǩõõzz altteei oummu.

Raajjâmvuåppmõš âânn huõl raajjmõõžžâst õõlmâs ouddõõzz ǩiõččâmkuuʹlmest. Raajjmõõžž ohjjee mäddââʹnnem- da raajjâmlääʹjj di -asetõõzz lââʹssen aazztem- da reddkääʹv, vuõiggâdvuõttvaaikteeinallšem takaikääʹv di Aanar kååʹdd raajjâmjäʹrstõs.

Veʹrǧǧneeʹǩǩ tuâjjan lij vuåppâd rajjum pirrõõzz kuddân âânnmõõžž da maaššâmvuõđ. Aanar kååʹdd raajjâmvuåppâmveʹrǧǧneʹǩǩen toiʹmmai teeknlaž luʹvddkåʹdd.

Vuäʹmm looʹvid kuõskki aaʹššin vueiʹttveʹted leeʹd še õhttvuõđâst raajjâmvuåppmõʹšše. Vuäʹmm lååʹppkoovi raukkmõõžž äʹššneǩ-kääzzkõõzz neʹttpååšta rakennusvalvonta@inari.fi.


Kääʹvvtummuš

Kääʹvvtummuš vaʹsttad mäddâânnmõõžž plaanmest da valmštââll aazztemkaaʹvid, reddkaaʹvid di takaikaaʹvid. Ko kaaʹvid valmštõõlât, aassjin da jeeʹres ääʹššest persteei oummin lij kääʹvvproseeʹss ääiʹj vuäittmõš ceäʹlǩǩed vuäinlmeez ääʹššest.

Tobdstõõđ kääʹvvtummša da vuässõõđ

Juõʹǩǩ eeʹjj õlmstââʹttet kääʹvvtemǩiõčldõõǥǥ, kååʹtt pohtt ouʹdde kaaʹvid, kook lie tuâj vueʹlnn, di jeeʹres mäddâânnmõõžž plaanmõõžž ääiʹjpoddsaž aaʹššid. Täujja eeʹjj ääiʹj puäʹtte ouʹdde še ođđ kääʹvvtemtaarb, kook jie leäkku leämmaž teâđast teʹl, ko kääʹvvtemǩiõčldõõǥǥ tuejjeet. Puki kääʹvvhaʹŋǩǩõõzzi tuʹmmjem vuâlla puättmõõžžâst teâđtet jeäʹrben kuultõõzzin Inarilainen-pääiklažlõõstâst di kååʹdd neʹttseeidain.

Kääʹvvtummša vuäitt vuässõõttâd tõn jeeʹres pooddin ouddmiârkkân kommentââʹsteeʹl ääiʹjpoddsaž kaaʹvid leʹbe vueiʹnnemnalla leʹddi kääʹvvhämmsid da kääʹvveʹtǩǩõõzzid. Vuässõõttmõš da vuäinlmes mušttlummuš kaʹnnat tâʹlles kääʹvvhaʹŋǩǩõõzz aalǥâst.

Viõǥǥâst åårrai kaaʹvid kääʹvvmeärrõõzzeezvuiʹm kaaunak Aanar kååʹdd karttkääzzkõõzzâst.
Äʹššneǩ-kääzzkõs addrõõzzâst kaavoitus@inari.fi 

 

 Nettpååʹštaddrõõzz lie hääʹmest 
 risttnõmm.sokknõmm@inari.fi

Print icon print page
share page: