Peänechuõll

Peäncin juuʹrdet veeiʹn, narkotiikk-kuânid, tiõttum talkksi âânnmõõžž leʹbe sieʹǩǩâânnmõõžž (talkkâz da veiʹnn).

Aanar kååʹddest peänca kuõskki hååid, tuärjjõõzz, vuäʹppõõzz da vuäʹpstõõzz vuäitt viǯǯâd
tiõrvâsvuõttkõõskõõzz dåhttrest, miõlltiõrvâsvuõtt- da piârvuäʹpstempääiʹǩest, sosialkonttrest da
sieʹbrrkååʹddest. Sosialkonttrest sosaltuâjjlain peänecaaʹššid ǩiõtt’tõõlât täujja piʹrǧǧeemtuärjjõs-,vuõrâsoummisosialtuâi da päärnaisuõʹjjeem poodd.

 

Teʹl ko taarbšak vieʹǩǩ akuutiist juukkâm loopptem diõtt, vuäitak occõõttâd pueʹtǩǩeemhoiddu.
Pueʹtǩǩeemhååid uuʹdet jiõčč ääʹššest Aanar kååʹdd tiõrvâsvuõttkõõskõõzzâst.

Kuuʹǩǩab äiggsaž strooiteʹltõrǥsmâʹttemperioođâst ǩiõččlõõđât oocci veiʹnnâânnmõõžž
pueʹtǩǩumuʹšše, veeiʹnest šõddi hääiʹtai ǩeäʹppeem di persoon da piârri jieʹllemvueʹjj
čiõlǥtumuʹšše. Strooiteʹltõrǥsmõʹšše taarbšet mäʹhss’čõnnõõttmõš, koon meâtt
tiõrvâsvuõttkõõskõõzz jååʹđteei dåhttar/ jiiʹjjes vuuʹd dåhttar. Väʹlddveârlânji mäʹhss’čõnnõõttmõšlij miõttum Sääʹmjânnam Peäneckliniʹǩǩe. Tõrǥsmâʹttemperiood jiõččkuâddõsvuässõʹsse vuäittooccâd piʹrǧǧeemtuärjjõõzz.

 

Âʹvvel Peiʹvvkõõskõs tuåimai vuõssaarǥâst nelljdpeivva čiâss 9.00 –13.00. Peiʹvvkõõskõs lij
kaaunõõttâm- da saaǥǥstõõllâmpäiʹǩǩ, koʹst tuåimmje kueʹhtt vuõiʹǧǧeeja da tåʹben lij vuäittmõš
poorrâd veär uʹcc koʹrvvõõzz vuâstta.

 

Kååʹddest liâ muånn peänectuärjjõspõrttâd. Våurrsuåppmõš tuejjeet jälstemtuåimin. Aanar kååʹddest tuåimmai AA-äʹrttel, kååʹtt iʹlmmad kaaunõõttmõõžžid jm. pääiklažlõõstest Inarilaisest.

 

Âʹvvel Peiʹvvkõõskõs VALKAMA, Petsamontie 5
äävai vu-ne čiâss 9.00 – 13.00

040 186 4292

Liiŋk:

www.paihdelinkki.fi
www.finlex.fi
www.lapinpaihdepalvelut.fi
www.aa.fi
www.myllyhoito.fi
www.sininauhaliitto.fi
www.minnesota-hoito.fi

www.avominne.fi

 

 

Print icon print page
share page: