Äʹššlažregisteeʹrid ruõkkâmnalla åårrai persoonteâđ da tõi ǩiõttʼtõõllmõš

Aanar kååʹdd sosiaal- da tiõrvâstååimast noorât kääzzkõõzz ouddâm diõtt taarbšallaš teâđaid äʹššlažregisteeʹrid. Äʹššlažregisteeʹri teâđ vuäiʹtte leeʹd põmmaiäʹššǩeeʹrj, ruõkkum liâdgglânji äʹššlažteâttriâššmõõžžid leʹbe jeeʹres vueʹjjest ouddmiârkkân rõntgenkaartin. Äʹššlažteâđ lie peittum, jie-ǥa tõid vueiʹt uʹvdded åålǥbeällsaid krååma äʹššla miâsttmõõžž, jõs teâđai ouddmõʹšše jie leäkku lääʹjjest meärtõllum jeäʹrab vuâđ.

Teâđ registeeʹrin, tõid ruõkkâmnalla åårrai teâđain da teâđai ââʹnnemjurddjest vuäǯǯveʹted tåimmpääiʹǩest, kååʹtt taʹrjjad kääzzkõssad.

Tuʹst lij äʹššliʹžžen vuõiggâdvuõtt täʹrǩsted jiõččad kuõskki teâđaid da õõlǥted miõlstad puästtad leʹbe kääzzkõõzz ouddam diõtt taarbteʹmes teâđ teevvmõõžž, tiuddmõõžž leʹbe jaukkmõõžž. Tääʹrǩab mõõntõõllmõšvuäʹppõõzz vuäǯǯveʹted tåimmpääiʹǩest, kååʹtt oudd kääzzkõssad.

Tät informaatio-õõlǥtõs vuâđđââvv persoonteâttlääʹjj 25 §:e.

Aanar kåʹdd

Sosiaal- da tiõrvâsvuõttluʹvddkåʹdd

Blaaŋk (lääʹddǩiõʹlle):

Potilastietojen tarkastuspyyntö

 

Print icon print page
share page: