Elinkeinot & kehitys Nordican rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja 24 § mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Inarin kunta kunnioittaa yksityisyydensuojaa ja on sitoutunut suojaamaan yhteistyöhön osallistuvien henkilöiden yksityisyyttä.

Rekisterinpitäjä

Inarin kunnan elinkeinotoimi eli Elinkeinot & kehitys Nordica (myöh. Nordica)
Piiskuntie 2, 99800 Ivalo
nordica@inari.fi
www.inari.fi
Gsm 0400 231765

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Marja Männistö, kehittämiskoordinaattori, marja.mannisto@inari.fi

Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu

 • huolehtia, että asiakasrekisterijärjestelmää käytetään asianmukaisesti
 • jakaa käyttöoikeudet
 • huolehtia tietojärjestelmän tietosuojauksesta
 • sekä huolehtia, että järjestelmän käyttö ohjeistetaan ja että käyttäjille järjestetään riittävä koulutus.

Vastuuhenkilö antaa tarkempia tietoja rekisteristä sekä vastaa rekisteröidyn oikeudesta saada, tarkistaa ja oikaista itseään koskevia tietoja.

Rekisterin nimi

Inarin kunnan Elinkeinot & kehitys Nordican asiakas-, viestintä – ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on pitää rekisteriä Inarin kunnan yrityksistä ja muista Nordican yhteistyökumppaneista (yrityksistä, organisaatioista, yhteisöistä sekä yksityisistä henkilöistä) yrityspalvelun helpottamiseksi, yhteistyösuhteiden hoitamiseksi sekä hyödyllisen tiedon jakamiseksi seudun yrityksille. Rekisterin tietoja käytetään Nordican tuottaman yrityspalvelun laadun varmistamiseksi sekä Inarin kunnan yrittäjyysympäristöä parantavien uutisten levittämiseen, yrityspalveluita ja –tapahtumia koskevien viestien lähettämiseen sekä yritysten houkuttelemiseen Inarin alueelle. Lisäksi rekisteri tukee tutkimustoimintaa ja tilastointia.

Nordican henkilörekisterissä on myös elinvoimalautakunnan ja Nordican hallinnoimien hankkeiden ohjausryhmien ja työryhmien jäsenten yhteystiedot (jäsenen nimi, sukunimi, kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) yhteydenpitoa varten.

Pääsääntöisesti rekisterin tietoja käytetään Elinkeinot & kehitys Nordican perustoiminnan ja Nordican hallinnoimien hankkeiden asiakassuhteiden hoitoon, ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

 • Etu- ja sukunimi
 • Tehtävänimike, titteli
 • Yrityksen tai yhteisön nimi (ja osasto)
 • Yrityksen toimipaikan sijainti
 • Yrityksen y-tunnus
 • Yrityksen yhteyshenkilö
 • Yrityksen yhteystiedot (sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, www-osoite))
 • Yrityksen toimiala esim. postitusryhmää varten (matkailu, kauppa, rakennusala, luovat alat, muut yritykset)
 • Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
 • Tuotetut palvelut ja dokumentit

Tiedot henkilön ilmoittamasta markkinointikiellosta tai salattavista tiedoista kuten puhelinnumeroista

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyiltä yksityisiltä ihmisiltä ja yritysedustajilta itseltään. Henkilötietoja voidaan myös kerätä kuntien, hankkeiden ja muiden yhteistyökumppaneiden rekistereistä, kuten julkisista (esim. Tilastokeskus ja PRH:n tietopalvelu) ja kaupallisista rekistereistä. Elinvoimalautakunnan jäsenten yhteystiedot kerätään kokouksia ja muuta yhteydenpitoa varten.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta Inarin kunnan tai hankkeen hallinnoijien lisäksi ulkopuolelle. Poikkeus voidaan tehdä Inarin kunnan hankkeiden osalta, jotka tukevat hankkeen tavoitteita tai kun kolmannella osapuolella on tarjota yrityksille erityistä tietoa tai etuja. Lisäksi tutkimustoimintaa yms. varten järjestelmästä voidaan luovuttaa tietoja, jotka eivät sisällä henkilötietoja. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteriin sisältyvät tiedot ovat vain Elinkeinot & kehitys Nordican ja sen hankkeiden käytössä. Järjestelmä toimii Nordican ulkopuolisilla palvelimilla, joihin on pääsy ainoastaan teknisellä ylläpitohenkilöstöllä. Palvelimet sijaitsevat ympäri vuorokauden vartioidussa ja palosuojatussa palvelintilassa. Rekisterin päivitys on suojattu ulkopuoliselta käytöltä, rekisteriin pääsevät vain henkilöt, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisteriä säilytetään tietojärjestelmissä ja tietokannoissa eikä niitä erikseen arkistoida. Hankkeiden osalta rekisteritieto toimitetaan rahoitussääntöjen mukaisesti tietoverkkoja myöten rahoittajalle. Edellä mainittu paperista rekisteriä säilytetään lukituissa tiloissa ja materiaali tuhotaan hävittämällä arkistointiajan päätyttyä.

Rekisterin sisäinen käyttö

Rekisteriä käyttää Nordican henkilökunta. Tietojen rekisteröinnistä ja päivityksistä vastaa ensisijaisesti oma henkilöstö. Rekisteriin pääseminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttötunnus.

Rekisteröidyn informointi

Järjestelmää koskeva rekisteriseloste on nähtävillä voimassa olevilla kotisivuilla kuten Elinkeinot & kehitys Nordican www.nordicainari.fi –kotisivuilla sekä Inarin kunnan inari.fi-kotisivuilla. Lisäksi yritysten yhteystietoja löytyy seuraavilta Nordican hallinnoimilta sivuilta:

 • nordicainari.fi
 • luovakka.fi
 • mapinari.fi
 • inari.fi -> Yritys- ja kehittämispalvelujen alasivut
 • nightlessnight.com
 • Nordican hallinnoimien hankkeiden sivuilta
  • polarlifeoutdoors.com
 • Mahdollisesti Nordican hallinnoimista sosiaalisen median kanavista: Facebook: Elinkeinot & kehitys Nordica, Inarin kunta Instagram: inarinkunta

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostitse tai sähköpostitse ja osoittaa rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä.

Rekisterihallinto

Vastuuhenkilö käyttää rekisterinpitäjänä rekisteriä koskevaa päätösvaltaa. Hän päättää

 • rekisterin kuvauksen ja rekisteriselosteen laatimisesta
 • rekisterin käytöstä, tietosisällön ja käyttötarkoituksen määrittelystä, käyttöoikeuksien myöntämisestä, rekisteröidyn informoinnista ja tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tiedon korjaamisesta sekä tietojen luovuttamisesta
 • rekisterin järjestelmäteknisestä ylläpidosta
 • rekisterin suojaamisesta ja tietoturvan järjestämisestä, arkistoinnista ja hävittämisestä
 • rekisterin vastuuhenkilön nimeämisestä ja hänen tehtävistään. Rekisteritoimintoja toteuttavat Nordican palveluksessa olevat henkilöt

Ivalossa 28.10.2020 (päiv. mm)

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: