Äävhåidd da dåhttartoiʹmmjummuš

Vuõssveäʹǩǩ da ǩirrsallaš teʹlfonsååit

Kooʹcci puõccihoiʹddjeei 24 h / suutkâst, teʹl. 040 770 9187
Jieʹttnââmar 112

Aanar kååʹdd tiõrvâsvuõttkõõskõõzz da tiõrvâsvuõttpõõrti addrõõzz

  • Âʹvvel tiõrvâsvuõttkõõskõs, Sairaalantie 15, 99800 Âʹvvel
  • Aanar tiõrvâsvuõttpõrtt, Sääʹmkultturkõõskõs Sajos, Menesjärventie 2 A, 99870 Aanar
  • Njeäʹllem tiõrvâsvuõttpõrtt, Siikajärventie 9, 99860 Njeäʹllem
  • Čeʹvetjääuʹr tiõrvâsvuõttpõrtt, Sevettijärventie 9076, 99800 Âʹvvel
  • Miõlltiõrvâsvuõtt- da piârkääzzkõskõõskõs, Piiskuntie 2, 99800 Âʹvvel

Tiõrvâsvuõttkõõskõõzz käʹšnn-vuäʹpstõõzz koontârpiisar 040 482 5250
Äävai vu–pi čiâss 8.00–15.30

Äiʹǧǧvaʹrrjummuž

teʹlfoonin 040 188 7400 (lääddas)

Äiʹǧǧvaʹrrjummuž dåhttra, puõccihoiʹddjeeja, laboratoriooʹje da rõntgeena, tuʹtǩǩeempuäđõõzzi teâđstõõllmõõžž da reseeʹpti ođsmâttmõõžž nââmrest 040 188 7400, aarǥi čiâss 8.15–10.00 da čiâss 13.00–14.00. Såittraukkmõõžžid vuäitt kueʹđđed aarǥi čiâss 14.00 räjja.

Pääʹnnhååid neʹttäiʹǧǧvaʹrrjummuš (lääddas)

Sosiaal- da tiõrvâsvuõtt-tååim neʹttvuäʹpstõs (lääddas)


Dåhttar vuâsttavälddmõõžž

Dåhttar vuâsttavälddmõš äiʹǧǧvaʹrrjummšin

Dåhttar vuâsttavälddmõʹšše vaʹrrjet ääiʹj äiʹǧǧvaʹrrjemnââmrest 040 188 7400, aarǥi čiâss 8.15–10.00 leʹbe 13.00–14.00 kõskksaž ääiʹj. Oʹđđest jeällmõõžžâst vueiʹtet suåppâd vuõssmõs jeällmõõžž õhttvuõđâst.

Dåhttrest jeällmõõžžâst peʹrrjet äʹššneǩmähsslääʹjj meâldlaž määus. Määusaid jeät peʹrrjuku vuâlla 18-ekksain. Jårrââʹstǩani pääccam vuâsttaväʹlddemääiʹjest peʹrrjet 50,80 €, määus peʹrrjet tåʹlǩ 15 eeʹǩǩed teâuddam oummin.

Dåhttar kååʹccemvuâsttavälddmõš

Kååʹccemvuâsttavälddmõš lij aarǥi vu–pi čiâss 08–16 tiõrvâsvuõttkõõskõõzz vueʹllǩeeʹrd vuâsttaväʹlddemsõõʹjin. Jeeʹres ääiʹji kååccmõš lij puõccisââʹjest, koozz jååʹđet uusâst jooǥǥ peäʹlnn.

Kååʹccemaaʹššin raaukât väʹldded õhttvuõđ äiʹǧǧvaʹrrjemnââmra 040 188 7400 aarǥi čiâss 8.15–10.00 leʹbe čiâss 13.00–14.00 kõskksaž ääiʹj leʹbe kooʹcci puõccihoiʹddjeeja. Veʹrǧǧääiʹj åålǥpeäʹlnn raaukât väʹldded õhttvuõđ kooʹcci puõccihoiʹddjeeja, teʹl. 040 770 9187.

Kååʹccem-määus peʹrrjet aarǥi čiâss 20–08 di su–pâ da pâʹsspeeiʹvi. Määusaid jeät peʹrrjuku vuâlla 18-ekksain.

Vuâsttavälddmõʹšše puäʹđeen lij šiõǥǥ väʹldded mieʹldd puõccâmååsktemkoort, puk reseeʹptid di vueiʹtlvaž jeeʹres ääʹšš kuõskki põʹmmjid, ouddm. võrrteäddkoort. Jõs lie jiânnai vääiʹv da oudldõõzz, sätt ouddǩiõʹtte ǩeeʹrjtum mošttlapp leeʹd veäʹǩǩen. Jõs jiõk piâzz cõgldõõzz diõtt pueʹtted, vuâsttaväʹlddemääiʹj jårrâsttmõš vuäʹnad jeeʹres puõccji hoiddu piâssâmääiʹjid.


Puõccihoiʹddjeeʹji vuâsttavälddmõõžž

Puõccihoiʹddjeei vuâsttavälddmõʹšše koʹlle hååid taarb da ǩirrsallašvuõđ ärvvtõõllmõš di hååid tuejjummuš. Lappi kõõskõspuõccipõʹrtte čuõppmõʹšše mõõnni puõcci jeäʹlle čuõppâmââʹntemvuõđ ärvvtõõllmest puõccihoiʹddjeei vuâsttavälddmõõžžâst. Puõccihoiʹddjeei tuejjee Lappi kõõskõspuõccipõõrt mieʹrreem sytostatthååidaid.

Äiʹǧǧvaʹrrjummuš puõccihoiʹddjeeja: 040 188 7400

Vaʹstteei puõccihoiʹddjeei aarǥi čiâss 8.15–15.00, teʹl. 040 517 8725

Ǩirrsallaš äiʹǧǧvaʹrrjummuš

Jõs taarbšak hååid seämma suutk ääiʹj, vääʹld õhttvuõđ kooʹcci puõccihoiʹddjeeja, kååʹtt tuejjad ärvvtõõllmõõžž hååid taarbâst da ohjjad hoiddu. Kooʹcci puõccihoiʹddjeei tåimm õhttsažtuâjast kooʹcci dåhttrin tuʹtǩǩeeʹl da hoiʹddjeeʹl.

Kooʹcci puõccihoiʹddjeei 24/7, teʹl. 040 770 9187


Tiõrvâsvuõtthoiʹddjeei vuâsttavälddmõš

Håiddtarbbsi juâkkmõš da laiʹnnʼjummuš

Puõccji hååid da puõʒʒâlm seuʹrrjummšest taarbšum håiddtarbbsi da neävvai juâkkmõš vuâđđââvv pâi oummu jeäʹrab taʹrbbe, koon meäʹrtââll hoiʹddjeei dåhttar. Kõõččmõõžžâst âlgg leeʹd kuʹǩesäiggsaž, pâʹjjel 3 mp piʹštti hååid tarbb. Neävvaid, koid taarbšet hoiddu, vuäitt tiʹllʼjed tiõrvâsvuõtthoiʹddjeeʹjest aarǥi čiâss 8–9. Juâkkmõʹšše koʹlle håiddtarbbsi taʹrbbesvuõđ da ääʹššmeâldlažvuõđ ärvvtõõllmõš, vuäʹpstõs, raʹvvjummuš da seuʹrrjummuš. Taarbteʹmes håiddtarbbsid da -neävvaid âlgg maaccted ääjtõõlǩani, ko håiddtarbb lij puuttâm.

Diabetes- da čââʹđhoiʹddjeei

Diabeteshoiʹddjeei tuâjjan lie diabeteeʹzz puõcci oummi håiddohjjummuš da seuʹrrjummuš, mieʹrräiʹǧǧtäʹrǩstummuž di hååid teâuddjummuž ärvvtõõllmõš. Täävtõssân lij diabeteeʹzz puõcci oummu jiijjâs hoiʹddjemtääidai raʹvvjummuš, juõʹǩǩpeivvsaž pueʹrrvââjjmõš da diabeteeʹzz šõõddtem lââʹsspuõʒlmi cõggmõš.

Čââʹđhoiʹddjeei vuâsttavälddmõš lij jurddum čââʹđ- da väimmsuõnntauʹdde puâccjam oummid.

Äiʹǧǧvaʹrrjummuš da lââʹssteâđ tiõrvâsvuõtthoiʹddjeei nââmrest 040 520 9245 aarǥi čiâss 8–9 kõskksaž ääiʹj.

Puäkktõõzz

Puäkktemaaʹššin õhttvuõttvälddmõõžž puäkktõõzzin vaʹstteei tiõrvâsvuõtthoiʹddjeeja aarǥi čiâss 8–9, teʹlfon-nââmar 040 849 6392.

Puäkktemtuõđštõõzzid lij šiõǥǥ seeilted da väʹldded mieʹldd, ko veǯǯ ođđ puäkktõõzzid.

Vuäpstõk-kääzzkõõzz

Puk vuäpstõk-kääzzkõõzz lie vuäǯǯamnalla še sääʹmǩiõʹlle, kääzzkõõzzâst suåvât jeäʹrben ääiʹj vaʹrrjummšest.

Cõggâm- da piârplaanâmvuäpstõk

Cõggâm- da piârplaanâmvuäpstõõǥǥâst vuäǯǯ:

  • čåujjmõõžž cõggâmvuäpstõõzz da taarbi meâldlaž cõggmõõžž plaanmõõžž
  • vuäittmõõžž mainstõõllâd piârplaanmõõžž pirr
  • sooǥǥpieʹllkõõvid kuõskki vuäʹpstummuž da hoiddu ohjjummuž
  • pääʹrnteʹmesvuõđ kuõskki alggtuʹtǩǩummšid da ohjjummuž
  • vuõzzvälddmõõžž kuõskki tuʹtǩǩummšid da juätkkhoiddu ohjjummuž

Jeäʹnnvuõttvuäpstõk

Tiõrvâsvuõtthoiʹddjeei äiʹǧǧvaʹrrjummuš aarǥi čiâss 8.00–9.00, teʹl. 040 849 6389

Jeäʹnnvuõttvuäpstõktoiʹmmjummuž täävtõssân lij staaneed siõʹme årra leʹddi neezzan da vuõzz tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjmõõžž. Lââʹssen täävtõssân lij oouʹdeed pueʹtti puärrsi da puk piârri tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjmõõžž di pueʹtti päärna ouddnempirrõõzz tiõrvvsallašvuõđ da staanvuõđ.

Jieʹttvueʹjjest âlgg väʹldded õhttvuõđ kooʹcci puõccihoiʹddjeeja, teʹl. 040 770 9187 leʹbe jieʹttnââmra 112

Äukkai liiŋk:
Muännaid šâdd ommǥaž: Vueʹppes vueʹrddempâjja da ommǥa hoiddu (tâʹvvsäämas)

Päärnaivuäpstõk

Tiõrvâsvuõtthoiʹddjeei äiʹǧǧvaʹrrjummuš aarǥi čiâss 8.00–9.00

Âʹvvel 040 841 7743
Saujj-Aanar 040 844 5628
Čeʹvetjääuʹr tiõrvâsvuõttpõrtt, vuäpstõk se–ne 040 846 3078

Päärnaivuäpstõõǥǥ tuâjjan lie oouʹdeed vuâlla škooulâkksaž päärnai da sij piârrji tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjmõõžž di ǩeeʹʒʒeed piârrji kõskksaž tiõrvâsvuõttjeärtõõzzid. Päärnaivuäpstõõǥǥâst seuʹrrjet da oouʹdeet päärna fyyslaž, psyykklaž da sosiaalʼlaž šõddmõõžž da ouddnummuž di tuärjjeet puärrsid staansõs, päʹrnnvuâlǥaž peâmmʼmõõžžâst da päärna šiõǥǥ huõl âânnmõõžžâst di paarrõhttvuõđ hoiʹddjummšest.

Vuäpstõõǥǥâst põõrǥât vuâmmšed päʹrnnpiârrji jeäʹrab tuärj taarbid nuʹtt ääiʹjeld ko vueiʹtlvaž da jäʹrjsted mieʹrrmeâldlaž tuärj da vieʹǩǩ. Päärnaž vuäǯǯ vuäpstõõǥǥâst puäkktemprograʹmme kuulli puäkktõõzzid.

Tiõrvâsvuõtthoiʹddjeei ǩeeʹrjat taarb mieʹldd tuõđštõõzz päärna puõʒlmest. Tuõđštõõzzid jeät ǩeeʹrjtuku mââiǩiõʹtte.

Vuäpstõõǥǥ piârohjjeei

Vuäpstõõǥǥ piârohjjummuš lij ääiʹjeld aʹlǧǧi da vuäʹnkõsäiggsaž, vueʹllǥaž kõddâz mainstem- da ohjjeemveäʹǩǩ siõʹme årra leʹddi da vuäpstõkâkksaž päärnai piârrjid. Piârohjjummuž mieʹrren lij vieʹǩǩted, ohjjeed da tuärjjeed päʹrnnpiârrjid aarǥ oʹnnstummšest, puärrazvuõđâst, päärnain huõl âânnmõõžžâst da jeeʹresnallšem huõlin.

Piârohjjeeʹjin puärraz vuäiʹtte mainstõõllâd miõl âʹlnn joorri aaʹššin da smiõttâd õõutveäkka čåuddmõõžžid. Kaaunõõttmõõžž lie takainalla piârri põõrtâst. Õhttsažtuâj tuejjeet piârri vueʹjjest da taarbin ǩidd ååreeʹl jeeʹres päʹrnnpiârtoiʹmmjeeʹjivuiʹm, ouddmiârkkân vuäpstõõǥǥ tiõrvâsvuõtthoiʹddjeeʹji-, ouddpeâmmtuâjjlai- leʹbe sosiaaltuâjjlaivuiʹm.

Piârohjjeei kõʹllai vuõssmõs siõʹme vuõʹrddji åʹrnn vueʹrddempââʹj lopp-peäʹlnn da puki päʹrnnpiârrji åʹrnn, koin lij nuʹtt 2,5 määnpââʹj âkksaž ommǥaž. Piârohjjeei da päärnaivuäpstõõǥǥ tiõrvâsvuõtthoiʹddjeei jäʹrjste joukkvuäpstõõǥǥ 6 määnpââʹj âkksaž ommǥai piârrjid.

Teʹlfonsååit aarǥi čiâss 8.00–15.00 040 669 7306. Vuäitak leeʹd õhttvuõđâst še teʹksttsaaǥǥin.

Lââʹssteâđ (liiŋk lääddas):
Piâräiʹǧǧ - ođđ neʹttkääzzkõs ommǥai da siõm päärnai piârrjid
Lappi vuõss- da staandomm
Puõcci Päärnaž -seiddõs
MLL - Mannerheimin lastensuojeluliitto
Päärnai da nuõri puäkktemprogramm (THL)

Seniorvuäpstõk

Seniorvuäpstõk lij juõʹǩǩ määnpââʹj 1. da 3. vuõssaarǥ äiʹǧǧvaʹrrjummužtää Âʹvvel vuäpstõõǥǥ sõõʹjin čiâss 9.00–11.00.

Seniorvuäpstõõǥǥ vuâsttavälddmõõžžâst ärvvtõõlât õõutsââʹjest äʹššniiʹǩǩin ââʹǩǩoummu toiʹmmjempâstlvažvuõđ da aarǥ oʹnnstummuž.

Täävtõssân lij, što ââʹǩǩooumaž vuäitči jälsted jiijjâs põõrtâst jiõččines nuʹtt kuuʹǩǩ ko vueiʹtlvaž leʹbe äävkääzzkõõzzi veäkka. Čooudsââʹjest lie ohjjummuš da vuäʹpstõs, kooi veäkka ââʹǩǩoummin motivaatio lâssan oouʹdeed da tuõʹllʼjed jiijjâz tiõrvâsvuõđ. Vuâsttavälddmõõžžâst vueiʹtet tuejjeed toiʹmmjempâstlvažvuõtt-teeʹstid. Vuâsttavälddmõõžž looppâst tuâjjlaž da äʹššneǩ ärvvtâʹlle õõutveäkka viõkkvääraid da taarbid.

Mošttvuäpstõk

Tiõrvâsvuõtthoiʹddjeei äiʹǧǧvaʹrrjummuš aarǥi čiâss 8.00–9.00, teʹl. 040 512 4602

Mošttvuäpstõõǥǥ täävtõssân lie vuâmmšed da tuõttâd mošttpuõʒlmid juʹn aalǥâst di ohjjeed äʹššneeʹǩǩ hååid da tuärj pirrsa, raʹvvjet äʹššneeʹǩǩ toiʹmmjempâstlvažvuõđ da jiõččnaž piʹrǧǧummuž, uʹvdded äʹššnekka da suu õõldâsoummid teâđ mošttpuõʒlmin da tõi hååidast jeeʹres pooddin, uʹvdded teâđ jeeʹresnallšem tuärjjvueiʹttemvuõđin da šiõttlõõvvâmvalmštummšest, oouʹdeed mošttpuõʒlmi hååid õõutveäkka jeeʹres toiʹmmjeeʹjivuiʹm.


Fysioterapia

Äiʹǧǧvaʹrrjummuš da veäʹǩǩneävv vu–pi čiâss 11.30–12.30, teʹl. 040 509 8661

Toiʹmmjemjurddjen lij vuâđđliikkummuž da toiʹmmjempâstlvažvuõđ tuõʹllʼjummuš da oouʹdummuš. Vuâđđtiõrvâsvuõtthuâl fysioterapeeutlaž hoiddu taarbšet tiõrvâsvuõttkõõskõsdåhttar siâzztõõzz. Äʹššneǩ âlgg jiõčč väʹldded õhttvuõđ fysioterapiaaʹje ääiʹj vaʹrrjem diõtt.

Aanar kååʹdd veäʹǩǩneävvkääzzkõõzz

Veäʹǩǩneävvai laiʹnnʼjummšid da maacctummšid hååidat Âʹvvel tiõrvâsvuõttkõõskõõzz fysioterapiajuâkksest aarǥi čiâss 11.30–12.30 kõskksaž ääiʹj.

Teâđtõs Aanar kååʹdd veäʹǩǩneävvkääzzkõõzzin:

Anára gieldda fysioterapiija veahkkeneavvobálvalusat
Aanaar kieldâ fysioterapia išeniävvupalvâlusah
Aanar kååʹdd fysioterapia veäʹǩǩneävvkääzzkõõzz


Laboratorio

Äävai vu–ne čiâss 7.30–14.30 da pi 7.30–13.30

Tiõrvâsvuõttkõõskõõzz laboratorio toiʹmmai äiʹǧǧvaʹrrjummšin. Čuäjtõõzz väʹlddemääiʹj vaʹrrjet jiõčč vueʹlnn åårrai pääiʹǩest "Tiõrvâsvuõttkõõskõõzz liâđǥlaž äiʹǧǧvaʹrrjummuš" leʹbe äiʹǧǧvaʹrrjemnââmrest 040 188 7400 čiâss 13.00–14.00 kõskksaž ääiʹj.

Ääiʹj vaʹrrjam äʹššniiʹǩǩid kååččat čuäjtõõzz välddmõʹšše nõõmin. Põõrtâst äʹššeei vuäiʹtte vaʹrrjed ääiʹj äiʹǧǧvaʹrrjummšest. Äiʹǧǧvaʹrrjummužtää vääʹldet tåʹlǩ kååccmõõžž laboratorioteeʹstid. Ko äʹššneǩ puätt laboratoriooʹje, suʹst âlgg leeʹd viõǥǥâst åårrai vuõlttõs juʹn-a liâđǥlaž leʹbe põʹmmaiversion.


Rõntgen

Tiõrvâsvuõttkõõskõõzz rõntgen lij äävai vu–ne čiâss 8–15 di pi čiâss 8–13.

Rõntgentuʹtǩǩummšid vaʹrrjet ääiʹj äiʹǧǧvaʹrrjemnââmrest 040 188 7400 aarǥi čiâss 8.15–10 da čiâss 13–14 leʹbe jiõččtååimeeʹl vueʹlnn åårrai pääiʹǩest "Tiõrvâsvuõttkõõskõõzz äiʹǧǧvaʹrrjummuš".  Äiʹǧǧvaʹrrjummužtää hoiʹddjet tåʹlǩ kååccmõõžž rõntgentuʹtǩǩummšid.

Rõntgentuʹtǩǩummšid âlgg leeʹd dåhttar leʹbe pääʹnndåhttar vuõlttõs.
Tuʹtǩǩummuž lie väʹlddvuâkkõõzz mieʹldd määusteeʹm.

Rõntgenhoiʹddjeei õhttvuõtt-teâđ: teʹl. 0400 193 160.


Miõlltiõrvâsvuõttkääzzkõõzz

Miõlltiõrvâsvuõttkääzzkõõzz kääzzkâʹstte kåʹddniiʹǩǩid jeeʹresnallšem šõddmõʹšše da ouddnummša, oummi kõskksaž kõskkvuõđid da psyykklaž pueʹrrvââjjmõʹšše kuulli aaʹššin, mâʹte päärnai da nuõri jälstõõttmõʹšše kuulli vaiggâdvuõđ, paarrõhttvuõđ kriis, jiijjâs jieʹllem vaʹlljummšid kuulli kõõččmõõžž, õhttnažvuõđ da mueʹǩǩummuž tobddi, psyykklaž puõʒʒâlm da peäʹnecvaiggâdvuõđ.

Miõlltiõrvâsvuõttkääzzkõõzz toiʹmmje õhttsažtuâjast jeeʹres veʹrǧǧneǩtoiʹmmjeeʹjivuiʹm, mâʹte peiʹvvhååidain, škooultååimain, sosiaaltååimain da tiõrvâsvuõtt-tååimain. Psykiaatr vuâsttavälddmõš lij nuʹtt õʹhttešt määnpââʹjest. Miõlltiõrvâsvuõttkääzzkõõzz lie määusteeʹm.

Õhttvuõtt-teâđ:
Jååʹttemaddrõs: Piiskuntie 2, 99800 Âʹvvel
Äiʹǧǧvaʹrrjemnââmar: 040 653 0688, såittäiʹǧǧ aarǥi čiâss 12–13


Särnnamterapia

Aanar kååʹddest särnnamterapia lij väʹlddvuâkkõõzz mieʹldd tiõrvâsvuõttkõõskõõzzâst Âʹvvlest, leâša še Aanrest lij vuâsttaväʹlddempeiʹvv nuʹtt kooum vuâra määnpââʹjest. Särnnamterapia lij määustem, terapeeuʹt vuâsttavälddmõʹšše vuäitt ooʒʒõõttâd jijstes vueʹljeeʹl.

Särnnamterapeeuʹt vuäitt tääʹvtõõllâd tuâjjääiʹj čiâss 8–16 kõõskâst. Jõs jiõk haaʹled kueʹđđed saaǥǥ teʹlfonvaʹstteeja, vuäitt ääʹššest vuõltteed še teʹksttsaaǥǥ. Lââʹssen õhttvuõttväʹlddemraukkmõõžž vuäitt kueʹđđed neʹttpååšta, leâša tääʹrǩes persoonteâđaid ij õõlǥče õhtteed tõid saaǥǥid. Särnnamterapia vuäitt teâđstõõllâd lääʹddǩiõl lââʹssen še tâʹvvsääʹmǩiõʹlle.

Särnnamterapeeuʹt teʹlfon-nââmar lij 040 518 0917 da neʹttpååʹštaddrõs: seija.haapala@inari.fi


Dommhåidd

Dommhåiddamveäʹǩǩ lij vieʹǩǩtummuš juõʹǩǩpeivvsaž tååimain, vuõss-sâjjsânji huõl âânnmõš fyyslaž vuâđđtaarbin da staanvuõđâst.

Dommhåiddamvieʹǩǩ da tuärjjkääzzkõõzzi veäkka tuärjjeet äʹššneeʹǩǩ piʹrǧǧummuž jiijjâs põõrtâst nuʹtt kuuʹǩǩ ko vueiʹtlvaž.

Kääzzkõõzz plaanât äʹššneeʹǩǩ mieʹldd da tõt vaʹsttad suu taarbid hoiʹddjummšest, huõl âânnmõõžžâst di vieʹǩǩtummšest. Äʹššnekka tuejjeet håidd- da kääzzkâʹsttemplaan õhttsažtuâjast vuuʹd tiõrvâsvuõtthoiʹddjeeʹjin, dommhoiʹddjeeʹjin da roodnairuåđivuiʹm ââʹneeʹl äärvast äʹššneeʹǩǩ jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ. Plaan muuʹttet äʹššneeʹǩǩ taarbi da vuõʹjji mieʹldd.

Dommhååid õhttvuõtt-teâđ:
Kääzzkõsohjjeei 040 779 2861
Dommhååid puõccihoiʹddjeei 040 482 8359
Dommhååid puõccihoiʹddjeei 040 672 7484
Dommkääzzkõsautt, vu–pi čiâss 8–15, 0400 329 413
Laasktemääʹšš: tiõrvâsvuõttkõõskõõzz koontârpiisar 040 162 7891                                                                                    
Dommhååid fysioterapeuʹtt 040 354 0088
Päʹrnnpiârtuâjjlaž 040 684 4948
Saujj-Aanar dommhåidd čiâss 7.00–21.00        
0400 157 871     0400 694 031
040 744 5034     040 744 1326
Njeäʹllem sijddtuâjjlaž 0400 166 743 da 040 648 6596
Tâʹvv-Aanar dommhåidd 040 770 5176
Tâʹvv-Aanar sijddtuâjjlaž 040 138 5960
Tiõrvâsvuõtthoiʹddjeei aarǥi čiâss 8–9, 040 846 3078
Čeʹvetjääuʹr–Päärtõõǥǥ dommhåidd 040 764 0863
Čeʹvetjääuʹr sijddtuâjjlaž 040 172 8431
Kääzzkâʹsttemkõõskõs Koivikko                                                  
Puõccihoiʹddjeei 040 648 7354
Koivikko hoiʹddjeei 040 744 1846

 

Print icon print page
share page: