Aanar kååʹdd pirrõsjuâǥǥas

Aanar kååʹdd pirrõsjuâǥǥas vaʹsttad Aanar da Uccjooǥǥ kooʹddi žeevaitälkkamhuâl, pirrõstiõrvâsvuõtthuâl da mäddvuʹvddtååim veʹrǧǧneǩtuâjain. Juâkkaz toiʹmmjummuž täävtõssân lij staaneed Aanar da Uccjooǥǥ aassjid tiõrvvsallaš jieʹllempirrõõzz, koʹst aassi mäʹšše.

Pirrõsjuâkkaz lääʹjjmeâldlaž tuâj lie:

  • jieʹllitauddlääʹjj da jieʹllisuõjjlemlääʹjj meâldlaž tuâj
  • žeevaitälkkamhuâll (vuâđđžeevaidåhttarkääzzkõõzz)
  • pirrõstiõrvâsvuõttvuåppmõš, koozz koʹlle veärraunnsivuåppmõš, tiõrvâsvuõttsuõjjlummuž vuåppmõš, jälstemtiõrvâsvuõtt da tääbbaǩlääʹjj vuåppmõš
  • mäddvuʹvddjieʹllemvueʹǩǩveʹrǧǧneeʹǩǩ tuâj

Arktisen Lapin ympäristönsuojelu

Suäʹđjel kåʹdd vaʹsttad 1.1.2020 ääʹljeeʹl Suäʹđjel, Aanar, Muonio, Jeänõõǥǥ da Uccjooǥǥ kooʹddi pirrõs-suõjjlemveʹrǧǧneeʹǩǩ tuâjain.

Pirrõs-suõjjlemveʹrǧǧneeʹǩǩ tuâjjan lie jm. lååʹppooccmõõžži da iʹlmmtõõzzi ǩiõttʼtõõllmõš, vuåppâmtäʹrǩstummuž, pirrõõzz vueʹjj seuʹrrjummuš, ciâlklmi tuejjummuš, meärrõõzzi ouddmõš di kåʹddniiʹǩǩi vuäʹpstõs.

Arktisen Lapin ympäristönsuojelu neʹttseeid da õhttvuõtt-teâđ


Pirrõsjuâkkaz sâjjõs da õhttvuõtt-teâđ

Pirrõsjuâkkaz tåimmsââʹj lie tiõrvâsvuõttkõõskõõzz paaldâst ns. žeevaidåhttar põõrtâst.

Jååʹttemaddrõs: Aanar kåʹdd pirrõsjuâǥǥas, Latutie 1, 99800 Âʹvvel
Pååʹštaddrõs: Aanar kåʹdd, pirrõsjuâǥǥas, Piiskuntie 2, 99800 Âʹvvel


Žeevaitälkkamhuâll - Äiʹǧǧvaʹrrjummuš aarǥi čiâss  08.00–09.00:

Kåʹddžeevaidåhttar teʹl. 0400 398 908
Kåʹddžeevaidåhttar teʹl. 0400 346 812
Kåʹddžeevaidåhttar teʹl. 040 672 4428
Sâjjsa 0400 291 822
Kååccmõš teʹl. 0600 1 6633

Määuslaž kääzzkâʹsttemnââmar da soiʹttjummuš nââmra mähss aarǥi čiâss 16–08, neäʹttel-looppi da arggpõõʹzzi 2,89 €/min + pääiklaž säimmõsmääus (psm). Kååccmõš lij tåʹlǩ ǩirrsallaš puâccjummuž vääras.


Pirrõstiõrvâsvuõtthuâll

Pirrõsjuâkkaz jååʹđteei Minna Saramo teʹl. 0400 662 510
- vaaldšemvuõđlaž tuâj, veärraaunâs- da tääbbaǩlääʹjj meâldlaž vuåppmõš, jälstemtiõrvâsvuõtt- da siiʹsǩäimmääʹšš

Tiõrvâsvuõttsuõjjlemtäʹrǩsteei teʹl. 040 124 4977
- tiõrvâsvuõttsuõjjlem-, tääbbaǩ- da veärraunnsivuåppmõš, jälstemtiõrvâsvuõtt- da siiʹsǩäimmääʹšš

Tiõrvâsvuõttsuõjjlemtäʹrǩsteeʹjid poppâtt teʹlfoonin pueʹrmõsân aarǥi čiâss  08.00–10.00


Mäddvuʹvddkääzzkõõzz

Mäddtäällpiisar teʹl. 040 357 6077
neʹttpååʹštaddrõs: maaseututoimi@inari.fi

 
Print icon print page
share page: