Peänechuõll

Peäncin juu´rdet veei´n, narkotiikk-kuânid, tiõttum talkksi âânnmõõžž le´be sie´ǩǩâânnmõõžž(talkkâz da vei´nn).

Aanar kåå´ddest peänca kuõskki hååid, tuärjjõõzz, vuä´ppõõzz da vuä´pstõõzz vuäitt viǯǯâd
tiõrvâsvuõttkõõskõõzz dåhttrest, miõlltiõrvâsvuõtt- da piârvuä´pstempääi´ǩest, sosialkonttrest da
sie´brrkåå´ddest. Sosialkonttrest sosaltuâjjlain peänecaa´ššid ǩiõtt’tõõlât täujja pi´rǧǧeemtuärjjõs-,vuõrâsoummisosialtuâi da päärnaisuõ´jjeem poodd.

 

Te´l ko taarbšak vie´ǩǩ akuutiist juukkâm loopptem diõtt, vuäitak occõõttâd pue´tǩǩeemhoiddu.
Pue´tǩǩeemhååid uu´det jiõčč ää´ššest Aanar kåå´dd tiõrvâsvuõttkõõskõõzzâst.

Kuu´ǩǩab äiggsaž strooite´ltõrǥsmâ´ttemperioođâst ǩiõččlõõđât oocci vei´nnâânnmõõžž
pue´tǩǩumu´šše, veei´nest šõddi hääi´tai ǩeä´ppeem di persoon da piârri jie´llemvue´jj
čiõlǥtumu´šše. Strooite´ltõrǥsmõ´šše taarbšet mä´hss’čõnnõõttmõš, koon meâtt
tiõrvâsvuõttkõõskõõzz jåå´đteei dåhttar/ jii´jjes vuu´d dåhttar. Vä´lddveârlânji mä´hss’čõnnõõttmõšlij miõttum Sää´mjânnam Peänecklini´ǩǩe. Tõrǥsmâ´ttemperiood jiõččkuâddõsvuässõ´sse vuäittooccâd pi´rǧǧeemtuärjjõõzz.

 

´vvel Pei´vvkõõskõs tuåimai vuõssaarǥâst torstaihin čiâss 9.00 –13.00. Pei´vvkõõskõs lij
kaaunõõttâm- da saaǥǥstõõllâmpäi´ǩǩ, ko´st tuåimmje kue´htt vuõi´ǧǧeeja da tå´ben lij vuäittmõš
poorrâd veär u´cc ko´rvvõõzz vuâstta.

 

Kåå´ddest liâ muånn peänectuärjjõspõrttâd. Våurrsuåppmõš tuejjeet jälstemtuåimin.Aanar kåå´ddest tuåimmai AA-ä´rttel, kåå´tt i´lmmad kaaunõõttmõõžžid jm. pääiklažlõõstest Inarilaisest.

 

Ivalon Päiväkeskus VALKAMA Petsamontie 5
äävai vu-torstai čiâss 9.00 – 13.00

040 186 4292

Liiŋk:

www.paihdelinkki.fi
www.finlex.fi
www.lapinpaihdepalvelut.fi
www.aa.fi
www.myllyhoito.fi
www.sininauhaliitto.fi
www.minnesota-hoito.fi

www.avominne.fi