Tuåimmjem-juurd da äärv

Aanar kåå´dd pei´vvhååid tuåimmjemjurddân lij ta´rjjeed päärnže šiõǥǥ håiddpäi´ǩǩ, ko´st päärnaž määšš da kåå´tt tuärrjad päärna õõut’täss’saž jeärmmõõvvmõõžž da šõddmõõžž. 


Pei´vvhååidast pââ´jtep eärben puõ´ttinallšem äärvaid:

Staanvuõtt

Kâ´ddsažvuõtt

Positiivlažvuõtt

Järrsi slävvõõttmõš

Såå´všemvuõtt

Tää´ssärvvsažvuõtt

Staanvuõtt da na´ddjemvuõtt di šiõǥǥ õhttsažtuâjj päärna puärrsivui´m lij puki tuejjumuužž vuâđđoudldõs. Tuejjumuš vuâđđââvv šõddeem da mätt’teem täävtõõzzid, koin šõddâmalggân lij päärnai psyykklaž, råpplaž da sosiaalaž pue´rrjie´llem, päärna obbvä´lddlaž mättjumuš da õõut’täss’saž jeärmmõõvvmõš da šõddmõš.

Jii´jjesnallšem luâtt ee´jjaai´ji mie´ldd di Aanar määŋgkullttuurvuõtt ta´rjjee o´dinakaivuõđi mie´lddsaid vuäittmõõžžid mättjempirrõ´sse. Peerstemnallšen jie´llempirrõõžžes mie´ldd positiivlaž, mättjumu´šše äjsmõ´tti pä´rnnpoddsažšõddeempirrõs cåunnpäärnain jii´jjes beä´lnn perstumuužž da ǩiččlõddâmhaal siõrrmõ´šše, tu´tǩǩumu´šše da liikkummu´šše.

Print icon print page
share page: