Sosiaalkääzzkõõzz

Sosiaalkoontâr lij Âʹvvlest (Piiskuntie 2) kåʹddpõõrt vueʹllǩeeʹrdest, sizzjååʹttem väʹldduusâst. Ko puäđak sizz, jåårǥal čiʹǯspeälla, uus pââipeäʹlnn lååkk "Sosiaaltåimm".


Sosiaaltuâjj

Sosiaalkååccmõš vu–pi čiâss 8.00–16.00
040 351 4150

Sosiaalkååccmõš veʹrǧǧääiʹj åålǥpeäʹlnn
040 726 6965

Teʹlfonäiʹǧǧ

Sosiaaltååim koontârpiisar teʹl. 040 534 3924, vu–pi čiâss 9–15, Telefax sosiaaltuâjj 016 687 436

Sosiaaltuâjjla

vu–pi čiâss 9–10, jeeʹres ääiʹji tuâjjla jie leäkku poppâʹttemnalla

Sosiaaltuâj jååʹđteei Mirka Linna 040 582 6902, mirka.linna@inari.fi
Sosiaaltuâjjlaž 040 708 5802
Säursmõʹtti reâuggtoiʹmmjummuš 040 835 8025
Päärnaisuõjjlummuž piârtuâjjlaž 040 186 4349
Päärnaisuõjjlummuž sosiaaltuâjjlaž 040 186 4292
Päärnaivuåppi 040 844 5478
Piârtuâjjlaž 040 701 1218
Sosiaalohjjeei 0400 357 827
Sosiaalohjjeei, peäʹnectuâjj 040 355 9904
Reâuggvalmšteei 040 533 9821
Lääʹmeskääzzkõõzz sosiaaltuâjjlaž 040 703 1191


Sosiaalkååccmõš

Sosiaalkååccmõš vaʹsttad ǩirrsallaš sosiaalʼlaž vieʹǩǩ vuõʹjjid veʹrǧǧääiʹj čiâss 8–16 teʹl. 040 351 4150 da veʹrǧǧääiʹj åålǥpeäʹlnn 040 726 6965.

Sosiaalkååccmõõžž ǩirrsallaš tuâj lie jm.

  • kroota da vueʹrdǩani šõddi kriis-šõddmõõžž
  • päärnaž pääcc ääʹššmeâldlaž hååidtää leʹbe lij vuäivvõõttâm oummin leʹbe suu hååidast
  • vueʹllâkksaž reäkkõstuejjeeʹjen leʹbe jukkmõš ooumžen
  • vuäʹmmoummi/lääʹmes oummi dååma piʹrǧǧummuš
  • jeeʹres sosiaalʼlaž jeäʹđ vueʹjj, koin taarbšet ääjtõõlǩani sosiaaltuâj

Ǩirrsateʹmes vuõʹjjin vuäitt äʹššeed aarǥi teʹlfonääiʹji sosiaaltuâjjlaivuiʹm.

Jieʹttnââmra 112 soiʹttjet teʹl, ko lij jieʹttvueʹǩǩ da taarbšak ǩirrsânji ouddm. pååʹlez, ambulaans leʹbe čackkeemkååʹdd pääiʹǩ ool.


Piârvuõiggâdvuõđlaž kääzzkõõzz

Piârvuõiggâdvuõđlaž kääzzkõõzz lie päärnaivuåppikääzzkõõzz, adoptiokääzzkõõzz da kääzzkõõzz, koid uuʹdet suudišttma.

Päärnaivuåppikääzzkõõzz lie eʹččvuõđ seʹlvtummuš da jeäʹnnvuõđ seʹlvtummuš di päärna huâl, jälstummuž, kaaunõõttmõõžž da jeäʹltummuž kuõskki suåppmõš-saǥstõõllmõõžž.

Päärnaivuåppi åʹrnn äʹššeet pâi äiʹǧǧvaʹrrjummšin da vueʹlǧǧemsââʹjjen lij, što puärraz âʹlǧǧe äʹššeed päärnaivuåppi åʹrnn õõutâst. Kääzzkõõzz lie määusteeʹm.


Päärnaisuõjjlummuš

Päärnaisuõjjlummuš lij päärna da piârri meâldlaž päärnaisuõjjlummuš, koon tuejjeet teʹl, ko päärnaž da piâr lie päärnaisuõjjlummuž äʹššneʹǩǩen. Päärnaisuõjjlummuž äʹššneʹǩǩen šõõddât takainalla päärnaisuõjjlemiʹlmmtõõzz da tõʹst seuʹrrjeei kääzzkõstaarb ärvvtõõllâm pääiʹǩ. Kääzzkõstaarb ärvvtõõllâm ääiʹj sosiaaltuâjjlaž ärvvtââll, teâudd-a päärna vueʹǩǩ päärnaisuõjjlummuž äʹššneǩ-kõskkvuõđ kriteeʹrid.

Päärnaisuõjjlummuž äävhuâlast sosiaaltuâjjlaž kaartat õõutveäkka päärnain, suu piârrjin da taarbšum säimmõõzzin vaajtõsmääinaid vueʹjj pueʹreem diõtt. Sosiaaltuâjjlaž jääʹrjast tuärjjtååimaid da kääzzkõõzzid, di seuʹrrai da ärvvtââll tõi teâuddjummuž da vaaiktemvuõđ.

Äävhuâl tuärjjtååim lie ouddmiârkkân sosiaaltuâjj, viõusuum piârtuâjj, sosiaalohjjummuš, piârsäursmâttmõš, äävhuâl sâjjdâttmõš, tuärjjpiârtoiʹmmjummuš di tuʹmmjemvärrsaž tällõõzzlaž tuärjjõs.


Lääʹmeskääzzkõõzz

Lääʹmes-sosiaaltuâj kääzzkõõzzin tuärjjeet da vieʹǩǩtet lääʹmesoummid nuʹtt jiõččnaž jieʹllma ko vueiʹtlvaž. Lääʹmesooumžen juuʹrdet oummu, ǩeäʹst lie kuʹǩesäiggsânji jeäʹrab vaiggâdvuõđ spraavdõõttâd takainallšem jieʹllma kuulli tååimain.

Lääʹmeskääzzkõslääʹjj meâldlaž kääzzkõõzzid da tuärjjtååimaid lij vuäittmõš ooccâd, jõs lääʹmesoummust lie vââʹjj leʹbe puõʒʒâlm diõtt kuʹǩesäiggsânji (takainalla uuʹccmõsân eeʹjj ääiʹj) jeäʹrab vaiggâdvuõđ spraavdõõttâd takainallšem jieʹllem tååimain. 

Lääʹmeskääzzkõõzz pääiʹǩ vuäitt ooccâd aazzâlm muʹttemtuâjaid, persoonlaž vieʹǩǩ da jååʹđtemkääzzkõõzzid.


Vuõrâsoummi sosiaaltuâjj

Vuõrâsoummi sosiaaltuâjj vieʹǩǩat pâʹjjel 18-ekksaid jeeʹresnallšem jieʹllempooddin. Vuõrâsoummi sosiaaltuâjj lij plaan mieʹldd ouddneei sosiaaltuâjj, koon täävtõssân lij tuärjjeed jieʹllemvaaldšummuž, vuässadvuõđ da sosiaalʼlaž toiʹmmjempâstlvažvuõđ.

Vuõssmõs kaaunõõttmõõžžâst altteet kääzzkõstaarb ärvvtõõllmõõžž, koʹst kaartʼtet äʹššneeʹǩǩ obbvueʹjj. Ärvvtõõllmõõžž vuâđald äʹššnekka tuejjeet plaan taarbšum kääzzkõõzzin taarbšum õhttsažtuâjjkuõiʹmivuiʹm.

Vuõrâsoummi sosiaaltuâj kääzzkõõzz lie vuõrâsoummi sosiaaltuâjj da ohjjummuš, tiuddeei da cõggi piʹrǧǧeemtuärjjõs, peäʹnechuâll, miõltiõrvâsvuõtt- da peäʹnecsäursmeeʹji jälstemkääzzkõõzz, sosiaalʼlaž säursmâttmõš, säursmõʹtti reâuggtoiʹmmjummuš da reâuǥ vuäǯǯmõõžž ooudâs viikki määŋgsuârggsaž õhttsažkääzzkõs.

Print icon print page
share page: