Sujuvasti arktiseen elämään - työperäisten maahanmuuttajien asettautumispalvelujen kehittäminen Inarissa 2019-2021 -hanke

Kasvavan matkailun globaalit vaikutukset ulottuvat myös pohjoisen paikallistalouteen merkittävästi. Työelämän trendinä on, että tietyille aloille kuten matkailuun ei ole saatavissa tarpeeksi työntekijöitä paikallisilta työmarkkinoilta eivätkä tietyt työtehtävät edes kiinnosta paikallisia työnhakijoita. Saadaksemme yritykset toimimaan ja matkailijat tyytyväisiksi, Lapissa on tehty aktiivista ja tuloksekasta rekrytointia myös ulkomaille. Asettautuakseen työskentelemään ja elämään alueella, työntekijöiden on löydettävä asunto sekä järjestettävä työ ja vapaa-aika toimivaksi. Inarin kunnassa oli 136 kirjoilla olevaa ulkomaalaista vuonna 2017, mutta ei-kirjoilla olevien kausityöläisten määrä on huomattava, joskin tarkkaa määrää ei ole käytettävissä. Pohjoisen alueen haasteet kietoutuvat maahanmuuttajien näkökulmasta pitkiin välimatkoihin, palvelujen vähyyteen, joskus armottomaan säähän, vähälukuiseen väestömäärään ja erilaisiin kulttuureihin huolimatta Inarin matkailun pitkästä kansainvälisestä historiasta.

Matkailualan lisäksi työvoiman saatavuus heikkenee sosiaali- ja terveydenhuollon ammateissa. Julkisen sektorin työvoiman saatavuus on kääntynyt laskuun kasvavan työstäpoistumisen myötä. Erityisesti vanhuuseläkkeelle siirtyvien määrä on kasvanut, mutta kasvua on tapahtunut myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien henkilöiden määrissä. Eläköitymisen vaikutukset arvioidaan olevan erityisen suuria Lapin ja Kainuun maakunnissa. Matkailun sekä sosiaali- ja terveysalan työperäisten maahanmuuttajien asettautumispalvelujen kehittämisessä voidaan saada synergiaetuja mm. tilanteissa, joissa muuttavista pariskunnista toisella olisi jo kotimaassa suoritettuja sosiaali- ja terveydenhuollon opintoja.

Inarin kunnassa tehtiin tammikuussa 2019 kysely inarilaisille matkailuyrityksille ja heidän ulkomaalaisille työntekijöille asettautumispalvelujen tämän hetkisestä haasteista ja kehittämisideoista hankesuunnittelun pohjaksi. Kyselyn perusteella voidaan todeta olevan tarvetta ottaa ulkomaalaisten kausityöntekijöiden ja maahanmuuttajien asettautuminen ja kotouttaminen kehittämisen painopisteeksi. Tässä hankkeessa keskitytään työperäisen maahanmuuttajan työelämän ja vapaa-ajan integroimiseen liittyviin kehittämiskohtiin.

Sujuvasti arktiseen elämään –hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli kotouttamiselle ja asettautumispalveluille, ja sen toteuttamiseksi pilotoidaan käytännön toimenpiteitä sekä suunnitellaan perheen tukemisen ja työelämäpalvelujen saumatonta yhteentoimimista ottaen huomioon ympäröivä elinympäristö ja paikallinen väestö. Kehittämisen visiona on ”elä kuin inarilainen” eli kunnan näkökulmasta päämääränä on myös uusien asukkaiden saaminen kuntaan. Hankkeen avulla parannetaan työmarkkinoilla olevien maahanmuuttajien osaamista ja työmarkkinavalmiuksia. Toiminnassa paneudutaan eri palvelujen toimivuuden selvittämiseen ja varmistamiseen sekä palvelujen kohdentamisen problematiikkaan esimerkiksi palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Toiminnassa käytetään monialaista yhteistyötä ja verkostomaista toimintaa. Hankkeessa testataan ja kehitetään erilaisia palvelu- ja tukirakenteita, yritysyhteistyötä sekä edistetään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta eli tarvittaessa autetaan työntekijöitä löytämään työpaikka alueelta tai kunta- tai maakuntarajat ylittäen. Sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla voidaan tavoitella myös pysyviä työsuhteita. Työperäisten maahanmuuttajien integroimiseksi hankkeessa kehitetään ja tuotteistetaan kotoutumista edistäviä malleja ja toimintatapoja ja edistetään palvelujen saatavuutta ja palvelutarpeiden tunnistamista. Hankkeen kautta voidaan miettiä pelisääntöjä paikallisyhteisön ja kansainvälisten työntekijöiden kohtaamisissa. Asettautumispalvelujen merkittävyys näyttäytyy sosiaalisessa kestävyydessä, asukkaiden yhdenvertaisessa kohtelussa ja asioiden sujuvuuden varmistamisessa.

Hankkeen toimenpiteet koskevat seuraavia teemoja: 1. asettautumispalvelujen toimintamallin tekeminen, 2. ulkomaalaisten työntekijöiden avustaminen viranomaispalveluissa, 3. asumispalveluissa auttaminen, 4. perheen tukeminen, 5. työelämäpalveluissa auttaminen, 6. koulutusten ja kurssien koordinointi ja järjestäminen sekä 7. tilaisuuksien ja kohtaamisten järjestäminen. Käytännössä toimenpiteinä on saada selville kohderyhmien tarpeet, suunnitella ne toimenpiteiksi ja testata asiakaspolkua esimerkiksi palvelumuotoilun kautta. Hankkeessa järjestetään teemallisia aktivointitapahtumia, käännätetään tärkeimmät viranomaisohjeet ja -lomakkeet ja koordinoidaan tarvittavia koulutuksia ja kursseja. Hankkeessa autetaan työnantajia erilaisten lupien ja lomakkeiden täyttämisessä ja kulttuurierojen ymmärtämisessä eli pääasiassa esimiestaidoissa.

Hankkeen pääkohderyhmänä olivat Inarin kunnassa asuvat ulkomaalaiset työntekijät ja alueen työnantajat. Välillisenä kohderyhmänä on paikalliset viranomaiset, sillä heidän työtehtävänsä ovat lisääntyneet kasvavan matkailun myötä.

Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto Lapin Ely-keskuksen kautta (80 %) sekä Inarin kunta (20 %). Hanketta hallinnoi Inarin kunnan yritys- ja kehittämispalvelut. Hankeaika on 1.9.2019 – 31.10.2021 ja hankebudjetti oli 150.746 euroa.

Hankkeen ohjausryhmä: Jaana Seipiharju (pj)/Inarin kunta, Samuli Mikkola/Inarin kunta, Jaakko Seppänen/Inarin kunta,sosiaali- ja terveystoimi, Eeva Flinkman/Inari-Saariselkä Matkailu Oy, Liisa Irri / Ely-keskus, rahoittajan edustaja, Tiina Kiuru/TE-toimisto ja Sanna Kukkonen/Verotoimisto. Ohjausryhmän asiantuntijajäsenenä toim Marja Männistö, Inarin kunnasta. Ohjausryhmän esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimi hankekoordinaattori Elisa Saukkonen.  

Hankkeen tuotokset:


Yhteystiedot / Contacts: 

Inarin kunta, Yritys- ja kehittämispalvelut, yrityspalvelut@inari.fi

             
Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: