Sosialtuâjj

 

Sosialkoontâr lij kåʹddveʹrǧǧpõõrt ǩeʹrjjpõõrt beällsaž suäjast, sizz mõõnnmõš jååʹttem uusâst.

Päärnaisueʹjjeem sosialtuâjjla da piârtuâjjla tuåimmpäiʹǩǩ lij addrõõzzâst METSÄTIE 5, 99800 ÂʹVVEL

Vuäʹpstõs da ääiʹjvaʹrrjumuužž sosialtuâjjlaid

Sosiakonttâr pravleeʹnn’ja teʹl. 016 687 274, 040 534 3924, lij äävai vu – pi čiâss. 9-15.

Teʹlfonäiʹǧǧ

Vuʹvddsosialtuâjjlai teʹlfonäiʹǧǧ lij vu – pi čiâss 12.30-13.30. Kontaktvuõđvälddmõõžž kååʹdd kuvddlõõzz pääiʹǩ, teʹl. 016 687 111

Päärnaisueʹjjeem sosialtuâjjla teʹlfonäiʹǧǧ lij vu – pi čiâss 9.00 - 10.00. Teʹl. 016 687 269 leʹbe 040 552 0681.

Sosialpei´vvrõõttmõš

Sosialpeiʹvvrõõttmõš vu – pi čiâss 8 - 16 teʹl. 040-3514150. Jeeʹres aaiʹjin (jeäʹǩǩääi da neäʹttellooppin) takai jieʹttnââmar 112.


SOSIALTUÂJJ

Print icon print page
share page: