Addrõõzz da nõmmõs

Aazztemkääʹvest uuʹdet nõõmid lâʹnnvueʹzzid, uuʹlcid, muõrrǩeeʹddid, toorid da jeeʹres õõlmâs vuuʹdid. Addrõõzz da nõmmõs pâʹšše ääiʹj tääʹzzest kååʹdd addrõsriâššmõõžžâst.

Addrõõzzid uuʹdet aazztemkääʹvest primmum uuʹlec- da čuâǥǥasnõõmi mieʹldd. Aazztemkääʹvv-vuuʹdest addrõsnââmar meäʹrtââvv nuʹtt, što čuõkku äälǥast ǩiõččeeʹl čiʹǯsbeäʹlnn lie paarteʹmes da vuäʹljsbeäʹlnn paarlaž nââmar. Pååđjälstemvuuʹdest nââmar šâdd õhttõõzz kõõskâst čuõkku alggpäikka.

Addrõõzzi miârkkšõõvvmõš

Addrõsnââmarkõõlbid ǩidlma haʹŋǩǩad da šiõttad ǩiiddâlm vuäʹmsteei. Aazztemkääʹvv-vuuʹdest uuʹlecnõmmkõõlb haʹŋǩǩad da šiõttad kååʹdd.

Čuâkksi nõõmtummuš

Teknlaž luʹvddkådda vuäitt tueʹjjeed eʹtǩǩõõzz čuõkku nõõmtummšest. Oʹdinakai addrõspäikka vueiʹtet nõõmted čuâǥǥas, jõs addrõspäiʹǩǩ åårr kuuʹǩǩben ko 200 mettar nõõmtum čuâkksest leʹbe addrõspäiʹǩǩ lij jeäʹrben miârkteei. Nõmmeʹtǩǩõs piijât õlmmsa vueiʹnnemnalla 14 suutk ääiǥas. Tõn ääiʹj nõõmtummšest vuäitt ǩii täättas uʹvdded jurddjes. Vueiʹtlva čuõkku nõõm priimmâmtuʹmmstõõǥǥ mâŋŋa ǩiiddâlmvuäʹmsteeʹjid vuõltteet ođđ addrõsnââmarteâđaid. Kåʹdd ij piij čuõkkunõmmkõõlbid privattčuâkksid. Čuõkkunõmmstååʹlpi ciâggtummša auttčuõkku peällsa taarbšet lååʹv. Lååʹv da vuäʹppõõzzid vuäǯǯ ko väldd õhttvuõđ Ely-kõõskõõzz trafiikk äʹššlažkääzzkõʹsse, teʹl. 0206 90 300 (arggpeeiʹvi. 9-16), neʹttpååʹšt: liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi.

Vuäʹppõõzz addrõõzzid kuõʹskeeʹl (lääddas)

Ote rakennusjärjestyksestä

Kuntaliiton suositukset: rakennuksen osoitemerkintä haja-asutusalueella
Kuntaliiton suositukset: rakennuksen osoitemerkintä taajamassa
Kuntaliiton suositukset: kadun- ja tiennimikilpi

Addrõskaart (lääddas)

Ivalon osoitekartta
Saariselän osoitekartta
Inarin kirkonkylän osoitekartta 

Print icon print page
share page: