Muut päättyneet hankkeet

Sámi 2017 -tapahtuma Pariisissa  4/2016 - 3/2017


Sámi 2017 –tapahtuma Pariisissa –hanke toteutettiin 4/2016 – 3/2017.  Hankkeessa järjestettiin saamelaisia alkuperäiskansana ja saamelaiskulttuuria esittelevä tapahtuma Pariisissa 4.-5.3.2017. Tiedeseminaarissa 4.3. keskusteltiin saamelaisten yhteiskunnallisesta asemasta ja identiteetistä, kielistä ja kulttuuriperinnöstä. Kulttuuripäivässä 5.3. saamelaiset taiteilijat, käsityöläiset, muusikot, kirjailijat ja elokuvantekijät esittelivät monipuolista kulttuuriaan.

Tutustu loppuraporttiin. Katso Pariisissa kuvattuja videoita musiikkiesityksistä. Kuvaaja on Ranskan instituutin johdon assistentti Susanna Juvonen: Saamelaisalueen koulutuskeskuksen musiikinopiskelijat ,Irdon Heli ja Satu Aikio, Ulla Pirttijärvi & Hildá ,Länsman & Ulda .

GOLDEN GEOPARK OF LAPLAND TOIMINTAYMPÄRISTÖHANKE 1.1.-2014-30.4.2015

Golden Geopark of Lapland –toimintaympäristöhankkeen tavoitteena oli kehittää alueen luonto-, kulta- ja geomatkailua, erityisesti kesäaikana. Hankkeen tavoitteena oli jättää jäsenhakemus Euroopan Geopark-verkostolle geoparkin perustamista varten. Euroopan Geopark-verkosto on UNESCOn suojeluksessa toimiva organisaatio, joka edistää luontomatkailua ja tuo geologisia arvoja esille. Hakemus jätettiin, mutta hakemusta ei hyväksytty sellaisenaan. Hanke raukesi myöhemmin hankehallinnoijien osalta.

Toteutuessaan Golden Geopark of Lapland olisi tuonut Pohjois-Lapin alueen yrityksille lisää luonnosta ja kullasta kiinnostuneita matkailijoita. Hankkeen aikana muodostettiin geoparkin yritys- ja partneriverkosto, joka olisi toiminut toimimaan yhteistyössä tulevan geoparkin kanssa, ja tuottamaan sen palveluita ja sisältöä.

Hankkeen rahoittajana toimi ELY-keskus. Hankkeen hallinnoijana oli Elinkeinot & kehitys Nordica. Lue Geoparkista linkin takana olevasta Geopark-esityksestä.

Hankkeen kotisivut, Goldengeopark.com, kertovat geologisista kohteista Inarissa ja Pohjois-Sodankylän eli Sompion matkailualueella. Sivut saa linkittää yritysten omille sivuille.

Suomenkieliset Golden Geoparkin kotisivut

Englanninkieliset Golden Geoparkin kotisivut

Annexes (voit tilata tämän Inarin kunnasta)

Golden geopark of lapland -logo

UUSI SAARISELKÄ -HANKE 1.12.2013 - 31.10.2014

Elinkeinot & kehitys Nordica on saanut rahoituspäätöksen Lapin liitolta Uusi Saariselkä - matkailukeskuksen kannattavuusselvitys –hankkeelle. Hankkeen toteutusaika on 1.12.2013 - 31.10.2014 ja se toteutetaan pääosin ostopalveluna. Keskeisenä osana Uuden Saariselän kannattavuusselvitystä alueesta laaditaan kansainvälisten yritysten ja investoreiden standardien mukainen toteutettavuusselvitys (feasibility study), jonka avulla selvitetään Saariselän potentiaalia investointikohteena sekä siihen liittyviä kannattavuusarvioita ja toimintaedellytyksiä. Hankkeen kokonaisbudjetti on 50 000 €. Hankkeessa tuotettu selvitys ja esite kolmikielisenä versiona alla olevassa kuvassa. Lisätietoja hankkeesta: Kehittämiskoordinaattori Marja Männistö, marja.mannisto@inari.fi GSM 0400 231 765

Invest in Saariselkä -esitteet suomeksi, englanniksi ja venäjäksi (tilaa Inarin kunnasta paperi- tai sähköinen versio):

 •  Tutustu suomenkieliseen esitteeseen: uusi-saariselka-esite-fi-1.pdf
 • Tutustu englanninkieliseen esitteeseen: uusi-saariselka-esite-en-1.pdf
 • Tutustu venäjänkieliseen esitteeseen: uusi-saariselka-esite-ru-1.pdf
 • Toteutettavuusselvitys, englanninkielinen  Saariselka-toteutettavuusselvitys-en.pdf
 • Toteutettavuusselvitys, suomenkielinen Saariselka-toteutettavuusselvitys-fi.pdf
 • Toteutettavuuselvitys, venäjänkielinen Saariselka-toteutettavuusselvitys-ru.pdf
 •  

Northern Cross-Border Cultural Experts -hanke

Hankeaika 11.12.2010 - 10.12.2013

Kalottikeskuksen hallinnoiman ja koordinoiman Northern Cross-Border Cultural Experts -hankkeen keskeisenä tavoitteena oli vahvistaa opiskelija- ja opettajavaihdoilla Pohjois-Lapin ja Murmanskin yhteistyötä kulttuurin, koulutuksen ja elinkeinoelämän alueilla. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli lisätä suomalaisten ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja opettajien kiinnostusta Venäjän kulttuuria, koulutusta ja kieltä kohtaan. Venäläiset opiskelijat ja opettajat puolestaan tutustuivat vaihdon aikana alueemme työmahdollisuuksiin ja elinkeinoelämään sekä esimerkiksi jatko-opiskelumahdollisuuksiin.

Kaiken kaikkiaan hanke syvensi naapurimaan kulttuurin, koulutuksen ja kielen tuntemusta ja avaa mahdollisuuksia entistä suunnitelmallisemman ja vankemman yhteistyön tekemiseksi.

Northern Cross-Border Cultural Experts -hankkeen rahoitus myönnettiin Kolarctic Enpi -ohjelmasta, jota operoi Lapin liitto. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Saamelaisalueen koulutuskeskus, Lapin ammattiopiston Sodankylä-instituutti sekä Venäjältä Moskovan yrittäjyysakatemian Murmanskin yksikkö ja Murmanskin teollinen lyseo. Kalottikeskus hallinnoi ja koordinoi hanketta. Hankeaika oli 11.12.2010 - 10.12.2013. 

Toimintamalli (englanninkielinen):swop 2013_Operating-model.pdf
Projektisuunnitelma (englanninkielinen): swop 2011_Project-plan.pdf

INARIEXPLORER 1.6.2013-31.12.2014 

Internetistä on tullut nopeasti yrittämisen, työskentelyn ja harrastusten ympäristö, jossa kaikki ovat yhteydessä kaikkiin, kaikkialla ja kaiken aikaa. Pilvipalvelut, mobiliteetti ja paikkatiedot tarjoavat mahdollisuuden ja tarjota matkailupalveluja uudella tavalla monikanavaisesti. Hankkeessa kehitetään paikkatietoihin perustuva palvelu, jossa pilvipalveluissa olevia dynaamisia sisältöjä voidaan tarkastella karttaliittymien ja erilaisten suodatusominaisuuksien avulla. Toteus tarjoaa asiakaslähtöisen tavan tuoda esille alueen palvelut ja kohteet, parantaa kokonaiskuvaa ja monipuolistaa valintamahdollisuuksia ennen matkaa ja matkan aikana. Kokonaisbudjetti 114.100 €. 

Hankkeen aikana tehty paikkatietojärjestelmä löytyy osoitteesta www.mapinari.fi
Hankken aikana tehdyt lähes 30 videofilmiä löytyy Inarin kunnan kotisivuilta.
Toteutuksesta vastasi: Crenoco/ Visa Törmälä, GSM 050-5446638,
www.inariexplorer.fi, www.mapinari.fi

BALTIC BIRD (1.7.2011 – 31.3.201

Kansainvälinen hanke, jonka tavoitteena parantaa lentomatkustamisen saavutettavuutta.
Lisätietoja hankkeesta: KV-koordinaattori Eila Rimpiläinen, GSM 040 562 0620,  eila.rimpilainen@inari.fi

SÁPMI MIEHTÁ (1.1.2011 - 31.12.2014)

Sápmi Miehtá oli Saamelaisalueen koulutuskeskusen toteuttamama projekti, jonka rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ja Lapin ELY -keskus. Hankeaika on 1.1.2011-31.12.2014. Hankkeen budjetti on 533 365 €. Kalotin oppimiskeskussäätiö oli hankkeessa mukana hankepartnerina.

Projektissa luotiin toimintamalli siitä, miten saamen kielen ja kulttuurin etäopetusta toteutetaan valtakunnallisesti ja miten museoiden ja kirjastojen saamelaisaineistot saadaan palvelemaan oppimista. Projektissa pilotoitiin ja kehitettiin etäkoulutusta yhteistyössä eri koulutuksen järjestäjien, yliopistojen ja kulttuurilaitosten kanssa. Lisäksi toteutettiin koulutusta etäopetusta

INARIN PUUALAN KEHITTÄMISPROJEKTI (1.10.2001 - 28.2.2003)

Tavoitteena oli inarilaisen puun jatkojalostuksen lisääminen, markkinoinnin ja myynnin sekä etupäässä Norjan viennin edistäminen. Projektin kohderyhmänä oli lähinnä Inarin kunnassa toimintaansa harjoittavat mekaanisen puualan yrittäjät.  

INARIN KALA -PROJEKTI (15.7.2002–31.10.2003)

Tavoitteena oli kehittää yhteinen toimintatapa keittiömestareiden, suurtalouskeittiöiden emäntien, kalan jalostan ja raaka-aineiden toimittajien kanssa.

KERTTU  -KERÄÄ JA TUOTA TUOTTEITA LUONNOSTA 1 ja 2
(1.5.2003–31.12.2005 ja 21.1.2006–31.12.2007)

Hankkeen aikana oli tarkoitus luoda toimiva poimijaverkosto, alustava kartoitus luonnontuotteiden loppukäyttäjistä ja markkinoinnista sekä logistiikasta rahtisopimuksineen, jotta marjoja voitaisiin tarjota myös esimerkiksi teollisuuden raaka-aineeksi.
Hankkeen avulla pyrittiin kartoittamaan toimijoiden luonnontuotteiden viljelyn kiinnostusta ja mahdollisuuksien löytämistä, saada alalle uusia yrittäjiä sekä lisätä luonnontuotealan tuntemusta ja tietämystä.

POLARTEST NORTHERN LAPLAND (15.9.2003–31.7.2005)

Vahvistettiin Pohjois-Lapin asemaa auto- ja rengastestausalalla. Hankkeessa keskityttiin markkinointiin.

PAIKALLISIA OSAAJIA MATKAILUUN –PROJEKTIT 1 ja 2 (1.11.2003–1.8.2004)

Projektin tarkoituksena on ollut kouluttaa matkailuelinkeinolle moniosaajia, jotka voivat osaamisensa avulla työllistyä erityyppisiin tehtäviin sesonkiaikojen mukaan.     Näin saatiin työllistymismahdollisuuksia myös talvipainotteisen sesongin ulkopuolelle ja työntekijät työllistettyä ympärivuotisesti.  Hankkeen suoria vaikutuksia on ollut monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden lisääntyminen, asenteiden muuttuminen positiivisemmaksi matkailualaa kohtaan, työelämävalmiuksien parantuminen ja työnhakijoiden osaamisen hyödyntäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen ja pitkäaikaistyöttömien elämäntilanteen parantuminen.

JÄÄMERTA KOHTI –NÄYTTELY (15.3.2004–15.8.2005)  

 Jäämerta kohti -näyttelyn tarkoituksena oli herättää kävijöissä kiinnostus lähteä omatoimisesti tutustumaan alueen monipuolisiin elämyksiin paikan päälle. Kävijöille annetaan monipuolista taustatietoa alueen kulttuurista, historiasta, luonnosta ja matkailusta.

ADVENTURE –INARIN KANSAINVÄLISEN NUORISOMATKAILUN KEHITTÄMISHANKE (15.6.2004–31.12.2006)

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa Nuorisokeskus Inarista kansainvälisesti merkittävä arktiseen luontoon ja monikulttuuriseen toimintaympäristöön keskittyvä nuorisomatkailukohde osana pohjoista MPU-aluetta.

MATKAILUSTRATEGIA KUOLAN KUNNALLE (2004–2006)

Hankkeen yleinen tavoite: Vahvistettiin kestävää taloudellista ja sosiaalista kehitystä Kuolan kunnassa matkailun avulla. Lisäämällä paikallishallinnon osaamista matkailun kehittämisessä vahvistettiin välillisesti yksityissektorin kykyä tuottaa matkailupalveluita.

e-PALVELUT  -POHJOIS-LAPIN e-TYÖN ALUEELLISTAMISHANKE (29.6.2004–31.1.2007)

Hankkeen tavoitteena oli luoda e-työn tehostetun markkinoinnin ja verkostoinnin kautta uusia työpaikkoja ja uutta yrittäjyyttä Pohjois-Lappiin sekä parantaa olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä sekä lisätä informaatioteknologian käyttöä yrityksissä.

SAAMENMAA (1.12.2005–31.12.2007)

Hankkeen kohderyhmänä oli Inarin ja Utsjoen kylät ja niissä sijaitsevat pienet matkailuyritykset.  Paikalliskulttuuriin pohjautuvien teemareitistöjen avulla luotiin käsite Saamenmaa. Teemareitistöt markkinoidaan kotimaisten ja ulkomaisen matkanjärjestäjien saataville. Tarkoituksena oli luoda mahdollisuuksia kylien yrityksille työllistää ympärivuotisesti, kasvattaa kylien kiinnostusta ja matkailijavirtaa.

VENÄLÄINEN OSIO DESTINATION NORTHERNMOST EUROPE – NÄYTTELYYN  (1.9.2006 –31.3.2008)

Jäämerta kohti -näyttelyä haluttiin täydentää venäläisellä osiolla, jotta se kattaisi koko Matkailun Pohjoinen Ulottuvuus – hankekokonaisuuden alueen. Venäläisen osion avajaisia vietettiin 13.2.2008 ja ne saivat näkyvyyttä mm. Murmanskin aluetelevisiossa.

POLARTEST NORTHERN LAPLAND 2 (1.10.2006 - 31.01.2008)

Päätavoite oli Pohjois-Lapin kansainvälisen tunnettavuuden lisääminen toimintaympäristöltään ja oheispalveluiltaan maailman parhaimpana talvitestausalueena.

COLD TESTING LAPLAND (1.4.2008 – 31.8.2010)

Cold Testing Lapland -hankkeen tavoitteena oli verkostoitua ja markkinoida muulle maailmalle Lappia Maailman Parhaana Talvitestausalueena. Tarkoituksena oli myös selvittää Lapin asema testauspalveluiden tuottajana kilpailutilanteessa läntiseen naapuriimme, sekä muihin talvitestausalueisiin. Ideana on ollut näkyä yhtenä rintama muulle maailmalle koko Lapin talvitestausklusterina.

INARIJÄRVEN POSTIPURJEHDUS (1.5.2009–30.6.2010)

Hankkeen tarkoituksena oli tehdä aluetta tunnetuksi sosiaalisen median keinoin. Tällaisia palveluja ovat mm. karttapalvelut, video- ja kuva-pankit, blogit sekä erilaiset verkkoyhteisöt.

POHJOISMAISTA KULTTUURIA BARENTSIN MESSUILLE 2010 ja 2012

Vuoden 2010 Barentsin messuille haluttiin vahvistaa pohjoismaista kulttuuritarjontaa. Pohjoismaisen kulttuurirahaston avustuksella messuille saatiin esiintyjiä kolmesta pohjoismaasta.

IVALON LENTOKENTÄN VAIKUTUSALUEEN
LENTOMATKAILULIIKENTEEN KEHITTÄMINEN

(1.6.2010 – 30.6.2011)
Projektilla oli tavoitteena edistää reitti- ja charterliikenteen kasvua Ivalon lentoasemalle. Reitti- ja charterliikenteen kasvun ehtona on alueen tuotetarjonnan ja alueen brändin kehittämistä vastaamaan nykyistä paremmin kansainvälisten matkanjärjestäjien tarpeita ja ehtoja.

YHTEISTYÖHANKKEET

 • Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle 1.8.2010 - 31.12.2013
 • Jäämerentien kesämatkailuhanke 1.1.2013 - 31.12.2014
 • Lapin elokuvakomissio
 • Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä-projektit
 • Menestyjäksi Lapissa 2012 - 2014
 • Pohjoiset työpaikat -hanke 2009 - 2013
 • Yrittäjyyskoulun laajennushanke 1.1.2011 - 31.12.2013
Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: