Lää´meskääzzkõõzz

Jälstempõõrt muuttâstuâi
Jälstempõ´rtte kuulli niâvv da aparaatt
Persoonlaž vie´ǩǩteeja
Persoonlaž veä´ǩǩ
Jåå´đtemkääzzkõõzz
Kääzzkõsjälstumuš
Kääzzkõsplaan
Juõ´ǩǩpeivvsa tuåimmjem pi´rǧǧumuužžâst taarbšemnallšem niâvv da mašina
Šiõttâmvuõiǥstâ´ttmõš
Tulkk'kääzzkõõzz
Pâ´jjelmie´rrsaž spesialpoorrâmkuul
Pâ´jjelmie´rrsaž piiutâskuul
Sosiaalaž tuärjjõs da pi´rǧǧeemvuõtt
Liiŋk

 

Lää´meskääzzkõõzzi jurddân lij ooudâsviikkâd vâkksi vuei´ttmõõžži mie´ldd jiõččtuåimmlaž pi´rǧǧumuužž juõ´ǩǩpeivvsaž tuejjumuužžin. Kääzzkõõzzivui´m ǩiõččlõõđât jaukkeed še vâkkasvuõđâst šõddâm hääitaid da cõgldõõzzid. Vâkksin âlgg vuäǯǯad jie´lled, tuåimmjed da staarjõõttâd jee´res oummivui´m tää´ssärvvse´ld da vuässõõttâd tuõjju, mätt´tõõttmõ´šše le´be jee´res õhttsažkåå´dlaž tuåimmjumu´šše.

Lää´meskääzzkõslää´jj mie´lddsa kääzzkõõzzid da tuärjjõstuåimid lij vuäittmõš ooccâd, te´l ko vââ´ǩǩõõvvâm le´be puõccâm määi´nest šâ´dde lee´d ku´ǩesäiggsa (tääu´jmõsân pirree´jj)

spesialnallšem vaiggâdvuõđ pi´rǧǧeed takainallšem jie´llem tuåimmjumuužžin.

Lää´meskääzzkõõzzin jiâ leäkku ââ´ǩǩraai jiâ-ǥa ni kook lää´mesä´rttel leäkku kuõđđum lää´jjsuåvvtumuužž åålgbeälla. Vuõiggâdvuõtt kääzzkõõzzid ǩiõččât lää´mesvuõđ mie´ldd. Lää´mesvuõtt mie´rtõõlât lää´meskääzzkâ´sttemasetõõzzâst juõ´ǩǩ kääzzkõõzz tuärjjõstuåim beä´lnn.

 

Veä´ǩǩvuõ´tte taarbšeemnallšem ooccâmblaaŋkid vuäǯǯ sosialkonttâr pravlee´nn’jast. Jåå´ttemaddrõs lij Piiskuntie 2, 99800 ´vvel. Te´lfonnââmar sosialkonttâr pravlee´nn’ja lij 016-687 274, 040-534 3924.

Jälstempõõrt muuttâstuâi

 

Tuärjjõõzz jälstempõõrt muuttâstuâjaid vuei´tte ooccâd tiuddvâkksaž persoon, koid liikkumuš da jiõččtuåimmjemvuõtt põõššinallšem jälstempõõrtâst rääjj vââ´ǩǩõõvvâm le´be puõccâm diõtt spesialnallšem vaiggâdvuõđid. Muuttâstuâjain tän õhttvuõđâst juu´rdtet vââ´ǩǩõõvvâm õõlǥtem vääžnmõs muuttâstuâjaid vâkkas jälstempõõrtâst da tõn vääžnmõs jälstempirrõõzzâst. Vääžnmõs muuttâstuâi liâ ä´ššlaid däära. Muuttâstuâjai ärvvtõõllmõõžžâst ââ´net veä´ǩǩen jm. tiõrvâsvuõttkõõskõõzz fysioterapeeut silttumuužž. Ko´rvveemnallšem muuttâstuâi liâ jm. uusi kobddeem tuâjj, vie´lttjåå´ttemõõlââž raajjmõš, kõddsi meädda välddmõš di wc- da põõzzâttâmpaai´ǩi muuttâstuâi.

 

Jälstempõ´rtte kuulli niâvv da aparaatt

Lää´meskääzzkõslää´jj mie´ldd kå´dd âlgg ko´rvveed tiuddvâkksaž persoo´ne vââ´ǩǩõõvvâm le´be puõccâm diõtt vääžnmõs jälstempõ´rtte kuulli niâvvai da aparaattji ri´jttjemnalla ko´rvvuum kuulid. Ko´rvveem aparaatt da niâvv liâ jm. kaggâmaparaatt da ciâ´reemaparaatt.

 

Persoonlaž veä´ǩǩ

Ekonomiilaž tuärjjõs persoonlaž veä´ǩǩteeja pa´lǩǩeem diõtt lij jurddum nåkam vâkksaž persoo´ne, kåå´tt taarbâš jiânnai nuu´bb oummu vie´ǩǩ juõ´ǩǩpeivvsaž pi´rǧǧeem diõtt. Vâkksaž persoon pa´lǩǩad jiõčč veä´ǩǩteejes da tuåimmai tuâjju´vddjen. Aanar kåå´ddest ko´rvvõs tillõõvât vuõs’sâjjsânji tõid tiuddvâkksaid, ǩeäin lij vuõggâdvuõtt kääzzkõsjälstumu´šše da ǩeäin le´čči vaajtõsmäi´nnen jeällmõš kääzzkâ´sttempõõrtâst le´be strooite´l beä´ln.

 

Jåå´đtemkääzzkõõzz

Persoonâst lij vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad lää´meskääzzkõslää´jj mie´lddsa jåå´đtemkääzzkõõzz, te´l ko su´st liâ ku´ǩesäiggsânji spesialnallšem vaiggâdvuõđ jåå´ttem beä´lest da le´be son ij vââ´jjes le´be puõccâm diõtt vuei´t ââ´nned takai jåå´ttemtrafiikkniâvvaid. Maa´tǩid vuei´tet miõttâd taarb mie´ldd tuâjast jåå´ttem, mätt’tõõttâm, ä´ššeem, virkkõõvvâm da õhttsažkåå´ddla vuässõõttmõ´šše. Jåå´đtemkääzzkõõzzin ä´ššla mä´hssem beälla kuâđđai mää´tǩ jiõččkuâddõs.

Jåå´đtemkääzzkõõzzid ij vuäǯǯ ââ´nned nåkam dåhttar å´rnn jååttmõõžži da tiõrvâsvuõđhuõl maa´tǩid, koid vuäitt vuäǯǯad Kela ko´rvvõssân. Ä´ššlast vuäitt lee´d še vuõiggâdvuõtt ä´ššeemveä´ǩǩvuõ´tte sosialhuõll'lää´jj vuâđain, ǩiičč Puärrsituâjj – Tuärjjõskääzzkõõzz – Ä´ššeemkääzzkõs. Lââ´ssteâđaid kääzzkõsjåå´đteei Martta Peltosest, te´lf. 040-779 2861.

 

Kääzzkõsjälstumuš

 

Kå´dd âlgg riâššâd kääzzkõsjälstumuužž tiuddvâkksaž persoo´ne, kåå´tt taarbaš vââ´jjes le´be puõccâm diõtt nuu´bb persoon vie´ǩǩ juõ´ǩǩpeivvsaž tuåimmjumuužži pi´rǧǧumuužžâst juätkkjemnallšee´l, suutki pirr jee´res äi´ǧǧen le´be mudoi eža jiânnai. Jälstem lââ´ssen ä´ššlaž vuäitt taarbšed jee´resnallšem privat kääzzkõõzzid jälstumuužžes tuärjjõssân mâ´te domm- da veärrkääzzkõs. Kääzzkõsjälstumuš vuei´tet riâššâd kääzzkâ´sttempõõrtin, leša še domoi ri´jttjemnallšem tuärjjõskääzzkõõzzi vie´ǩǩin, hå´t dommkääzzkõõzz, ruåđihåiddtuärjjõõzz da persoonlaž veä´ǩǩteeja vie´ǩǩin.

 

Kääzzkõsplaan

Vâkksaž persoo´ne vuei´tet raajjâd kääzzkõsplaan. Plaan raajjmõš lij vuâđđan te´l ko privatnallšem tuärjjõstuåimm le´be kääzzkõs i´llakku ri´tjttjeei. Kääzzkõsplaan vuâđain vuäǯǯat fi´ttjõs ä´ššla da suu piârrjes jie´llemvue´jjest, taarbin da jurddjin di vuäǯǯat õhttnašfi´ttjõs jee´res kruugi kääzzkõõzzin da kääzzkõsvuäittmõõžžin. Kääzzkõsplaan rääjj lää´meskääzzkõõzzi sosialtuâjjlaž õõutsââ´jest ä´ššla da suu piârrjin.

Plaan vuei´tet raajjâd õõutsââ´jest jee´res kääzzkâ´sttemkruugivui´m le´be tõõzz vuei´tet õhtteed teâđaid da rajjum jee´res plaanin (tõrǥsmâ´ttemplaan, dommhååid kääzzkâ´sttemplaan, Kela tuärjjõstuåim dno). Plaan ta´rǩǩeet taarb mie´ldd.

 

Juõ´ǩǩpeivvsa tuåimmjem pi´rǧǧumuužžâst taarbšemnallšem niâvv, mašina da aparaatt

Vâkksaž persoonâst lij vuäittmõš vuäǯǯad ko´rvvõs nåkam mašinai da aparaattji ha´ŋǩǩeemkuulin, koid son taarbâš vââ´jj le´be puõccâm diõtt liikkeem, sakkeem le´be persoonlaž juõ´ǩǩpeivvsaž pi´rǧǧumuužžâst dååma le´be luõvâsääi´j tuåimin. Tuärjjõõzz vuei´tet miõttâd še jee´res

tälkkamnallšen tõrǥsmõ´sse kuulli veä´ǩǩniâvvain. Ko´rvvõõzz mašinain da aparaattjin liâ tu´mmjem mie´lddsa. Ko´rvvõs lij tääu´jben ha´ŋǩǩeemhââ´ddest pie´ll. Kå´dd vuäitt u´vdded taarbšemnallšem mašina le´be aparaatt vâkksaž persoon âânnmõ´šše däära.

 

Šiõttâmvuõiǥstâ´ttmõš

Šiõttâmvuõiǥstâ´ttmõõžž täävtõssân lij vâkksaž persoon tuåimmjemooddi ooudâsviikmõš di suu da suu piârrjes staanmõš. Šiõttâmvuõiǥstâ´ttmõõžž riâžžât vä´lddää´ššest jee´resnallšem kuursi mie´ldd jm. Kela da organisaatiai tuåimest. Šiõttâmvuõiǥstâ´ttmõš lij lää´meskääzzkõslää´jj mie´ldd tu´mmjem mie´lddsaž.

 

Tulkk'kääzzkõõzz

www.kela.fi

 

Pâ´jjelmie´rrsaž spesialpoorrâmkuul

Persoo´ne vuei´tet ko´rvveed vââ´jj le´be puõccâm peä´lest õõlǥtum, ku´ǩesäiggsânji da põõššinalla taarbšemnallšem spesialporrmõšvaalmštõõzzin da spesialpoorrâmvue´jjin šõddi pâ´jjelmie´rrsaž kuulid. Ko´rvvõs lij mie´rrteägga čõõntemnallšem.

 

Pâ´jjelmie´rrsaž piiutâskuul

Persoo´ne vuei´tet ko´rvveed pâ´jjelmie´rrsaž piitâskuulid, kook liâ šõddâm vââ´jj le´be puõccmõõžž diõtt pihttsi takai šuurab ânn´jem le´be tõ´st, što person ij vââ´jjes diõtt vuei´tt ââ´nned valmmša vuästtemnallšem pihttsid le´be kämmid. Ko´rvvõs lij tu´mmjem mie´lddsaž.

Seeid a´lǧǧe

Jii´jjâs vuu´d sosialtuâjjla årra va´rrjet äi´ǧǧ ooudbeä´lnn te´lfonäi´ǧǧen 12.30 – 13.30 te´lf. 016 687 274.

 

Liiŋk

Kåå´dd lää´mesorganisaatiaid
Kela
Kynnys ry

 

Print icon print page
share page: