Suâlseä´lǧǧ

 SUÂLSEÄ´LǦǦ- TU´RI´STKÕÕSKÕÕZZ EUROOP ČÅ´ǨǨPÄÄI´Ǩ ´LNN

Suâlčiõ´lj tu´ri´stkõõskõs lij Aanar kåå´ddest, Vä´lddčuõkku kuâŋŋad, nu´tt 250 ǩilomettred
Napapiiri å´rnn tââ´v årra, Suâlčiõ´lj tuõddârvuu´d da UKK-meermie´cc paaldâst.
Suâlseä´lǧǧ lij meerlažkõskksaž, sää´mjiõggsaž sijdd mooččâs tuõddârluâđ kõõskâst. Tõt lij
rä´jjlânji rajjum da ä´ššlaid määŋgpeä´llsânji kääzzkâ´stti. Suâlseä´lǧǧ kooll jânnam puä´rrsumuš
čuõiggâmkõõskõõzzid.
Pirr ävvan tââ´v Euroop šuu´rmõs tuõddârõllâs, ko´st luâđ puu´ttesvuõtt, mooččâsvuõtt da tuõddri
juõmâsvuõtt ou´dde sââ´i juâmmjõõvvâd: nuõrttjest lij alggveârlaž Suâlseä´lǧǧ, viõsttrest
´vveljooǥǥ kå´llenčuõvvi põõstaijânnam, tââ´vest Lått da Tsarmituõddâr skääid saaujest Sompio
äävjie´ǧǧ.
Tää´zz mie´lddsai kääzzkõõzzi, hotee´l, restraanti, lääuǥõõttâmpääi´ǩ da määŋgnallšem
virkkõõvvmõõžži lââ´ssen Suâlčiõ´ljest lij ta´rjjeed luâđast joo´ttja määŋg årra puârast miârkkum
čuõiggâmlaađ da jåå´ttemǩeäin. Lââ´ssen vuu´d eu´nnsaž kå´llhistoor äjšmâtt mäŋggsid.
Lââ´ssteâđ: www.saariselka.fi