Lääʹmeskääzzkõõzz

Lääʹmeskääzzkõõzzi jurddân lij ooudâsviikkâd vâkksi vueiʹttmõõžži mieʹldd jiõččtuåimmlaž piʹrǧǧumuužž juõʹǩǩpeivvsaž tuejjumuužžin. Kääzzkõõzzivuiʹm ǩiõččlõõđât jaukkeed še vâkkasvuõđâst šõddâm hääitaid da cõgldõõzzid. Vâkksin âlgg vuäǯǯad jieʹlled, tuåimmjed da staarjõõttâd jeeʹres oummivuiʹm tääʹssärvvseʹld da vuässõõttâd tuõjju, mättʼtõõttmõʹšše leʹbe jeeʹres õhttsažkååʹdlaž tuåimmjumuʹšše.

Lääʹmeskääzzkõslääʹjj mieʹlddsa kääzzkõõzzid da tuärjjõstuåimid lij vuäittmõš ooccâd, teʹl ko vââʹǩǩõõvvâm leʹbe puõccâm määiʹnest šâʹdde leeʹd kuʹǩesäiggsa (tääuʹjmõsân pirreeʹjj) spesialnallšem vaiggâdvuõđ piʹrǧǧeed takainallšem jieʹllem tuåimmjumuužžin.

Lääʹmeskääzzkõõzzin jiâ leäkku ââʹǩǩraai jiâ-ǥa ni kook lääʹmesä´rttel leäkku kuõđđum lääʹjjsuåvvtumuužž åålgbeälla. Vuõiggâdvuõtt kääzzkõõzzid ǩiõččât lääʹmesvuõđ mieʹldd. Lääʹmesvuõtt mieʹrtõõlât lääʹmeskääzzkâʹsttemasetõõzzâst juõʹǩǩ kääzzkõõzz tuärjjõstuåim beäʹlnn.


Veäʹǩǩvuõʹtte taarbšeemnallšem ooccâmblaaŋkid vuäǯǯ sosialkonttâr pravleeʹnnʼjast. Jååʹttemaddrõs lij Piiskuntie 2, 99800 Âʹvvel. Teʹlfonnââmar sosialkonttra:  040-534 3924.

 

Jälstempõõrt muuttâstuâi

Tuärjjõõzz jälstempõõrt muuttâstuâjaid vueiʹtte ooccâd tiuddvâkksaž persoon, koid liikkumuš da jiõččtuåimmjemvuõtt põõššinallšem jälstempõõrtâst rääjj vââʹǩǩõõvvâm leʹbe puõccâm diõtt spesialnallšem vaiggâdvuõđid. Muuttâstuâjain tän õhttvuõđâst juuʹrdtet vââʹǩǩõõvvâm õõlǥtem vääžnmõs muuttâstuâjaid vâkkas jälstempõõrtâst da tõn vääžnmõs jälstempirrõõzzâst. Vääžnmõs muuttâstuâi liâ äʹššlaid däära. Muuttâstuâjai ärvvtõõllmõõžžâst ââʹnet veäʹǩǩen jm. tiõrvâsvuõttkõõskõõzz fysioterapeeut silttumuužž. Koʹrvveemnallšem muuttâstuâi liâ jm. uusi kobddeem tuâjj, vieʹlttjååʹttemõõlââž raajjmõš, kõddsi meädda välddmõš di wc- dapõõzzâttâmpaaiʹǩi muuttâstuâi.

 

Jälstempõʹrtte kuulli niâvv da aparaatt

Lääʹmeskääzzkõslääʹjj mieʹldd kåʹdd âlgg koʹrvveed tiuddvâkksaž persooʹne vââʹǩǩõõvvâm leʹbe puõccâm diõtt vääžnmõs jälstempõʹrtte kuulli niâvvai da aparaattji riʹjttjemnalla koʹrvvuum kuulid. Koʹrvveem aparaatt da niâvv liâ jm. kaggâmaparaatt da ciâʹreemaparaatt.

 

Persoonlaž veäʹǩǩ

Persoonâst lij vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad lääʹmeskääzzkõslääʹjj mieʹlddsa jååʹđtemkääzzkõõzz, teʹl ko suʹst liâ kuʹǩesäiggsânji spesialnallšem vaiggâdvuõđ jååʹttem beäʹlest da leʹbe son ij vââʹjjes leʹbe puõccâm diõtt vueiʹt ââʹnned takai jååʹttemtrafiikkniâvvaid. Maaʹtǩid vueiʹtet miõttâd taarb mieʹldd tuâjast jååʹttem, mätt’tõõttâm, äʹššeem, virkkõõvvâm da õhttsažkååʹddla vuässõõttmõʹšše.

 

Jååʹđtemkääzzkõõzzin äʹššla mäʹhssem beälla kuâđđai määʹtǩ jiõččkuâddõs.

Jååʹđtemkääzzkõõzzid ij vuäǯǯ ââʹnned nåkam dåhttar åʹrnn jååttmõõžži da tiõrvâsvuõđhuõlmaaʹtǩid, koid vuäitt vuäǯǯad Kela koʹrvvõssân. Äʹššlast vuäitt leeʹd še vuõiggâdvuõttäʹššeemveäʹǩǩvuõʹtte sosialhuõllʼlääʹjj vuâđain, ǩiičč Puärrsituâjj –

 

Tuärjjõskääzzkõõzz 

Äʹššeemkääzzkõs. Lââʹssteâđaid kääzzkõsjååʹđteei Riitta Sipola-Kellokummust, teʹl. 040-779 2861.

Kääzzkõsjälstummuš

Kåʹdd âlgg riâššâd kääzzkõsjälstummuužž tiuddvâkksaž persooʹne, ǩii taarbaš vââʹjjes leʹbe puõccâm diõtt nuuʹbb persoon vieʹǩǩ juõʹǩǩpeivvsaž tuåimmjumuužži piʹrǧǧumuužžâst juätkkjemnallšeeʹl, suutki pirr jeeʹres äiʹǧǧen leʹbe muđoi eža jiânnai. Jälstem lââʹssen äʹššlaž vuäitt taarbšed jeeʹresnallšem privat kääzzkõõzzid jälstummuužžes tuärjjõssân mâʹte domm- da veärrkääzzkõs. Kääzzkõsjälstummuš vueiʹtet riâššâd kääzzkâʹsttempõõrtin, leâša še domoi riʹjttjemnallšem tuärjjõskääzzkõõzzi vieʹǩǩin, håʹt dommkääzzkõõzz, ruåđihåiddtuärjjõõzz da persoonlaž veäʹǩǩteeja vieʹǩǩin.

 

Kääzzkõsplaan

Vâkksaž persooʹne vueiʹtet raajjâd kääzzkõsplaan. Plaan raajjmõš lij vuâđđan teʹl ko privatnallšem tuärjjõstuåimm leʹbe kääzzkõs iʹlla riʹtjttjeei. Kääzzkõsplaan vuâđain vuäǯǯat fiʹttjõs äʹššla da suu piârrjes jieʹllemvueʹjjest, taarbin da jurddjin di vuäǯǯat õhttnašfiʹttjõs jeeʹres kruug kääzzkõõzzin da kääzzkõsvuäittmõõžžin. Kääzzkõsplaan rääjj lääʹmeskääzzkõõzzi sosialtuâjjlaž õõutsââʹjest äʹššla da suu piârrjin.

Plaan vueiʹtet raajjâd õõutsââʹjest jeeʹres kääzzkâʹsttemkruugivuiʹm leʹbe tõõzz vueiʹtet õhtteed teâđaid da rajjum jeeʹres plaanin (tõrǥsmâʹttemplaan, dommhååid kääzzkâʹsttemplaan, Kela tuärjjõstuåim dno). Plaan taʹrǩǩeet taarb mieʹldd.

 

Juõʹǩǩpeivvsa tuåimmjem piʹrǧǧumuužžâst taarbšemnallšem niâvv, mašina da aparaatt.

Vâkksaž persoonâst lij vuäittmõš vuäǯǯad koʹrvvõs nåkam mašinai da aparaattji haʹŋǩǩeemkuulin, koid son taarbâš vââʹjj leʹbe puõccâm diõtt liikkeem, sakkeem leʹbe persoonlaž juõʹǩǩpeivvsaž piʹrǧǧumuužžâst dååma leʹbe luõvâsääiʹj tuåimin. Tuärjjõõzz vueiʹtet miõttâd še jeeʹres tälkkamnallšen tõrǥsmõʹsse kuulli veäʹǩǩniâvvain. Koʹrvvõõzz mašinain da aparaattjin liâtuʹmmjem mieʹlddsa. Koʹrvvõs lij tääuʹjben haʹŋǩǩeemhââʹddest pieʹll. Kåʹdd vuäitt uʹvdded taarbšemnallšem mašina leʹbe aparaatt vâkksaž persoon âânnmõʹšše däära.

 

Šiõttâmvuõiǥstâʹttmõš

Šiõttâmvuõiǥstâʹttmõõžž täävtõssân lij vâkksaž persoon tuåimmjemooddi ooudâsviikmõš di suu da suu piârrjes staanmõš. Šiõttâmvuõiǥstâʹttmõõžž riâžžât väʹlddääʹššest jeeʹresnallšem kuursi mieʹldd jm. Kela da organisaatiai tuåimest. Šiõttâmvuõiǥstâʹttmõš lij lääʹmeskääzzkõslääʹjj mieʹldd tuʹmmjem mieʹlddsaž.

 

Tulkk'kääzzkõõzz

www.kela.fi

 

Pâʹjjelmieʹrrsaž spesialpoorrâmkuul

Persooʹne vueiʹtet koʹrvveed vââʹjj leʹbe puõccâm peäʹlest õõlǥtum, kuʹǩesäiggsânji da põõššinalla taarbšemnallšem spesialporrmõšvaalmštõõzzin da spesialpoorrâmvueʹjjin šõddi pâʹjjelmieʹrrsaž kuulid. Koʹrvvõs lij mieʹrrteägga čõõntemnallšem.

 

Pâʹjjelmieʹrrsaž piiutâskuul

Persooʹne vueiʹtet koʹrvveed pâʹjjelmieʹrrsaž piiutâskuulid, kook liâ šõddâm vââʹjj leʹbe puõccmõõžž diõtt pihttsi takai šuurab ânnʹjem leʹbe tõʹst, što person ij vââʹjjes diõtt vueiʹtt ââʹnned valmmša vuästtemnallšem pihttsid leʹbe kämmid. Koʹrvvõs lij tuʹmmjem mieʹlddsaž. Jiiʹjjâs vuuʹd sosialtuâjjla årra vaʹrrjet äiʹǧǧ ooudbeäʹlnn teʹlfonäiʹǧǧen 12.30 – 13.30 te´l. 016 687 274.

 

Liiŋk

 

Kynnys ry
Kela

Print icon print page
share page: