Strooiʹtelhuâll da jälstemkääzzkõõzz

Puõccisââʹjj, Sairaalantie 15, Âʹvvel

Ko soiʹttjak puõccja, raaukât ââʹnned vuõigg nââmrid, kook lie vuäǯǯamnalla puõccisââʹjest. Vuõigg nââmrid ââʹnet čiâss 21 räjja. Juâǥǥaspiisrest vaʹrrjet teʹlfonääiʹjid juâǥǥasdåhttra. Dåhttar vuõlttad puõccjid puõccisâjja juʹn-a kååccmõõžžâst leʹbe ouddǩiõttsaž suåppmõõžž mieʹldd. Roodnairuåđin lij vuäittmõš vuässõõttâd hoiddu da taarb mieʹldd insted tiõrvâsvuõttkõõskõõzzâst. Tuäivvap, što nuʹbb puärrsin lij päʹrnnpuõcci mieʹldd puõccisââʹjest. Puõcci vuäitt puʹhtted mieʹldes jiijjâs persoonlaž täʹvvrid, mâʹte hygienianeävvaid, da ââʹnned jiijjâs pihttsid, ko lij puõccisââʹjest. Jiijjâs taalkâsreseeʹptid di persoonlaž talkksid âlgg väʹldded mieʹldd puõccisââʹjest jälstempâjja.

Teâđstõõllmõõžž:
Juâǥǥashoiʹddjeei, teʹl. 0400 437 015
Puõccisââʹj hoiʹddjeei, teʹl. 040 770 9186 leʹbe 040 756 6586
Juâǥǥaspiisar, teʹl. 0400 501 684


Kääzzkâʹsttemdomm Männikkö, Männiköntie 4, Âʹvvel

Kääzzkâʹsttemdomm Männikkö lij viõusuum kääzzkõsjälstummuž juâǥǥas. Kääzzkâʹsttemdomm âânn seʹst nellj juâkkaz, kook lie Hilla, Puolukka, Kaarnikka di Mustikka. Õhttsiʹžže toʹben lie 58 jälsteeipäiʹǩǩed. Aassi vuäǯǯa pirrsutkksaž håiddkääzzkõõzz lââʹssen porrmõškääzzkõõzzid di tuärjjkääzzkõõzzid.

Teâđstõõllmõõžž:
Strooiʹtelhååid jååʹđteei, teʹl. 040 622 7744
Vaʹstteei puõccihoiʹddjeei, teʹl. 040 652 6838


Attendo Aurora hoiʹddjempõrtt, Rantapolku 1–3, Âʹvvel

Attendo Aurora hoiʹddjempõõrtâst lie 22 päiʹǩǩed. Tõt lij modeʹrnn viõusuum kääzzkõsjälstummuž hoiʹddjempõrtt, koʹst aassi mäʹšše.

Teâđstõõllmõõžž:
Hoiʹddjempõõrt jååʹđteei, teʹl. 044 494 3920


Hoiʹddjempõrtt Anna ja Aapeli, Mutamaantie 18, Âʹvvel

Anna ja Aapeli lij privatt hoiʹddjempõrtt, koʹst lie čiččâm jälsteeipäiʹǩǩed. Hoiʹddjempõrtt lij jurddum viõusuum kääzzkõsjälstummuž taarbšeei äʹššniiʹǩǩid. Aanar kååʹdd pääiʹǩ kääzzkõõzzid ooʒʒõõtti ooumže tuejjeet persoonlaž mäʹhssemčõnnõõttmõõžž kääzzkõs- leʹbe säursmâʹttempââʹjest.

Teâđstõõllmõõžž:
teʹl. 040 534 8881 leʹbe 050 414 6884


Šõddâmvâkksaž oummi kääzzkõõzz

Šõddâmvâkksaž oummi kääzzkõõzzivuiʹm juuʹrdet pukid tõid kääzzkõõzzid, koid puuʹtʼtet šõddâmvâkksaž ooumže, ko takai kääzzkõõzz jie leäkku riʹjttjeei.

Toiʹmmjemkõõskõs, Kaamostie 15, Âʹvvel

Toiʹmmjemkõõskõs lij äävai aarǥi väʹlddvuâkkõõzz mieʹldd čiâss 9–15. Toiʹmmjemkõõskõõzz reâugg- da peiʹvvtoiʹmmjummuž mieʹrren lij jäʹrjsted šõddâmvâkksaž oummid toiʹmmjummuž, koin tuärjjeet oummu toiʹmmjempâstlvažvuõđ. Toiʹmmjummuž määštrââʹstet tuärjjeed juõʹǩǩ oummu pueʹrrvââjjmõõžž, arggjieʹllem da vuässadvuõđ.

Teâđstõõllmõõžž:
Šõddâmvâkksaž oummi huâl ohjjeei, teʹl. 0400 729 806
Reâuggtoiʹmmjummuš teʹl. 040 589 3025 / 040 532 4881
Peiʹvvtoiʹmmjummuš, teʹl. 040 372 6971 da 040 325 8138


Joukkdomm Kaamosranta, Kaamostie 15 A, Âʹvvel

Kaamosranta lij šõddâmvâkksaž oummi joukkdomm, koʹst lie 10 vuåkrraazzâlm di õhtt luämmhåiddlõnnj. Kaamosrantast puuʹtʼtet viõusuum kääzzkõsjälstummuž.

Teâđstõõllmõõžž:
Šõddâmvâkksaž oummi huâl ohjjeei, teʹl. 0400 729 806
Joukkdomm Kaamosranta, teʹl. 0400 739 703

Print icon print page
share page: