Âʹvvel

Aanar kååʹdd vaaldšem kuvddlõs da vuuʹd šuuʹrmõs čõkkpäiʹǩǩ lij Âʹvvel, koʹst kaaunak Tâʹvv-Sääʹmjânnam määŋgpeällsumuš kääzzkõõzzid da puk mâiʹd taarbšak håʹt kueʹllšeeʹllemlooʹvin ääʹljeeʹl da ǩiõtt’tuâjai räjja, aazztõõzzâst programmkääzzkõõzzid.

Veiddsõs põõstaijânnam da jiijjâsnallšem luâtt pirrâʹtte jokkvuemma sâjjdõõttâm kaauplânji oddlõs čõkkpäiʹǩǩ. Âʹvvlest lij nuʹtt peäʹl čiâss vuejjammäʹtǩǩ Suâlčiõʹlj turisttkõõskõʹsse leʹbe Aanar ceerkavsiʹjdde.

Siid čõõđ kolggi kueʹllšiiʹllji da võnnsin jooʹttji siõssum Âʹvveljooǥǥâst peäss še peäggtum
Aanarjäurra. Tälvva Âʹvvel čõkkpäiʹǩǩ lij määŋg åʹrnn puõʹtti mottorǩeâlkkǩeäin lettõõvvâmpäiʹǩǩ,
leʹjjiǩ-pa jååʹttmen tââʹv årra, saujja, nuõrttja leʹbe viõsttra.

Print icon print page
share page: