Kulttuurkääzzkõõzz

Määŋgkulttuurlaž Aanar – Sää´mjânnam kulttuurvä´lddgåårad 2000

Määŋgkulttuurlaž Aanar ǩiččlââtt kååddlaž tuåimmjumuužžineezz tuejjeed šiõǥǥ vuäittmõõžžid
jee´res kulttuuråå´blǩi seeiltumu´šše di aunnsaž da jiõggsaž kulttuur ruõkkmõ´šše.


Sää´mjânnam
Kå´llneä´ttel på´rǧǧmannu aalǥâst lij leämmaž piiriee´jji Lemmenjooǥǥâst ju´n ee´jjest 1987
ää´ljee´l. Aanar-peei´v ââ´net på´rǧǧmannu looppâst jii´jjes kulttuu´re tobdstõõđee´l;
pälvvǩeä´dǧǧpääi´ǩ, kå´llmäädd, sää´mvuu´d… Tea´tterzavo´d, ee´jjest 1991 ää´ljee´l čuäjat
neä´tte´l ääi´j čõhččmannust tea´tterčuäjtõõzzid, mätt’tõõzzid, mainnsi maainstumuužžid da
jeä´ǩǩespooddid di tea´ttermisiikkid vee´zz aanar kåå´dd. Aanar lij vuäǯǯam Vä´lddkååddlaž
tea´ttertuâjj –ciist zavoo´d diõtt. Skammneä´ttel lij leämmaž ju´n 20 ee´ǩǩed aanarlaž kulttuur
čuäjtõõttâmpäi´ǩǩ skamm’mannu aalǥâst. Kaamosjazz lij čuõjjâm Aanrest skamm’mannu mââimõs neä´ttellooppân 1981 ää´ljee´l. Skabmagovat –Skamm snimldõõǥǥid čuäjat eärben vuõssnarood kulttuu´re kuulli jie´llikarttpuu´ttõõzzid Aanar ceerkavsiid Siidast ođđee´jjmannu skammpooddâst.
Alggmeerai musikkpodd Iinte´mes inn riâžžât piiriee´jji Aanar ceerkavsiidâst, Sää´mkultturkõõskõs Sajoozzâst. Festivaalin kuulât sää´m-musiikk di jee´res alggmeerai musiikkmääŋgnallšemmusikkpooddin mâ´te konseerttin, musikkseminaarin, tuâjjpõõrtin da klubipääi´ǩin.


Aanar da sää´mkulttuur
Aanar lij Lää´ddjânnmest saa´mi vääžnmõš päi´ǩǩ. Aanarla sää´mkulttuur võboršee´ǩǩ liâ kaggâm jii´jjes kulttuures mie´ldd še Aanar kåå´dd. Kooum reggaz sää´mkulttuur mie´ldd Aanrest käunnje Sää´mkulttuurkõõskõs, Sää´mmu´zei Siida, Sää´mradia, Sää´mte´ǧǧ, Sää´mceerkav.

Kulttuurtuåimmjem pääi´ǩ
Mätt´tõõttâm- da čuäjtõspäi´ǩǩ Kultapiisku, Piiskuntie ´vvel
Jie´llikartttea´tter Aslak, Ivalontie ´vvel

 

Kulttuurtuåimmjem - Facebook

Jie´llikartttea´tter Aslak-Facebook

 

Käännettävänä:
Kulttuurtorjui uuccâm

Kulttuurtooimâ juáhá ihásávt kulttuur tooimâ tuárjumán čujottum meriruuđa

Vääldi ohtâvuotâKulttuurčällee Riitta Maukonen
p.040 776 7546
riitta.maukonen@inari.fi

 

Keejâ meid:

Sämikielâlâš kulttuur já sämiseervij tooimâ tuárjumâ SÄMITIGGE

 

Print icon print page
share page: