Teknisiih palvâlusah

Teknisii tooimâ pargon lii tuáimee já torvolii eellimpirrâs lääččim já paijeentoollâm aassâm, porgâm já astoäigitooimâi várás. Teknisiih palvâlusah västideh kieldâ tovâttem huksiitmist, huksimist sehe oornigisttoollâm- já kevttimpargoin.

Sajepalvâlus oomâst kieldâ vuáđupalvâluspyevtitmist leijee kiddoduvâid, maid tot laiguut sierâ haldâttâhkuddijd. Sajepalvâlus pyevtit tivvoom-, huolâttem- já putestempalvâlusâid jieijâs omâstem kiddoduvâi lasseen meiddei mottoom verd eres kieldâkonsern kiddoduvváid.

Teknisii tooimâ pajemuš merideijee orgaan lii teknisâš lävdikodde, mon toimâsuárgán kuleh:

  • sajattâhkaavam já pirrâs vuávám
  • eennâmkevttim- já huksimlaavâ miäldásâš toimâm rakânâskocceemvirgeomâhâžžân[
  • jotolâhkiäinui, kááđui, markkânšiljoi, muorâstuvâi, kiäinui jet. kocceem, tipšom já huksim sehe priivaatkiäinuääših
  • sajepalvâlusah -finnodâhlájádâs
  • skuottâfiävrulaavâ miäldásiih pargoh

Huksimkocceem

Huksimkocceem stivree já rävvee huksimhaavâ algâtteijee.

Huksimkocceem huolât huksimist almolii hiäđu keččâmkuávlust. Huksim stivrejeh eennâmkevttim- já huksimlaavâ sehe -asâttâs lasseen sajattâh- já riddosajattâhkaavah, riehtivaigutteijee almoskaavah sehe Aanaar kieldâ huksimoornig.

Virgeomâháá pargon lii kocceeđ huksejum pirrâs oornigisttoollâm já makkuuttemvuođâ. Aanaar kieldâ huksimkocceemvirgeomâhâžžân tuáimá teknisâš lävdikodde.

Meiddei puáris luvvijd kyeskee aašijn pyehtivetteđ leđe ohtâvuođâst huksimkocemáin. Puáris lopekuuvij pivduuh äššigâspalvâlem šleđgâpoostân rakennusvalvonta@inari.fi.

Kaavam

Kaavam västid eennâmkevttim vuávámist já valmâštâl sajattâhkaavaid, riddosajattâhkaavaid sehe almoskaavaid. Kaavaid valmâštâldijn ässein já eres ääšist perustum ulmuin lii kaavaproosees ääigi máhđulâšvuotâ celkkiđ jieijâs uáivil ääšist.

Uáppáásm kaavaamân já uásálist

Ihásávt almostittemnáál kaavamkejâstâh oovdânpuáhtá kaavapargočuosâttuvâid sehe eres eennâmkevttim vuávám äigikyevdilis aašijd. Ive ääigi almoneh távjá meiddei uđđâ kaavamtáárbuh, moh iä lah lamaš kaavamkejâstuv rähtim ääigi. Puoh kaavahaavâi jotonpuáttimist tieđettuvvoo sierâ kulluuttâssáin páihálâšaavis Inarilaisiist sehe kieldâ viermisiijđoin.

Kaavamân puáhtá uásálistiđ ton sierâ muddoin ovdâmerkkân kommentistmáin äigikyevdilis kaavaid adai uáinimnáál leijee kaavahammiittâsâid já kaavaiävtuttâsâid. Uásálistem já uáivil muštâlem kannat tállân kaavahaavâ aalgâst!

Vyeimist orroo kaavaid kaavamiärádâsâidiskuin kaavnah Aanaar kieldâ kárttápalvâlusâst.
Äššigâspalvâlem čujottâsâst kaavoitus@inari.fi

 Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
 etunimi.sukunimi@inari.fi

Print icon print page
share page: