Õhttsažtuâjj da tobdstõõttmõšš


Õhttsažtuâjj puärrsivui´m da tobdstõõttmõš pei´vvhåiddpäikka

Õhttsažtuâjj päärnai da päärna hoi´ddai persooni kõõskâst lij puki håidd- da šõddeemtuâi vuâđđ. Na´ddjemnallšem da kâddsaž kõskkvuõtt personkåå´dd da puärrsi kõõskâst hiâlpat pue´rben teâđ ouddnumuužž da õhttsažtuâi.
Šiõǥǥ õhttsažtuâi äiggaväǯǯmõš lij nåkam ä´šš, kåå´tt õõlǥad tuâi kuhttuin vue´ssbielin. Tuäivvap što vuäǯǯap maacctõõzzid tuejjumuužž beä´lnn da ǩiččlõõttâp pue´reed ooudâsviikkâm tuejjumuužžid mi´jjid puõ´tti maacctõõzzid lokku vää´ldee´l.

Te´l ku päärnaž alttad pei´vvhååid, lij šiõǥǥ va´rrjed päärna tobdstõõttâmpo´dde ǩiiččeem da ko´lljemäi´ǧǧ ođđpäikka. Hååid aalǥâst lij šiõǥǥ, što puärraz liâ päärna mie´ldd ođđ håiddpääi´ǩest vuõssmõs håiddpeei´vi poodd, kåå´tt âlgg suåppâd ooudbeä´lnn puki vue´ssbie´livui´m.

 

Pei´vvhååid õhttsažtuâjjkruuggnee´ǩǩ da spesialpei´vvhåidd

Pei´vvhååidast tuejjeet õhttsažtuâjast põõššinalla joo´tti spesialpäärnaikaardâsu´čtee´l, särnnamterapeeutin, fysioterapeeutin, tiõrvâsvuõđhoi´ddjeejin, psykoloog da sosialtuâjjlai kõõskâst. Aanar kåå´ddest tuåimmai spesialpei´vvhååid tuâjjä´rttel, koon tuâjjan lij päärnai tõrǥsmõ´sse kuõskki õhttsažtuâi lââ´ssen plaannâd da ooudâsviikkâd spesialpei´vvhååid kääzzkõõzzid.

Te´l ko päärnaž taarbâš spesial hååid le´be tue´rjjõõzz da tõrǥsmõõzz, čiõlǥtet suåppinallšem håiddåå´bleǩ da pei´vvhåiddriâššmõõžž õhttsažtuâjast puärrsi da spesialpäärnaikaardâsu´čtee´lin. Joo´tti spesialpäärnaikaardâsu´čtee´le vuäitt lee´d mudoi še saaǥǥstõõllâm diõtt ä´ššeem õhttvuõđâst, te´l ku liâ kõõččâmnallšem ää´šš le´be lij huõll päärna raavsmenââ´jj kuulli aa´ššin.

 

Kontakt-teâđ: Joo´tti spesialpäärnaikaardâsu´čtee´l (KELTO) 
te´lf. 040-5199785

Peittastââ´nnemõõlǥtumuš

Pei´vvhååid personkåå´ddest da pei´vvhooidin õhttsažtuâi tuejjeejain lij lää´jj mie´ldd peittastââ´nnemõõlǥtumuš päärna da piârri kuõskki aa´ššin (lää´ǩǩ sosialhuõl ä´ššla da stattuuzzâst da vuõiggâdvuõđin 29 §).

Print icon print page
share page: