Turismm

Lääʹddjânnam šuurmõs kåʹdd Aanar lååmm voʹsttjeeʹjes oʹdinakaišlajjsaž luâđaines. Mäŋgg dohat jäuʹrred da suâll’jed, kooi mieʹrr ij leäkku teâđast, čueʹđ tuõddâr di määŋgpeällsaž šââdd, luâttskoott da -jieʹlli ouʹdde piirieeʹjji vuuʹdest jooʹttjid mooštid da tobddmõõžžid, koid muuʹštet veâl eeʹjji ǩeeʹjjest.

Määŋgpeällsaž eeʹjjääiʹj taʹrjjee vuuʹdest muʹšttemnallšem tobddmõõžžid; peiʹvv iinteʹmes iin ǩieʹzzest, čâhčča lõsttǩeârõk, tälvva muõtt da jiõŋŋ di ǩiiđ mieʹldd čuõvvneei luâtt mooččâdvuõđines. Neellj eeʹjjääiʹj paaldâst maainstet käʹhccen eeʹjjääiʹjest.

Tââʹv vääžnai åårram pääiʹǩes diõtt Aanar lij leämmaž čõõđ ääiʹj kulttuur kaaunõõttâmpäiʹǩǩ da luâđlaž jååʹttemǩeäinn Jiõŋŋmieʹrre. Suâlčiõʹlj turismmkõõskõs lij jeäʹleč, tuõddri pirreem sijdd Urho Kekkonen meermieʹcc õlddsin. Peäglvaž Suâlčiõʹlj tuõddrin lij 438 mettra kaggõõtti Mooččâšvueiʹvv, koon vuäitt voʹsttjõõttâd da vueiʹtted vääʹʒʒeeʹl, aautin leʹbe čuõigghiissin. Suâlčiõʹljest kaaunak friijvuõʹtte puk mâiʹd taarbšak čiõrstõõllâmkõõskõõzzâst da luâttvaaʒʒtõõǥǥin sa laaugõõttâm di hoteeʹlid, restraanttid da jeeʹres kääzzkõõzzid.

Aanarjääuʹr reeddast åårrai Aanar ceerkavsijdd lij Lääʹddjânnam sääʹmkulttuuur kõskkpäiʹǩǩ, koon âʹlddpirrõõzzâst da ââldmõs siidin sääʹm äʹrbbvuõtt lij põõššâm jieʹllemviõkksânji. Sääʹm-muʹzei Siida da Meäʹcchalltõõzz Luâttkõõskõs taʹrjjee teâttpaʹǩaat, kååʹtt oudd ǩiõččlâʹsttemnallšem toobdâlm sääʹmvuõđâst. Sääʹmkultturkõõskõs Sajos lij peäʹlstes ǩieʹssemviõkksaž määŋgkultturvuõđ kaaunõõttâmpäiʹǩǩ, määŋgpeällsaž lettõõttâmpõrtt da õlltääʹzzaž koŋresskõõskõs.

Aanar kåʹdd kõskkad primeârlânji turismm ooudâsviikkmõʹšše. Vuuʹd turismm-markknâʹsttmõõžžâst vaʹsttad Inari-Saariselkä Oy.

Print icon print page
share page: