Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd teâđtõs: Lappi õõlmlaž sosiaal-, tiõrvâsvuõtt- da peälštemkääzzkõõzz 1.1.2023 ääʹljeeʹl.

19.12.2022

Eeʹjj 2023 aalǥâst soti- da peälštemkääzzkõõzz seʹrdde kååʹddin da kåʹddõhttõõzzin pueʹrrvââjjamvuuʹdid. Oođummuž meäʹr lij riâššâd sosiaal- tiõrvâsvuõtt- da peälštemkääzzkõõzzid juõʹǩǩåʹrnn Lääʹddjânnmest jeänab tääʹssärvvsânji ko ouddâl. Lappiniiʹǩǩi pueʹrrvââjjam vueiʹtet puõʹttiääiʹjest oouʹdeed mäddkåʹddtässʼsânji.

Looǥǥ teâđtõõzz täʹst

Print icon print page
share page: