Pi´rǧǧeemtuärjjõõzz ooccmõš
Tuärjjõõzz mie´rtumuš
Tu´mmstõk da mä´hssmõš
Muutâsooccmõš
Blaaŋk

 

Pi´rǧǧeemtuärjjõs lij mõõnnisâjjsaž persoon le´be piârri vääžnai staanni ouddõs. Pi´rǧǧeemtuärjjõs lij jurddum nåkam vue´jjid, ko´st jee´res puåđ le´be vää´r jiâ ri´jtte takai jie´llemkuulid. Pi´rǧǧeemtuärjjõõzz miõttmõš vuâđđââvv Läkka pi´rǧǧeemtuärjjõõzzâst sekä Inarin sosiaali-ja terveyslautakunnan vahvistamaan toimeentulotuen soveltamisohjeisiin.

 

Te´l ko pi´rǧǧeemtuärjjõs lij mõõnnisâjjsaž tuärjjõs, lij oocci õõlǥtemvuõtt ooccâd tõid sosialstaanouddõõzzid koid su´st lij vuõiggâdvuõtt, mâ´te tuâite´mvuõđstaan, mättjemtuärjjõõzz, jeältõkouddõõzzid le´be jälstemtuärjjõõzz. tel´ko vuõss’sâjjsaž ouddõõzzi vuäǯǯmõš mâŋŋan vuei´tet pi´rǧǧeemtuärjjõõzz miõttâd ouddõõzz vuâstta mååustpe´rrjumuužžin.

Pi´rǧǧeemtuärjjõs šâdd vuâđđ-, tiuddeei- da staanni pi´rǧǧeemtuärjjõõzzâst.

 

Pi´rǧǧeemtuärjjõõzz ooccmõš

 

Pi´rǧǧeemtuärjjõõzz ooccât ǩe´rjjlânji le´be ä´ššlaž ä´ššââtt jiõčč sosialkonttrest. Ooccâmblaaŋkid vuäǯǯ sosialkonttâr näärvempääi´ǩest da pravlee´nn’jast. te´l ko jiõk leäkku ä´ššääm ni kuä´ss sosialkonttrest le´be tu´st lij jie´llemvue´jjest šõddâm mii-ne spesialnallšem tarbb tuärjjõõzz ooccmõ´šše pi´rǧǧeemtuärjjõsaa´ššin, te´l lij tu´st šiõǥǥ va´rrjet äi´ǧǧ sosialtuâjjla årra. Sui´n vuäitak saaǥǥstõõllâd da ooccâd rä´tǩǩumuužžid jie´llemvue´jj pue´reem diõtt. Pi´rǧǧeemtuärjjõõzz ǩiõtt´tõõllâmäi´ǧǧ lij nu´tt 7 arggpei´vved. Jå´ttlââđak ooccmõõžž ǩiõtt´tõõllmõõžž tuåimtee´l ooccmõõžž da õhttõõzzid puåttjin da pi´rǧǧeemtuärjjõ´sse vuõiggõttum kuulin ooccmõõzz mie´ldd. Lij vääžnai kue´đđed ooccmoš ǩiõtt’tõõllâm diõtt sosiakonttra tõn mannu äi´ǧǧen, koon männ’ja tuärjjõõzz ooccak. Hå´t ǩiessmänn’ja tuärjjõõzz vuäitt ooccâd 1.6.-30.6. kõskksaž äi´ǧǧen.

Seeid a´lǧǧe

 

Tuärjjõõzz mie´rtumuš

 

Pi´rǧǧeemtuärjjõs la´sǩǩeet ka´lndarmannust, leša jee´rab määi´n diõtt vuäitak tuärjjõõzz ooccâd määnpââi kuu´ǩǩab äigga le´be äiggsab äigga. Vuõiggâdvuõtt pi´rǧǧeemtuärjjõ´sse da tue´rjjeemmie´rr čiõlǥtet sosialkonttrest tuejjee´l ouddlaaskâlm, ko´st vää´ldet lokku oocci piârri ââ´nnem puåtti da vää´r da ǩie´ppee´l tõin pi´rǧǧeemtuärjjõ´sse vuõiggâ´ttem kuul da vuâđđvuä´zz. Tõin kuâđđjam mie´rr čuä´jat miõttâmnallšem pi´rǧǧeemtuärjjõ´sse kuulli meä´r.

Toimeentulotukilaskuri

Tu´mmstõk da mä´hssmõš

 

Pi´rǧǧeemtuärjjõõzzâst tue´jjeed pâi ǩe´rjjlaž tu´mmstõk da tõt vuõltteet ä´ššli´žže påå´št pääi´ǩ le´be uu´det ä´ššeem poodd. Miõttum pi´rǧǧeemtuärjjõs määu´set ooccja baŋkktiil le´be ââ´net ä´ššlain suåppum ä´ššla čuä´jtem laaski mie´ldd.

 

Muuttâsooccmõš

Te´l ko ä´ššlaž lij tu´mmstõ´ǩǩe obbšurr son vuäitt ooccâd tõõzz muuttâs mie´rräi´ǧǧen sosial- da tiõrvâsvuõttlu´vddkåå´ddest. Tu´mmstõõǥǥ õhttõssân lij pâi muuttâsooccamvuä´pstõs. Ä´ššlast lij vuäittmõš še teâđtõõllâd tu´mmstõõǥǥi vuâđaid vuõi´ǧǧâst ouddõsǩiõtt’tõõlljest le´be sosialtuâjjlast ouddâl muuttâsooccmõõžž da raukkâd tu´mmstõõǥǥ teevvmõõžž.

 

Määŋgstem blaaŋk

Vuä´ppõs pi´rǧǧeemtuärjjõõzz ooccja
Pi´rǧǧeemtuärjjõõzzooccmõš
Mätt´tõõtti täälpeä´l tue´rjjumuš
Dååma jälsteei täälpeä´l tue´rjjumuš

 

Print icon print page
share page: