Lápmásiidbálvalusat

 

 
Lápmásiidbálvalusaid dárkkuhussan lea ovddidit lápmásiid nu iešráđálaš ceavzima go vejolaš beaivválaš doaimmain. Figgojuvvo, ahte bálvalusaid vehkiin geahpeduvvojit maiddái hehttehusat ja eastagat, mat bohtet lámisvuođas. Lápmásat galget beassat eallit, doaibmat ja buđaldit eará olbmuiguin dásseveardásažžan ja oassálastit bargui, studeremii dahje eará servodatdoibmii.
Lápmásiidbálvalanlágas dárkkuhuvvon bálvalusaid ja doarjjadoaimmaid lea vejolaš ohcat, juos lámisolbmos leat lámisvuođa dahje buohcuvuođa dihte jotkkolaččat (dábálaččat uhcimustá jagi áigge) erenomáš váttisvuođat birget dábálaš eallima doaimmain. ¨
Lápmásiidbálvalusain eai leat ahkeráját iige mihkkige lápmásiidjoavku leat gokčojuvvon lága heiveheami olggobeallái. Vuoigatvuohta bálvalusaide lea gitta lámisvuođa dásis. Lámisvuohta meroštallo lápmásiidbálvalanásahusas guđege bálvalusa ja doarjjadoaimma oasil.
Ohcanskoviid, mat dárbbašuvvojit doarjagiidda, oažžu sosiáladoaimmahaga kansliijas. Uksačujuhus lea Piiskuntie 2, 99800 Avvil. Telefon sosiáladoaimmahaga kansliijai lea 040-534 3924.
 
 
Vistti nuppástusbarggut
Doarjaga vistti nuppástusbargguide sáhttet ohcat lossadit lápmásat, geaidda lihkadeapmi ja iešráđálašvuohta fásta visttis dagahit lámisvuođa dahje buohcuvuođa dihte erenomáš váttisvuođaid. Nuppástusbargguin dán oktavuođas dárkkuhuvvojit lámisvuođa gáibidan vealtameahttun nuppástusbarggut lámisolbmo visttis ja dasttán dan lagašbirrasis. Vealtameahttun nuppástusbarggut leat áššehassii nuvttá. Nuppástusbargguid árvvoštallamis geavahuvvo veahkkin ee. dearvvasvuođaguovddáža fysioterapevttaid máhttin. Nuppástusbarggut, mat buhttejuvvojit, leat ee. uvssaid govddideapmi, rámppaid ráhkadeapmi, šielmmáid eret váldin ja wc- ja basadanlanjaid nuppástusbarggut.  
Vistái gullevaš biergasat ja rusttegat
 
Lápmásiidbálvalanlága mielde gielda galgá buhttet lossadit lámisolbmui lámisvuođa dahje buohcuvuođa dáfus vealtameahttun vistái gullevaš biergasiid ja rusttegiid govttolaš goluid. Biergasat ja rusttegat, mat buhttejuvvojit, leat ee. loktenbiergasat ja alárbmarusttegat.
 
 
 
Persovnnalaš veahkki
Ekonomalaš doarjja persovnnalaš veahkeheaddji bálkáheapmái lea dárkkuhuvvon dakkár lámisolbmui, gii dárbbaša valjis nuppi olbmo veahki beaivválaš doaimmain. Lámisolmmoš bálkáha ieš veahkeheaddji ja doaibmá bargoaddin. Anára gielddas buhtadus čujuhuvvo ovdasajis daid lossadit lámisolbmuide, geain lea vuoigatvuohta bálvalanássamii ja geain livččii molssaeaktun eallin bálvalandálus dahje lágádusas.  
 
Sáhttobálvalusat
Olbmos lea vuoigatvuohta oažžut lápmásiidbálvalanlágas dárkkuhuvvon sáhttobálvalusa, juos sus leat guhkálaččat erenomáš váttisvuođat lihkadeamis ja son ii lámisvuođa dahje buohcuvuođa dihte sáhte geavahit almmolaš joavkojohtolaga almmá govttohis stuorra váttisvuođaid haga. Mátkkiid sáhttá mieđihit dárbbu mielde barggus johtimii, studeremii, áššiid dikšumii, virkkosmahttimii ja servodatlaš oassálastimii. Sáhttobálvalusain áššehassii máksinláhkai báhcá mátkki iežasvástuoassi. 

Sáhttobálvalusa ii oaččo geavahit dakkár doaktárisfitnama ja dearvvasvuođafuolahusa mátkkiide, maidda sáhttá oažžut ÁEL buhtadusa. Áššehasas sáhttá maiddái leat vuoigatvuohta áššiiddikšunveahkkái sosiálafuolahuslága vuođul, geahča Boarrásiidbargu – Doarjjabálvalusat – Áššiiddikšunbálvalus. Lassidieđut bálvalusjođiheaddji tel. 040-779 2861.
 
Bálvalanássan
Gielda galgá ordnet bálvalanássama lossadit lámisolbmui, gii dárbbaša lámisvuođa dahje buohcuvuođa dihte nuppi olbmo veahki beaivválaš doaimmain ceavzimis jotkkolaččat, birra jándora dahje muđui erenomáš valjis. Vistti lassin ássi sáhttá dárbbašit iešguđetlágan individuálalaš bálvalusaid ássama doarjjan nugo ruokto- ja borramušbálvalusa. Bálvalanássama sáhttá ordnet bálvalandáluin, muhto maiddái ruoktot áššálaš doarjjabálvalusaid vehkiin, omd. ruoktobálvalusa, oapmahašdikšundoarjaga ja persovnnalaš veahkeheaddji vehkiin.  
 
 
Bálvalanplána
Lámisolbmui sáhttá ráhkadit bálvalanplána. Plána ráhkadeapmi lea vuođustallon dallego ovttaskas doarjjadoaibma dahje bálvalus ii leat doarvái. Bálvalanplána vuođul fitnašuvvá áddejupmi áššehasa ja su bearraša eallindilis, dárbbuin ja oaiviliin ja maiddái ožžojuvvo oppalašáddejupmi sierra doaibmiid bálvalusain ja bálvalanvejolašvuođain. Bálvalanplána ráhkada lápmásiidbálvalusaid sosiálabargi ovttas áššehasain ja su bearrašiin.
Plána sáhttá ráhkadit ovttas eará bálvalanoassebeliiguin dahje dasa sáhttá laktit dieđuid jo ráhkaduvvon eará plánain (veajuiduhttinplána, ruoktodikšuma bálvalanplána, ÁEL:a doarjjadoaimmat jna). Plána dárkkistuvvo dárbbu mielde.
 
Biergasat ja mášenat, mat dárbbašuvvojit beaivválaš doaimmain ceavzimis
Lámisolbmos lea vejolašvuohta oažžut buhtadusa dakkár mášeniid ja rusttegiid skáhppongoluide, maid son dárbbaša lámisvuođa dahje buohcuvuođa dihte lihkadeamis, gulahallamis dahje persovnnalaš beaivválaš ceavzimis ruovttus dahje asttuáigge doaimmain. Doarjaga sáhttá mieđihit earái go medisiinnalaš veajuiduhttimii gullevaš veahkkeneavvuide. Buhtadusat mášeniin ja rusttegiin leat vihkkehallanvuložat. Buhtadus lea dábálaččat bealli skáhpponhattis. Gielda sáhttá maiddái addit dárbbašlaš mášena dahje rusttega lámisolbmo atnui almmá buhtadusa haga.  
 
 
Vuogáiduvvanválbmen
Vuogáiduvvanválbmema dárkkuhussan lea lámisolbmo doaibmannávcca ovddideapmi sihke su ja su bearraša doarjun. Vuogáiduvvanválbmen lágiduvvo váldooasis iešguđetlágan kurssaid hámis ee. ÁEL:a ja servviid doaimmas. Vuogáiduvvanválbmen lea lápmásiidbálvalanlága mielde vihkkehallanvuloš.
 
 
Tulkabálvalusat
 
 
 
 
Badjelmearálaš sierrabiebmogolut
Olbmui sáhttá buhttet lámisvuođa dahje buohcuvuođa gáibidan, guhkálaččat ja fásta dárbbašuvvon sierrabiebmobuktagiin ja sierraborramušain boahtán badjelmearálaš goluid. Buhtadus lea čadnon mearreruhtii.
 
Badjelmearálaš bivttastangolut
Olbmui sáhttá buhttet badjelmearálaš bivttastangoluid, mat bohtet lámisvuođa dahje buohcuvuođa dagahan biktasiid dábálaš stuorát golaheamis dahje das, ahte olmmoš ii lámisvuođa dihte sáhte geavahit biktasiid dahje gápmagiid, maid sáhttá oastit gárvvisin. Buhtadus lea vihkkehallanvuloš.  
 
Iežas guovllu sosiálabargái várrejuvvo áigi ovddalgihtii telefonáiggis 12.30 – 13.30 tel. 016 687 274.
 
Liŋkkat
Print icon print page
share page: